eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanka Wielka › "Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego - etap I" (formuła "zaprojektuj i wybuduj").Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I”
(formuła "zaprojektuj i wybuduj").

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Polanka Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 61

1.5.2.) Miejscowość: Polanka Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-607

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338488008

1.5.8.) Numer faksu: 338488009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polanka-wielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanka-wielka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I”
(formuła "zaprojektuj i wybuduj").

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9903881c-7739-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034835/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9903881c-7739-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim: Zamawiający nie przewiduje zastosowania regulacji zawartych w art. 20 ust. 3 – 4 ustawy Pzp. Tym samym wszystkie dokumenty składane w postępowaniu przygotowywane są w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9903881c-7739-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOT. KORESPONDECJI W POSTĘPOWANIU ZAWIERA SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZOB.: CZEŚĆ 39 SWZ, m.in.:
Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w nawiązaniu do art.4 ust.7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z zasadami art.5 RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które nakłada obowiązki prawne na Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą Pzp w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I.” ”.
Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności udzielania zamówień w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informujemy, że:
Urząd Gminy w Polance Wielkiej reprezentowany przez Wójta Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka, tel. +48 33 8488 008, adres e-mail: gmina@polanka-wielka.pl ,
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@polanka-wielka.pl lub pisząc na adres Urzędu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, tj. przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na podstawie ustawy Pzp, (...).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ZOB.: CZEŚĆ 39 SWZ, m.in.:
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (...).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2724478,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I.”, tj.: zaprojektowanie, uzgodnienie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz zezwolenia na budowę i zrealizowanie robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla ww. zadania w zakresie budynku B wraz z właściwym mu otoczeniem położonego w miejscowości Polanka Wielka, ul. Pałacowa 2,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryteriów jakościowych oraz ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, w odniesieniu do polskich wykonawców będą to w szczególności: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
b) Zamawiający żąda takiego wpisu wyłącznie od osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
2) w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa ww. warunku.
3) w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
4) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się odpowiednim doświadczeniem w obszarze doświadczenia zawodowego dla robót budowlanych j. wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie niższej niż 1 500 000,00 zł brutto, obejmującą swym zakresem przebudowę lub remont budynku usługowego lub użyteczności publicznej o pow. zabudowy nie mniejszej niż 200m2
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się odpowiednim doświadczeniem w obszarze kwalifikacji zawodowych:
tj. skierował do realizacji zamówienia następujące osoby:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby posiadające:
- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Zamawiający dopuszcza połączenie ww. uprawnień u jeden osoby lub oddelegowanie 4 osób - każde z innymi uprawnieniami

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie w zakresie art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik do SWZ);
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załącznik do SWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie;
- w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia załącznik do SWZ, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 4 Pzp dotyczące wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik do SWZ) – jeżeli dotyczy,
3) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, tj. projektowanymi postanowieniami umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

nie dotyczy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ; W PRZECIWNYM WYPADKU OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA NA PODSTAWIE art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.
Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 452 ust. 3 ustawy Pzp, podwyższenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do poziomu 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z opisem zawartym w SWZ.
Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.