eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › "安iadczenie us逝g cateringowych dla Szko造 Podstawowej nr 4 im. Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego w Zakopanem w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21 czerwca 2023 roku"Og這szenie z dnia 2022-12-08


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„安iadczenie us逝g cateringowych dla Szko造 Podstawowej nr 4 im. Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego w Zakopanem w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21 czerwca 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 4 IM. MARSZAΘA J紌EFA PIΠUDSKIEGO W ZAKOPANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490573526

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Janos闚ka 15B

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 201 18 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp4zakopane@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sp4zakopane.edupage.org/?

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie us逝g cateringowych dla Szko造 Podstawowej nr 4 im. Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego w Zakopanem w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21 czerwca 2023 roku”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c3d21e74-76e1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00484124

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3d21e74-76e1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
2. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
3. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
4. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej
wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
5. W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw PZP lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla
dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu
udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem typu zewn皻rznego lub wewn皻rznego. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
6. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
7. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy
plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz
informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
10. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
11.W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem
Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: sp4zakopane@wp.pl
(nie dotyczy sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szko造 Podstawowej Nr 4 im. Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego w Zakopanem, ul. Janos闚ka 15a,b 34 – 500 Zakopane.
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych Pani Barbar Ko豉cz – z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez e-mail iodo.zakopane@gmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane
w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szko造 Podstawowej Nr 4 im. Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego w Zakopanem, ul. Janos闚ka 15a,b 34 – 500 Zakopane.
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych Pani Barbar Ko豉cz – z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez e-mail iodo.zakopane@gmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane
w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP4.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi polegaj帷ej na zapewnieniu ca這dziennego 篡wienia dla uczni闚 Szko造 Podstawowej nr 4 im. Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego w Zakopanem, tj. przygotowanie i dostarczenie na potrzeby sto堯wki szkolnej gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia:
2.1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby sto堯wki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa.
2.2. Zamawiaj帷y planuje, 瞠:
- dziennie nale篡 dostarczy ok. 100 szt. obiad闚,
- w okresie od dnia podpisania umowy (Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠 podpisanie umowy nast徙i w na pocz徠ku stycznia 2023 roku) a zako鎍zenia na dzie 21 czerwca 2023 roku, nale篡 dostarczy oko這 10 000 posi趾闚 (tj. 100 dni nauki x 100 szt.).
2.2.1. Prawo Opcji:
a) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ienia w ramach prawa opcji, o kt鏎y mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP.
b) Przedmiotem 鈍iadczenia w ramach prawa opcji jest zapewnienie identycznych us逝g jak opisane w pkt. 2 powy瞠j tj. przygotowanie i dostarczenie na potrzeby sto堯wki szkolnej gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa, przez okres wskazany w rozdziale IV pkt. 2 SWZ.
c) Prawo opcji dla ww. okoliczno軼i, realizowane b璠zie na takich samych warunkach jak zam闚ienie podstawowe.
d) Warunkiem uruchomienia zam闚ienia opcjonalnego jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego pisemnej informacji (zam闚ienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji najp騧niej w terminie do dnia 29 lipca 2023 roku.
e) Us逝gi 鈍iadczone w ramach prawa opcji musz by 鈍iadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ (Za陰czniku nr 1 do umowy).
f) Do 鈍iadczenia us逝gi w ramach prawa opcji zastosowanie maj postanowienia okre郵aj帷e warunki i spos鏏 zap豉ty wynagrodzenia, warunki 鈍iadczenia us逝gi oraz kar umownych.
g) Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku korzysta z prawa opcji.
