eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Instalacja łączy internetowych oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu "Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwaOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Instalacja łączy internetowych oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756439225

1.5.8.) Numer faksu: 757613173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.kowary.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Instalacja łączy internetowych oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c16bfd3c-fdcf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243596/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRM.271.53.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 40154 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Instalacja łączy internetowych w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa „Cyfrowa Gmina” dla następujących niżej wymienionych jednostek:


Lp. Adres lokalizacji Parametry minimalne łącza
(download/upload) Lokalizacja punktu dystrybucyjnego Osoba do kontaktu na potrzeby oględzin terenowych
Uwagi dodatkowe
1 Komisariat Policji w Kowarach,
ul. Władysława Grabskiego 7 20/20 Mbps parter Sebastian Toporowski
tel. 478731420, 601050269
Stałe publiczne IP
2 Urząd Miejski w Kowarach budynek A, ul. Maja 1a
100/100 Mbps
2 piętro Maciej Janas
tel. 75 64 56 117 Stałe publiczne IP
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowary, ul. Zamkowa 9 40/40 Mbps parter Adam Szumowski (informatyk)
tel. 601554412
Marlena Kowalska tel.75 7182113,
518 346 790
Stałe publiczne IP
4 Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach,
ul. Dworcowa 11
200/40 Mbps parter Waldemar Kiser (informatyk),
tel. 501624735
Stałe publiczne IP
5 Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach,
ul. Sienkiewicza 9 100/20 Mbps parter Zofia Olszewska (dyrektor)
tel. 757182534

Stałe publiczne IP
6 Miejska Służba Ratownicza w Kowarach,
ul. Zamkowa 2a 80/20 Mbps 1 piętro Wiesław Kędzierski tel. 695 118 998 Stałe publiczne IP


2. Oferta winna zawierać koszt instalacji łącza we wskazanej lokalizacji, koszt opłaty łącznej za utrzymanie łącza przez okres 18 miesięcy oraz miesięczny koszt utrzymania łącza po tym okresie. Podpisywana umowa nie może być automatycznie przedłużona po okresie 18 miesięcy (umowa wygasa). Jeśli dana jednostka organizacyjna wyrazi taką wolę, to umowa na kolejny okres będzie zawierana indywidualnie przez Gminę Miejską Kowary – jednostkę organizacyjną, której dotyczy. Płatność za wykonanie podłączenia i opłatę za utrzymanie łącza za 18 miesięcy zostanie dokonana po odbiorze wykonanego podłączenia i podpisaniu umowy na dostęp do internetu/transmisję danych, przez dostawce oraz Gminę Miejską Kowary na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Zamawiający dopuszcza jedynie przewodowe technologie łącz dostępowych. Preferowana technologia łącza to dostęp światłowodowy. Oferta musi zawierać wszystkie parametry wskazane na formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów łącza w zakresie prędkości przesyłu danych z (download) i do (upload) internetu oraz zmiany dotyczącej symetrii przesyłu danych w obu kierunkach na asymetrię, np.: dla lokalizacji zamawiający w minimalnych parametrach łącza wskazał prędkości 20 Mbps download
oraz 20 Mbps upload - dopuszcza ofertę na łącze o parametrach 200 Mbps download i 20 Mbps upload.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP)

4.5.5.) Wartość części: 34463 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Diagnoza cyberbezpieczeństwa” w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa –
„Cyfrowa Gmina”
1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa przeprowadzona winna zostać zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik pn.: „Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa” (załącznik nr 8) przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

2. Diagnozę cyberbezpieczeństwa należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Załączniki do opisu diagnozy cyberbezpieczeństwa:
a)Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa – Załącznik nr 8;
b) Ocena wybranych aspektów bezpieczeństwa – Załącznik nr 9;
c) Ocena zgodności z KRI/UoKSC – Załącznik nr 10;
d) Rozporządzenie Ministra Cyfyzacji w sprawie wykazu certyfikatów – Załącznik nr 11.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71620000-0 - Usługi analizy

79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 5691,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42066,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42360,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42066,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dolnet Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021478403

7.3.3) Ulica: Gen. Władysława Sikorskiego

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42066,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2889,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9225,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2889,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ad-market.pl Piotr Kalicum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 160286765

7.3.3) Ulica: Rzymkowice 135

7.3.4) Miejscowość: Korfantów

7.3.5) Kod pocztowy: 48-317

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2889,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.