eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa paliwa gazowego dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie w 2023 roku, wraz z usługą dystrybucjiOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa paliwa gazowego dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie w 2023 roku, wraz z usługą dystrybucji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851730610

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 32

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tkp.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tkp.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie przedsiębiorców, nieruchomości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476074

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00451875/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach określonych w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy również w zakresie:
a. miejsca dostawy,
b. ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem paliwa gazowego, w tym: zmiany ilości punktów poboru; zmiany grupy taryfowej; zmiany mocy umownej (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy),
c. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
d. ze względu na zaistnienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,
e. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ,
f. sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
g. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
3. W razie ustanowienia odrębnymi przepisami prawa ceny maksymalnej paliwa gazowego, cena za kWh naliczana na podstawie niniejszej Umowy nie może być wyższa od ceny maksymalnej przez okres obowiązywania w/w przepisów. Powyższa zmiana następuje automatycznie, od momentu wejścia w życie stosownych przepisów prawa.

Ze względu na ograniczoną przez sytem ilość znaków, Zamawiający informuje, iż opis pozostałych zmian umowy przewidzianych przez Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ

Po zmianie:
1. Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach określonych w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy również w zakresie:
a. miejsca dostawy,
b. ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem paliwa gazowego, w tym: zmiany ilości punktów poboru; zmiany grupy taryfowej; zmiany mocy umownej (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy),
c. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
d. ze względu na zaistnienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,
e. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ,
f. sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
g. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
3. W razie ustanowienia odrębnymi przepisami prawa ceny maksymalnej paliwa gazowego, cena za kWh naliczana na podstawie niniejszej Umowy nie może być wyższa od ceny maksymalnej przez okres obowiązywania w/w przepisów. Powyższa zmiana następuje automatycznie, od momentu wejścia w życie stosownych przepisów prawa.

Ze względu na ograniczoną przez sytem ilość znaków, Zamawiający informuje, iż opis pozostałych zmian umowy przewidzianych przez Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ

Zamawiający informuje, iż na skutek pytań Wykonawców dokonał zmiany w zakresie "rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania", jednocześnie ze względu na ograniczoną ilość znaków odsyła celem zapoznania się z nimi do zmienionego załącznika nr 4 do SWZ opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.