eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąkiOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522448506

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Teatralny 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-029

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spotkaniakultur.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spotkaniakultur.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://csk.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd61c6da-45a7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383424/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CSK.BAP.260.5.2022.AP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąki” współfinansowanego z dotacji celowej na wydatki majątkowe z budżetu Województwa Lubelskiego.
2. W zakres realizowanego zadania wchodzi:
Etap 1
2.1 Rozbudowa trapów oraz schodów drewnianych na konstrukcji stalowej na poziomie łąki +6 - schody i siedziska
2.2 Instalacje wody - zestaw hydroforowy na poziomie +5 oraz system nawodnienia na poziomie +6
Etap 2
2.3 Zieleń i nasadzenia
- obejmuje rewitalizację łąki na poziomie +6 i częściowo na poziomie +4,

Etap 3
2.4 pielęgnacja zieleni na terenie całego obiektu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (w tym łąki z pkt 2.3)
zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232120-9 - Roboty nawadniające

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

03419100-1 - Produkty z drewna ciętego

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.