eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłomnice › Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiej w miejscowości Adamów"Ogłoszenie z dnia 2023-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiej w miejscowości Adamów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłomnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 20

1.5.2.) Miejscowość: Kłomnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-270

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3281-122

1.5.8.) Numer faksu: 34/3281-121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@klomnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiej w miejscowości Adamów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44386e27-5ebe-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00486204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026338/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiej w miejscoweości Adamów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421252

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZI-IZ.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 154797,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiej w miejscowości Adamów”

2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
• nawierzchnię bitumiczną jezdni na szerokości 4,0 mb z betonu asfaltowego gr 5 cm na długości 315,41m.
• podbudowę zasadniczą – kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie – 20 cm

3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie
2 stanowią załączniki: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót - załącznik nr 2 do SWZ,
4. Wszelkie pozostałe informacje zawarte są w SWZ i załącznikach

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 253858,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280910,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 253858,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 253858,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.