eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby własne PGK Sp. z o.o. w Muszynie oraz Zapopradzie Sp. z o.o. w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby własne PGK Sp. z o.o. w Muszynie oraz Zapopradzie Sp. z o.o. w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490510448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 128

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 471-41-97

1.5.8.) Numer faksu: 18 471-40-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.dudczak@pgk-muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgk.muszyna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Komunalna Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne i wod-kan

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zapopradzie sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343562830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 128

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 471-41-97

1.5.8.) Numer faksu: 18 471-40-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zapopradzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgk-muszyna.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, jako „Zamawiający Upoważniony”, w ramach swoich uprawnień przygotowuje i przeprowadza postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiających. Szczegółowy zakres podziału obowiązków między Zamawiającymi w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową został określony w porozumieniu.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby własne PGK Sp. z o.o. w Muszynie oraz Zapopradzie Sp. z o.o. w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78c41e7c-76cf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005735/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.pgk-muszyna.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150 MB.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w rozdziale XIV SWZ (sposób oraz termin składania ofert).
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: ewa.dudczak@pgk-muszyna.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
5. We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP Zamawiający i wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania z MiniPortalu.
6. W komunikacji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się również oznaczeniem postępowania PGK.ZP.271.12.2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna, tel. 18 471 41 97, adres e-mail: sekretariat@pgk-muszyna.pl;
b) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie - iod@pgk-muszyna.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: PGK.ZP.271.12.2022 – „Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby własne przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej sp. Z o.o. w Muszynie oraz Zapopradzie sp. z o.o. w 2023 r.” prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGK.ZP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości ok. 95 000 litrów (dm³), w tym 60 000 litrów (dm³) na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie oraz 35 000 litrów (dm³) dla Zapopradzie sp. z o.o. do wolnostojącego zbiornika paliw o pojemności 5 000 litrów (dm³) znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej 9 w Muszynie.
2) Olej napędowy dostarczany przez Wykonawcę musi być dostosowany do okresu dostawy, tj. pory roku i temperatury otoczenia w okresie letnim, przejściowym i zimowym, oraz musi spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach i normach, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych, przy czym oferowany olej w dniu dostawy musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3) Zamawiający będzie odbierał olej napędowy w terminach i ilości dostosowanych do swoich rzeczywistych potrzeb. Płatność za przedmiot zamówienia następować będzie bezgotówkowo, na podstawie wystawionych faktur VAT.
4) Olej napędowy musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie.
5) W skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiornika zamawiającego w czasie trwania umowy.
6) Wykonawca będzie dostarczał zamówiony olej napędowy do oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej 9 w Muszynie oraz tankował znajdujący się tam zbiornik należący do Zamawiającego o pojemności 5 000 litrów, wszystko na koszt Wykonawcy, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wydanie i odbiór zamówionego oleju napędowego będą następowały w od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00 - 14:00.
7) Dostawa powinna odbywać się w plombowanych zbiornikach, każda komora pojazdu - cysterny.
8) Dostawy oleju napędowego będą odbywać się przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych, czyli według wskazań legalizowanych urządzeń pomiarowych znajdujących się na pojeździe -cysternie.
9) Cenę jednostkową netto 1 000 litrów oleju napędowego dla danej dostawy będzie stanowił iloczyn stałego współczynnika ceny podanego w ofercie Wykonawcy i ceny hurtowej 1 000 litrów oleju napędowego (Olej napędowy ekodiesel) z dnia dostawy ogłaszanej na stronie PKN ORLEN.
10) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy paliwa autocysternami wyposażonymi w drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z informacjami o temperaturze i ilości dostarczonego oleju napędowego.
11) Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat pojemniki do prób oleju napędowego z możliwością plombowania, które będą zgodne z obwiązującymi wymogami i przepisami w tym zakresie.
12) Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia dla zakresu podstawowego, tj. bez prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie świadczenia dostaw oleju napędowego w ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umownych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
Kc=(C min)/(C of ocen) x 100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. benzyny bezołowiowej w łącznej ilości 1 800 litrów (dm³), poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.
2) Zakup benzyny bezołowiowej będzie realizowany sukcesywnie w ilościach odpowiadających potrzebom Zamawiającego.
3) Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupu paliw co najmniej 6 dni w tygodniu. Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw, która powinna być zlokalizowana w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, tj. ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna.
4) Wykonawca gwarantuje jakość benzyny bezołowiowej zgodnej z normami i wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych, przy czym oferowana benzyna bezołowiowa w dniu tankowania musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5) Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia dla zakresu podstawowego, tj. bez prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie świadczenia dostaw benzyny w ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umownych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
Kc=(C min)/(C of ocen) x 100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, tj. Zapopradzie sp. z o.o. benzyny bezołowiowej w łącznej ilości 1 500 litrów (dm³), poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.
2. Zakup benzyny bezołowiowej będzie realizowany sukcesywnie w ilościach odpowiadających potrzebom Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupu paliw co najmniej 6 dni w tygodniu. Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw, która powinna być zlokalizowana w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zapopradzie sp. z o.o., tj. ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna.
4. Wykonawca gwarantuje jakość benzyny bezołowiowej zgodnej z normami i wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych, przy czym oferowana benzyna bezołowiowa w dniu tankowania musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia dla zakresu podstawowego, tj. bez prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie świadczenia dostaw benzyny w ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umownych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
Kc=(C min)/(C of ocen) x 100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zadanie nr 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy, wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
b) Zadanie nr 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy, wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
c) Zadanie nr 3: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy, wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie), warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia i zrealizuje dostawę, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa składa się zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonych w Rozdziale VII, Wykonawca przedłoży:
1) Zadanie nr 1: Ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy, wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2) Zadanie nr 2: Ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy, wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
3) Zadanie nr 3: Ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy, wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa składa się zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale XIV (Sposób i termin składania ofert).
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125, składa każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie), warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia i zrealizuje dostawę, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. Szczegółowe informacje są zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4a i 4b do SWZ dla zadania nr 1 z podziałem na Zamawiających, załączniku nr 4c do SWZ dla zadania nr 2 oraz załączniku nr 4d do SWZ dla zadania nr 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SWZ dla zadania nr 1 z podziałem na Zamawiających, załącznik nr 4c do SWZ dla zadania nr 2 oraz załącznik nr 4d do SWZ dla zadania nr 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.