eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Burzenin › Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 w BurzeninieOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku gminnego
przy ul. Polnej 19 w Burzeninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Burzenin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Burzenin

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-260

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438214095

1.5.8.) Numer faksu: 438214013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugburzenin@ugburzenin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku gminnego
przy ul. Polnej 19 w Burzeninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0657fcbc-7728-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.ugburzenin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.ugburzenin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia , musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.W Systemie znajdują się także instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe (https://pomoc.e-zp.finn.pl)Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu:stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.Złożenie oferty, oferty dodatkowej w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lubwirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego, kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),podpis zaufany,podpis osobisty. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe 16 środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż̇ ww.sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.Maksymalny rozmiar przesyłanych -150 MB.W zależności od formatu podpisu: podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu lub dokument z podpisem. Wykonawca składa ofertę, ofertę dodatkową w trybie podstawowym za pośrednictwem funkcji „Wyślij” formularzy do złożenia, wycofania oferty. Wysłana oferta pośrednictwem funkcji Wyślij formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Burzenin z siedzibą w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin;
 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 w Burzeninie”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 80 ustawy Pzp, przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
- docieplenie elewacji budynku dwukondygnacyjnego w wys. 7,10 m, szerokość 12,38 m, długości 25,60 m z dobudową od strony zach. długość 2,80 m,
– roboty rozbiórkowe elementów istniejącego orynnowania oraz istniejących obróbek blacharskich budynku oraz podokienników,
- skucie schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
– skucie wykładzin ceramicznych ścian,
– skucie fragmentów uszkodzonych i spękanych tynków zewnętrznych,
– demontaż stolarki okiennej w piwnicy,
– rozbiórkę ścian i podestu istniejącego tarasu wejścia do budynku,
– rozbiórkę fragmentów nawierzchni betonowej oraz opaski z płyt chodnikowych dookoła budynku,
– demontaż istniejących na elewacji zwodów pionowych instalacji odgromowej oraz szyldów i instalacji elektrycznej,
– roboty ziemne polegające na odkopanie ścian fundamentowych budynku,
– zmycie i oczyszczenie odsłoniętych ścian fundamentowych,
– zamurowania zbędnych otworów okiennych,
– zamontowanie nowych okien piwnicznych z PCV,
– wykonanie izolacji cieplnych ścian fundamentowych płytami styrodurowymi,
– ułożenie izolacji pionowej z folii kubełkowej na warstwie docieplenia,
– wykonanie zasypki izolacji termicznej ścian fundamentowych,
- zmycie i oczyszczenie całej elewacji budynku,
– wykonanie napraw i uzupełnień ubytków tynku na elewacji,
– wykonanie zabezpieczeń stolarki okiennej folią przed rozpoczęciem prac dociepleniowych,
– gruntowanie elewacji emulsją wzmacniającą,
– wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70 grub. 15 cm,
– nałożenie warstwy kleju oraz siatki na zamontowane ocieplenie z płyt styropianowych,
– montaż podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,
– wykonanie warstwy tynku silikatowego na zagruntowanej powierzchni docieplenia, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
– zamontowanie nowego orynnowania budynku oraz rur spustowych z PCV,
- wykonanie opasek wokół budynków z płyt chodnikowych wraz z obrzeżem,
– montaż daszków poliwęglanowych,
– montaż i pomiary instalacji odgromowej,
– montaż instalacji klimatyzacyjnej i klimatyzatorów,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XI SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt. 2.
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na dociepleniach elewacji budynków o wartości powyżej 50 000,00 zł (brutto) łącznie.
2) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:
jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich lub spełniają go łącznie.
4. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie, lub w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje lub spełniają go łącznie.
5. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony od dnia upływu terminu składania
ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik Nr 6 do SWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi (kierownika budowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 7 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik
Nr 5 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik Nr 6 do SWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi (kierownika budowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy, lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności wynikających z:
a) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy,
b) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej umowy. Protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zapłata za roboty dodatkowe nastąpi wg cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie przetargowej (kosztorysie ofertowym). Dla robót nieujętych w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe zostaną ustalone na podstawie katalogów do ustalenia nakładów rzeczowych (KNR) i cenników z kwartału poprzedzającego termin wykonywania robót dodatkowych. W przypadku prac nietypowych ceny zostaną przyjęte wg indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego,
c) warunków pogodowych odbiegających o min. 20% od średnich tych warunków wg. danych INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, co zostanie potwierdzone pisemnie - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej umowy,
d) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany ceny brutto umowy w przypadku urzędowych zmian stawek podatku VAT (na wniosek stron i przy ich wzajemnej akceptacji).
3. Zmiany terminów określonych w pkt 1 lit. b - e mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego w formie pisemnych aneksów do umowy.
4. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zp.ugburzenin.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.