eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gaworzyce › "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaworzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 95

1.5.2.) Miejscowość: Gaworzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-180

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kubas@gaworzyce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gaworzyce.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e53c00db-7705-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016473/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale II SWZ.
2. Zamawiający wymaga podpisania oferty, oświadczeń oraz dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w rozdziale XIX SWZ i w załączniku nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na dowożeniu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Gaworzyce w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dowożenie uczniów – średnio około 70 uczniów - z miejscowości: Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice, Kurów Wielki, Dalków, Gostyń do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach oraz Przedszkola Publicznego w Gaworzycach;
Odwożenie odbywać się będzie następująco: 3 odwozy w różnych godzinach.
b) dowożenie uczniów – średnio około 56 uczniów - z miejscowości: Nowy Dwór, Nowa Jabłonna, Zimna Brzeżnica, Mieszków, Dzików do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach oraz Przedszkola Publicznego w Gaworzycach.
c) Odwożenie odbywać się będzie następująco: 3 odwozy w różnych godzinach. Dowożenie uczniów- średnio około 96 uczniów – z miejscowości: Koźlice, Kłobuczyn do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach oraz Przedszkola Publicznego w Gaworzycach;
Odwożenie odbywać się będzie następująco: 3 odwozy w różnych godzinach.
Podane liczby uczniów są liczbami szacunkowymi i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie Liczba dzieci dojeżdżających może ulec zmianom (ok. +/- 12%).
Łączna długość tras dowozu i odwozu uczniów, określonego w pkt. 3.2 lit. a) i b) i c) niniejszego paragrafu wynosi minimum 220 km dziennie. Zakładając szacunkowo, że ilość dni nauki szkolnej wyniesie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia około 186 dni to łączna długość tras wyniesie przez około 40.920 km przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca będzie świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia codziennie z wyłączeniem dni wolnych od nauki np. wakacje, ferie, święta itd. Dowożeniem objętych jest około 222 uczniów, jest to wartość zmienna. W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczone dojazdy z siedziby wykonawcy/przewoźnika do miejsca rozpoczęcia kursu oraz z miejsca zakończenia kursu do bazy. Stanowi to koszt własny wykonawcy i należy to uwzględnić w stawce za 1 km trasy

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie „prawa opcji”, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający skorzysta w z „prawa opcji” na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
2. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” nie będzie większa niż 10% wartości zamówienia podstawowego.
3. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie świadczenie usługi polegających na dowożeniu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Gaworzyce od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 na zasadach zamówienia podstawowego, określonych w niniejszej umowie.
4. Łączna szacunkowa liczba kilometrów do przejechania w ramach „prawa opcji” to około 4.092 km.
5. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego „prawem opcji” obliczonego jako iloczyn stawki jednostkowej netto za jeden km określonej w umowie z wykonawcą oraz liczby przejechanych kilometrów.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” lub całkowitej rezygnacji
z tego prawa.
7. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w przypadku rezygnacji ze skorzystania z „prawa opcji”.
8. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy w pełnym zakresie nie wymaga podania przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych i innych odszkodowań z tytułu nie zrealizowania usługi w wielkościach podanych w niniejszej umowie.
9. Wszystkie wymagania nałożone na Wykonawcę postanowieniami niniejszej Umowy pozostają w mocy także w przypadku realizacji zamówienia w ramach „prawa opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu
osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).
-zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma autobusami, które łącznie
posiadają minimum 120 miejsc siedzących, posiadającymi aktualne badania techniczne,
-Zamawiający wymaga posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, na kwotę co najmniej 150.000,00 zł;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ). Zamawiający żąda od wykonawcy, który na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualną licencję na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
180 z późn. zm.)
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców, -w przypadku, gdy
wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
należy złożyć ponadto dokumenty dotyczące tego podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,2) W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą
wykonawcy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3)W przypadku gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów i określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający, na zdolnościach którego wykonawca polega wodniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
4) ustanowią pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę elektroniczną lub
postać elektroniczną lub kopię potwierdzoną przez notariusza elektronicznym podpisem
kwalifikowanym,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, na wezwanie Zamawiającego
przedstawią umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
6) mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1)Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.