eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › System Monitoringu Miejskiego - Księży Młyn IIOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
System Monitoringu Miejskiego - Księży Młyn II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470006145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wólczańska 121/123

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-521

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (42) 250-22-01

1.5.8.) Numer faksu: +48 (42) 630-93-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@strazmiejska.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

System Monitoringu Miejskiego - Księży Młyn II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71859406-6597-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043923/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 System Monitoringu Miejskiego - Księzy Młyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441640/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KA/231/07/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 550000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, dostawa elementów składowych oraz wykonanie Systemu polegające na budowie nowych punktów kamerowych, uruchomienie i włączenie ich w istniejący System Monitoringu Miejskiego, zestawienie transmisji między punktami, serwerownią i centrami oglądowymi oraz świadczenie usług gwarancyjnych przez okres minimum 36 miesięcy.
Celem zamówienia jest uruchomienie Systemu, który umożliwi monitorowanie wideo we wskazanych lokalizacjach. Projekt zakłada instalację wymienionej w zamówieniu liczby kamer w wyznaczonych miejscach. Kamery będą działać zarówno w dzień, jak i w nocy oraz będą podłączone do sieci Systemu Monitoringu Miejskiego. System ma stanowić rozbudowę istniejącego Systemu Monitoringu Miejskiego. Do realizacji opisywanego zamówienia należy zastosować sprzęt i oprogramowanie w pełni kompatybilne z zainstalowanym w Systemie Monitoringu Miejskiego. Z tym, że wszelkie koszty związane z zakupem dodatkowych adapterów, oprogramowania i innych czynności koniecznych do zapewnienia współpracy urządzeń pokrywa Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32234000-2 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

32422000-7 - Elementy składowe sieci

32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

51511400-1 - Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32562000-0 - Kable światłowodowe

32333200-8 - Kamery wideo

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

32400000-7 - Sieci

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 549933 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 549933 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 549933 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sprint S.A. w Olsztynie Oddział w Warszawie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001339396

7.3.3) Ulica: Inflancka 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-189

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 549933 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.