eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantówOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001270196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Emila Cyrana 10

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpskombatant.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskombatant.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.dpskombatant.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-572da2c7-ba15-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005110/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG.26.2.23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 72039,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Brokuł mrożony gat. I, (opakowanie 2,5kg) różyczki kg 50
2 Bukiet jarzyn 3 skład. kalafior, brokuł, marchew (opakowanie 2,5kg) kg 420
3 Bukiet jarzyn wiosenny (opakowanie 2,5kg) kalafior, fasolka, brukselka, marchewka, groszek kg 185
4 Ćwiartka z kurczaka kg 72
5 Fasola szparagowa (opakowanie 2,5kg) żółta kg 220
6 Filet z kurczaka kg 500
7 Flaki wołowe suche (opakowanie 900g) cięte szt 360
8 Kalafior mrożony gat I. (opakowanie 2,5 kg) różyczki kg 280
9 Kurczak mrożony kg 900
10 Mieszanka kompotowa (opakowanie 2,5kg) bez rabarbaru kg 920
11 Pałki z kurczaka kg 420
12 Pierogi z mięsem (opakowanie max. 2,5kg) Alex-Pol lub JAVO lub równoważny* kg 420
13 Pierogi z jagodami (opakowanie max. 2,5kg) Alex-Pol lub JAVO lub równoważny* kg 330
14 Porcja kulinarna kurczak kg 1000
15 Szpinak mrożony (opakowanie 2,5kg) kg 100
16 Truskawka mrożona kg 15
17 Udziec z kurczaka kg 325
18 Uszka z grzybami kg 15
19 Wątróbka drobiowa kg 205
20 Włoszczyzna paski (opakowanie 2,5kg) kg 1050

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15332100-5 - Przetworzone owoce

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 44900,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Dorsz bez skóry bez wody dodanej, czarniak SHP - 5% glazury, wielkość 200+ kg 14
2 Filet z makreli opiekany w pomidorach, masa ryby po odcieku bez zalewy kg 180
3 Karp płat bez głowy, płetw i grzbietu kg 25
4 Matjas śledź solony wielkość od 15 do 20 cm kg 270
5 Makrela wędzona kg 180
6 Miruna ze skórą, produkcja morska SHP - 5% glazury, wielkość 200+, bez wody dodanej kg 1200
7 Paprykarz (opakowanie 165g) szt 180
8 Pasta z tuńczyka (opakowanie 80g) szt 95
9 Pasta z łososia (opakowanie 80g) szt 1150

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 27139,23 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 17.11.2022r. Zamawiający wszczął postępowanie w przetargu w trybie podstawowym na „Zakup wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów w 2023” na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 o wartości powyżej 130 000 zł a poniżej progu unijnego. W dniu 25.11.2022r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Wpłynęły oferty Firmy Handlowej "ANNA" Sieracka, Cygan i wspólnicy Sp.J. ul. Złota 120 42-200 Częstochowa, Zakładu Handlowo-Produkcyjnego „TOLA” Urszula Derner, ul. Szkolna, Kośmidry, 42-772 Pawonków i firmy ETQA Sp. z o.o., ul. Strefowa 14 A, 42-202 Częstochowa.
Zamawiający odrzuca wszystkie oferty z zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) z uwagi na
niewłaściwe przyjętą przez Wykonawców stawkę podatku VAT. Co do zasady oferty składane
w okresie obowiązywania obniżonej stawki podatku VAT na żywność winny przewidywać VAT
w aktualnie obowiązującej wysokości. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia z mocy zapisu art. 255 pk. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), gdy wszystkie złożone
oferty podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 17.11.2022r. Zamawiający wszczął postępowanie w przetargu w trybie podstawowym na „Zakup wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów w 2023” na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 o wartości powyżej 130 000 zł a poniżej progu unijnego. W dniu 25.11.2022r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Wpłynęły oferty Firmy Handlowej "ANNA" Sieracka, Cygan i wspólnicy Sp.J. ul. Złota 120 42-200 Częstochowa, Zakładu Handlowo-Produkcyjnego „TOLA” Urszula Derner, ul. Szkolna, Kośmidry, 42-772 Pawonków i firmy ETQA Sp. z o.o., ul. Strefowa 14 A, 42-202 Częstochowa.
Zamawiający odrzuca wszystkie oferty z zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) z uwagi na
niewłaściwe przyjętą przez Wykonawców stawkę podatku VAT. Co do zasady oferty składane
w okresie obowiązywania obniżonej stawki podatku VAT na żywność winny przewidywać VAT
w aktualnie obowiązującej wysokości. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia z mocy zapisu art. 255 pk. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), gdy wszystkie złożone
oferty podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.