eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Somonino › "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOMONINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ceynowy 21

1.5.2.) Miejscowość: Somonino

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-314

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 684-11-21

1.5.8.) Numer faksu: 58 684 11 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@somonino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.somonino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af3490e1-76fb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025044/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/somonino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/somonino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, tel. 58 684-11-21
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-mail’a: iod@somonino.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr W3.271.3.28.2022.JB prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W3.271.3.28.2022.JB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, dla potrzeb Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino.
2. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie zamówienia, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do 27 PPE wynosi 150 MWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) wraz z Załącznikiem nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych umową) stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
3. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, umów kompleksowych lub ewentualnych umów sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej .
4. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy zakupu energii elektrycznej zawarte z PGE Obrót S.A. wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1 do SWZ kolumna „Okres dostaw”).
5. W Załączniku nr 1 do SWZ wskazano dane i adres Odbiorców do przesyłania faktur [kolumna „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)”]. Ostateczne dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie sprzedaży energii elektrycznej/Załączniku nr 1 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
6. Dla wszystkich PPE w Załączniku nr 1 do SWZ procedura zmiany sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.
7. W przypadku gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający nie będzie posiadał ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub złożenia w imieniu Zamawiającego oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co Wykonawcy udzielone zostanie stosowne Pełnomocnictwo.
8. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru Zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
9. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
10. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
12. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
-Szczegóły w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - cena oferty brutto.
2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. W pozostałych przypadkach liczba punktów będzie obliczana wg poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------ x 100%
Cob
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena oferty brutto

Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto spośród złożonych ofert
Cob – Cena oferty brutto zaoferowana w badanej ofercie
100% – waga kryterium
3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) o unieważnieniu postępowania – o ile dane zdarzenie wystąpi.
10. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 9, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
12. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp),
c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp),
e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp),
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp),
h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp)
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp)
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp),
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp),
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp),
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).
3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp),
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust.2 Pzp.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – Załącznik nr 4 do SWZ).
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, złożenia oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp) własnego podmiotu udostępniającego zasoby w formie elektronicznej (plik podpisany podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej (plik podpisany podpisem zaufanym lub osobistym).
8. Zamawiający nie stawia wymogu, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będącemu podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach o których mowa w art. 118, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania.
9. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
11. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli wykaże:
posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.
12. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
2 dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 150 MWh dla jednego odbiorcy, przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, Zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.
13. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10 powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje kompleksową dostawę energii elektrycznej. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który z wykonawców realizować będzie przedmiot zamówienia.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda ważnej
Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda
Wykazu 2 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

4. w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wykonawca:
a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
b) składa wraz z ofertą Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 125 ust 1 Pzp) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ,
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
2)Zaleca się, aby z treści Formularza oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację

3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy pomiędzy Wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
4). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
5) Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10 powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje kompleksową dostawę energii elektrycznej. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który z wykonawców realizować będzie przedmiot zamówienia.
6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

VI. Postanowienia w zakresie zmiany postanowień Umowy.
Strony dopuszczają wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w w stosunku do treści oferty, w przypadkach:
1. Zmiany jednostkowej stawki i lub ceny za 1 MWh wyłącznie w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub;
2) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
Zmiany, o których mowa w pkt 1 i 2 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i dla swej ważności nie wymagają zmiany Umowy (Aneksu).
2. Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktów poboru, z likwidacji punktu poboru z eksploatacji w okresie trwania Umowy lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Przy czym zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ, zwiększenie ilości punktów poboru nie maże spowodować zwiększenia ilości poboru energii elektrycznej o ponad 10% wolumenu szacowanego.
3. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron.
4. Zmiany grup taryfowych, przy czym zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ lub wprowadzenia nowy grup taryfowych lub innych rozwiązań opisanych w pkt 6 związanych z zamrożeniem cen energii elektrycznej z jednoczesnym utworzeniem nowych taryf.
5. Zmiany łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ile zajdą okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.
6. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
7. Zmiany przepisów prawa umożliwiających w szczególności "zamrożenie" stawek cen energii elektrycznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.