eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Ochrona fizyczna obiektu TPN Kuźnice oraz monitorowanie obiektów TPN w roku 2023



Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna obiektu TPN Kuźnice oraz monitorowanie obiektów TPN w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122456180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kuźnice 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48182023200

1.5.8.) Numer faksu: NIE DOTYCZY

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: PRZETARGI@TPN.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tpn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna obiektu TPN Kuźnice oraz monitorowanie obiektów TPN w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa7a5996-76fa-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072779/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ochrona fizyczna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,402092,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wymagania szczegółowo zostały opisane w SWZ oraz załącznikach
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w treści SWZ oraz załącznikach

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisano w treści SWZ oraz załącznikach

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/639/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 223000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona fizyczna obiektu TPN Kuźnice oraz monitorowanie obiektów TPN w roku 2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.1. Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 60.00 %
3.2. Kryterium nr 2: Dostęp do centrum monitoringu – waga kryterium 30.00 %
3.3. Kryterium nr 2: Czas dojazdu grupy interwencyjnej– waga kryterium 10.00 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostęp do centrum monitoringu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
3.1. Zgodnie z art. 114 pkt.2 PZP Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z pozn.zm) o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
3.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli: wykaże się, że będzie dysponował:
3.2.1.1. co najmniej 1 osobą posiadają niezbędne uprawnienia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
3.2.1.2. co najmniej 2 osoby posiadają niezbędne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. z poźn. zmianami posiadają uprawnienia do ochrony fizycznej i użycia broni palnej ostrej włącznie,
3.2.1.3. co najmniej 2 grupy interwencyjne składające się z minimum 2 pracowników z rzeczywistym czasem interwencji po odebraniu sygnału tożsamym z wymaganiami zawartymi w OPZ. W skład grupy, o której mowa wchodzą pracownicy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje:
3.2.2.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej (1) jednej usługi, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych), w szczególności, w zakresie dozorowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych lub ochrony fizycznej i monitoringu takich obiektów z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Dział VI SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z pozn.zm) o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;
wykazu osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami celem spełnienia warunków opisanych w SWZ
1.3. Wykazu usług

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.1. Oświadczenie o posiadaniu jednolitego umundurowania, osobistych środków opatrunkowych oraz wyposażenia zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997 r. (Dz.U z 2005 Nr 145, poz.1221) o ochronie mienia i osób dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia – wzór w załącznikach;
2.2. Pozwolenie na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowania systemów alarmowych wydane przez uprawniony podmiot, obejmujące swym zasięgiem rejon m. Zakopane, wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości
2.3. Pozwolenie na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego wydane przez uprawniony podmiot, obejmujące swym zasięgiem rejon m. Zakopane, wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości,
2.4. Oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjnej – wzór w załącznikach;
2.5. Pozwolenie na użytkowanie broni palnej zgodnie Ustawą z dnia 21maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549 ze zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000.00 zł (Słownie tysiąc złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego – Tatrzański Park Narodowy 34-500 Zakopane, Kuźnice 1, nr rachunku 07 1130 1150 0012 1252 0790 0001
9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (Nr sprawy: ZP/639/2022 Ochrona )
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OPISANO W SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SKRZYNKA EPUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.