eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pińczów › Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2023r. do 23.06.2023r. w formie biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2023r. do 23.06.2023r. w formie biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PIŃCZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361325580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 357 28 44

1.5.8.) Numer faksu: 41357 33 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sp1.pinczow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2023r. do 23.06.2023r. w formie biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35214b79-76f6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042658/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w formie biletów miesięcznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAP SP1Pinczow http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal,uzp.gov.pl ePUAPu
SP1Pinczow http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar pliku na Miniportal nie może przekroczyć 150 MB

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSNR1 .02.12.2022r.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 212105,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2023r. do 23.06.2023r. w formie biletów miesięcznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zgodnie z Ustawą

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów ceny i czasu podstawienia autobusu zastępczego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie z SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości: 2 000,00 zł PLN (słownie: dwa tysiąc złotych ) - należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.
24.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
24.2.1. pieniądzu,
24.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
24.2.3. gwarancjach bankowych;
24.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
24.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 110).
24.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało
wniesione w formie nie pieniężnej.
24.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 12 1020 2645 0000 5402 0081 2891 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy:
Znak: ZSNR1 .02.12.2022r.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
24.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień
publicznych.
24.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
24.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
24.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
24.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
24.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
24.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
24.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

najkorzystniejszej.
24.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ oraz wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal,uzp.gov.pl/ https://epuap.gov,pl/wps/portal ePUAPu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.