eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi al. Piłsudskiego 157Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Miejskiego
Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIDZEW W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473198814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 157

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-332

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mcmwidzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmwidzew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Miejskie Centrum Medyczne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Miejskiego
Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dfd28b7-7642-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015592/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mcmwidzew.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami
zostały zawarte w rozdz. X SWZ.1.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie
elektronicznej. 2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zamowienia@mcmwidzew.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formieelektronicznej. 2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym, aWykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej. 3. Wymagania techniczne i
organizacyjnewysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń orazinformacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie miniPortalu i ePuapudostępnionych na ich stronach. 4. Korzystanie z portalu i ePuap jest możliwe dla UżytkownikówInternetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typówurządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiającekorzystanie ze strony internetowej to przeglądarka internetowa Microsf Edge, Chrome i FireFox wnajnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”oraz łącze internetowe o przepustowości, co
najmniej 256 kbit/s. 5. Publiczny charakter sieci Internet ikorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z
zagrożeniem pozyskania imodyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinnistosować właściwe
środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
Wszczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.6.Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.7. We
wszelkiejkorespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują sięnumerem ogłoszenia (BZP
lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się
zWykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@mcmwidzew.pl 8. Dokumentyelektroniczne, składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jakozałączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych zapomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email.Sposób
sporządzenia dokumentówelektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RadyMinistrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji orazwymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
orazrozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawiepodmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądaćzamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).9. Wymagania
techniczne i organizacyjnewysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeńoraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania zminiPortalu oraz Regulaminie ePUAP. (...) cd w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
wprzypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że
wprzypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157 tel. (42) 674 86 36;
sekretariat@mcmwidzew.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – p. Jacek Pluta.
4.Administratorprzetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą: Dostawa i montaż aparatu USG z wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157 – Sprawa nr MCM”W”/ZP-5/2022 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przetwarzane dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ust. 6oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz.2019 z późn. zm.), dalej „Ustawą” oraz podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia danych osobowych.(...)pełna informacja zawarta w
SWZ:XXXV.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIADANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych (o którym stanowi art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zpóźn. zm. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.2. W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą z żądaniem ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (o którym stanowi art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), żądanie tonie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCM”W”/ZP-5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 265000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157 – Sprawa nr MCM”W”/ZP-5/2022

Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania określa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „FORMULARZ PARAMETRY - TECHNICZNE” stanowiące załącznik w cz. B do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania zobowiązań gwarancyjnych od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający stawia warunki – patrz rozdz. IX.- II.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający stawia warunki – patrz rozdz. IX.- II.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. – Załącznik nr 15
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:
3. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty w wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - załącznik nr 16;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. – Załącznik nr 9

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;; – Załącznik nr 10

3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; – Załącznik nr 11

4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; – Załącznik nr 12

5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; – Załącznik nr 13

Oraz
6.Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). – Załącznik nr 14

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 15 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 16, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę i montaż odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa i montaż aparatu USG wraz z wyposażeniem i wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie oraz przedstawi ich potwierdzenie w formie np. referencji.

Powyższe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie oraz przedstawi ich potwierdzenie w formie z załączonych dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą (n/w pkt. 1-2): – załącznik nr 8;

1)Oświadczenie – załącznik nr 8.1 - oświadczenie poświadczające, zgodność proponowanego przez Wykonawcę produktu z wymaganiami dotyczącymi stosowania w jednostkach służby zdrowia.

2)Dokumenty dotyczące produktu stanowiącego przedmiot zamówienia
- dokumentację techniczną w języku polskim z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. np. Karty katalogowe, bądź inny dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia. – załącznik nr 8.2;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
2.Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3.Postanowienia pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Pzp).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. FORMULARZ OFERTY. – Załącznik nr 1
2. FORMULARZ PARAMETRY- TECHNICZNE: Załącznik nr 2 do SWZ.
Ww. załączniki nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. –Załącznik nr 2
3. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 3
4. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. – Załącznik nr 4
5. PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
5.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
5.2. ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.3. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. – Załącznik nr 5
6. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. – Załącznik nr 6
7. Dowód wniesienia wadium – Załącznik nr 7
8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale VI SWZ. – Załącznik nr 8

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł. (trzy tysiące zł.)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A. III Oddz./Łódź nr 95 1020 3378 0000 1802 0011 2771 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „………… nazwa …………………….” Oznaczenie sprawy: sprawa nr MCM"W"
/ZP- 5/2022– WADIUM.
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. (cd... swz).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, októrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzająbrak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriówselekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu lub kryteriów selekcji. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy /usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).W przypadku, o którym mowa wyżej , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pkt. SWZ - XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ. Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Wzór umowy”

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 16:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie ofert odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 16:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.