eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Somonino › "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOMONINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ceynowy 21

1.5.2.) Miejscowość: Somonino

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-314

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 684-11-21

1.5.8.) Numer faksu: 58 684 11 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@somonino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.somonino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/somonino

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af3490e1-76fb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025044/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W3.271.3.28.2022.JB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, dla potrzeb Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino.
2. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie zamówienia, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do 27 PPE wynosi 150 MWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) wraz z Załącznikiem nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych umową) stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
3. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, umów kompleksowych lub ewentualnych umów sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej .
4. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy zakupu energii elektrycznej zawarte z PGE Obrót S.A. wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1 do SWZ kolumna „Okres dostaw”).
5. W Załączniku nr 1 do SWZ wskazano dane i adres Odbiorców do przesyłania faktur [kolumna „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)”]. Ostateczne dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie sprzedaży energii elektrycznej/Załączniku nr 1 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
6. Dla wszystkich PPE w Załączniku nr 1 do SWZ procedura zmiany sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.
7. W przypadku gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający nie będzie posiadał ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub złożenia w imieniu Zamawiającego oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co Wykonawcy udzielone zostanie stosowne Pełnomocnictwo.
8. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru Zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
9. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
10. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
12. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
-Szczegóły w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131917,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131917,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 131917,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA OBRÓT S. A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9570968370

7.3.3) Ulica: Aleja Grunwaldzka 472

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-309

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 131917,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.