eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa paliwa gazowego dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie w 2023 roku, wraz z usługą dystrybucjiOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliwa gazowego dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie w 2023 roku, wraz z usługą dystrybucji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851730610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tkp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tkp.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tkp.com.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie przedsiębiorców, nieruchomości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa gazowego dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie w 2023 roku, wraz z usługą dystrybucji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b058723e-6a44-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 9/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 702342,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gaz ziemny wysokometanowy typu E) dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie począwszy od 01 stycznia 2023 roku godz. 00.00 do 31 grudnia 2023 roku godz. 24.00 obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję.
2. Zamówienie (z zastrzeżeniem zapisów SWZ) obejmuje następujące punkty poboru:
a. 8018590365500019367410 – Budynek położony w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32,
b. 8018590365500019377051 – Budynek położony w Tarnowie, ul. Rozwojowa 28
3. Szacunkowe ilości rocznego zużycia gazu (72 273,59 m3 / 795 081,76 kWh) są ilościami służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Rozliczenie dostawy gazu odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.