h) Wykonawcy nie przys逝guje prawo roszcze z tytu逝 niewykorzystania prawa opcji lub jego pe軟ej warto軼i.
2.3. Zastrzega si mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia lub zmniejszenia ilo軼i dostarczanych obiad闚 do 15%. Ewentualne zmiany ilo軼i zamawianych obiad闚 Zamawiaj帷y zg豉sza b璠zie Wykonawcy najp騧niej do godziny 9:00 danego dnia.
2.4. Dostawa obiad闚 b璠zie odbywa si pocz患szy od dnia podpisania umowy do dnia 21 czerwca 2023 r. od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem okresu przerw 鈍i徠ecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki - o godzinie 11:20.
2.5. W wyj徠kowej sytuacji zwi您anej ze zmian organizacji dnia pracy szko造, dostawa obiadu odb璠zie si o innej godzinie – po wcze郾iejszym uzgodnieniu z Wykonawc.
2.6. Wykonawca dostarcza b璠zie w pierwszy dzie tygodnia, tygodniowy jad這spis z podaniem sk豉dnik闚 wagowych (gramatury) potraw - do wiadomo軼i Zamawiaj帷ego. Wykonawca zobowi您any jest do zachowania jako軼i obiad闚 zgodnie z przedstawionym jad這spisem.
2.7. Wszystkie posi趾i powinny by przygotowane zgodnie z obowi您uj帷ymi normami i przepisami prawa.
2.8. Wykonawca b璠zie przygotowywa posi趾i zgodnie z zasadami okre郵onymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594) 陰cznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2.9. Bezwzgl璠nie nale篡 przestrzega norm na sk豉dniki pokarmowe i produkty spo篡wcze okre郵one przez Instytut 砰wienia i 砰wno軼i. Posi趾i maj by przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego 篡wienia dzieci i m這dzie篡.
2.10. Obiad musi spe軟ia nast瘼uj帷e warunki ilo軼iowe:
2.10.1. zupa: gramatura nie mniej ni 250 ml i kaloryczno嗆 nie mniej ni 200 kcal,
2.10.2. drugie danie: gramatura nie mniej ni 500 gram i kaloryczno嗆 nie mniej ni 700 kcal,
2.10.3. Obiad musi spe軟ia nast瘼uj帷e warunki jako軼iowe:
a) powinien zawiera produkty z nast瘼uj帷ych grup 鈔odk闚 spo篡wczych: produkty zbo穎we lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mi瘰o, ryby, jaja, orzechy, nasiona ro郵in str帷zkowych i inne nasiona oraz t逝szcze;
b) powinien dostarcza 30% ca這dziennego zapotrzebowania energetycznego, zgodnie z aktualnymi normami 篡wienia przy wyliczeniu 鈔edniowa穎nej normy dla danej grupy uczni闚.
2.10.4. Przygotowuj帷 obiady nale篡 stosowa:
1. produkty zbo穎we lub ziemniaki (przetworzone):
a. o niskiej zawarto軼i sodu/soli, tj. zawieraj帷e nie wi璚ej ni 0,12 g sodu lub r闚nowa積ej ilo軼i soli na 100 g lub na 100 ml 鈔odka spo篡wczego lub o obni穎nej zawarto軼i sodu/soli, tj. obni瞠nie zawarto軼i sodu lub warto軼i r闚nowa積ej dla soli wynosi co najmniej 25% w por闚naniu z podobnym produktem,
b. zwieraj帷e nie wi璚ej ni 10 g t逝szczu w 100 g produktu gotowego do spo篡cia,
c. trzy lub wi璚ej r騜nych produkt闚 z tej kategorii 鈔odk闚 spo篡wczych w posi趾ach obiadowych w tygodniu,
d. nie wi璚ej ni jedn porcj potrawy sma穎nej z tej kategorii 鈔odk闚 spo篡wczych w tygodniu, przy czym do sma瞠nia jest u篡wany olej ro郵inny rafinowany o zawarto軼i kwas闚 jednonienasyconych powy瞠j 50% i zawarto軼i kwas闚 wielonienasyconych poni瞠j 40%;
2. warzywa:
a. surowe lub przetworzone,
b. bez dodatku cukr闚 i substancji s這dz帷ych zdefiniowanych w rozporz康zeniu (WE) nr 1333/2008,
c. w przypadku przetworzonych – o niskiej zawarto軼i sodu/soli, tj. zawieraj帷e nie wi璚ej ni 0,12 g sodu lub r闚nowa積ej ilo軼i soli na 100 g lub na 100 ml 鈔odka spo篡wczego lub o obni穎nej zawarto軼i sodu/soli, tj. obni瞠nie zawarto軼i sodu lub warto軼i r闚nowa積ej dla soli wynosi co najmniej 25% w por闚naniu z podobnym produktem, z wy陰czeniem produkt闚 poddanych naturalnej fermentacji mlekowej, takich jak: kwaszona kapusta lub kwaszone og鏎ki,
d. w przypadku warzyw suszonych: bez dodatku cukr闚 i substancji s這dz帷ych zdefiniowanych w rozporz康zeniu (WE) nr 1333/2008, soli oraz t逝szczu, e) jedn lub wi璚ej porcji warzyw ka盥ego dnia w posi趾u obiadowym,
e. trzy lub wi璚ej porcji surowych warzyw w posi趾ach obiadowych w tygodniu,
f. trzy lub wi璚ej r騜nych warzyw w posi趾ach obiadowych w tygodniu;
3. owoce:
a. surowe lub przetworzone,
b. bez dodatku cukr闚 i substancji s這dz帷ych zdefiniowanych w rozporz康zeniu (WE) nr 1333/2008,
c. w przypadku owoc闚 suszonych: bez dodatku cukr闚 i substancji s這dz帷ych zdefiniowanych w rozporz康zeniu (WE) nr 1333/2008, soli oraz t逝szczu, Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1256
d. jedn lub wi璚ej porcji owoc闚 ka盥ego dnia w posi趾u obiadowym,
e. trzy lub wi璚ej r騜nych owoc闚 w posi趾ach obiadowych w tygodniu;
4. mi瘰o, ryby, jaja, orzechy, nasiona ro郵in str帷zkowych i inne nasiona:
a. przy czym w przypadku orzech闚 i nasion: bez dodatku cukr闚 i substancji s這dz帷ych zdefiniowanych w rozporz康zeniu (WE) nr 1333/2008, soli oraz t逝szczu,
b. jedn lub wi璚ej porcji 篡wno軼i z tej kategorii 鈔odk闚 spo篡wczych ka盥ego dnia,
c. porcj ryby co najmniej raz w tygodniu,
d. przy czym do sma瞠nia jest u篡wany olej ro郵inny rafinowany o zawarto軼i kwas闚 jednonienasyconych powy瞠j 50% i zawarto軼i kwas闚 wielonienasyconych poni瞠j 40%,
e. przy czym nie wi璚ej ni jedn porcj potrawy sma穎nej w ci庵u tygodnia
5. t逝szcze spo篡wcze – oleje, mas這, margaryny mi瘯kie kubkowe niearomatyzowane lub ich mieszanki; w przypadku sma瞠nia jest u篡wany olej ro郵inny rafinowany o zawarto軼i kwas闚 jednonienasyconych powy瞠j 50% i zawarto軼i kwas闚 wielonienasyconych poni瞠j 40%;
6. mleko lub produkty mleczne zawieraj帷e nie wi璚ej ni 10 g cukr闚 w 100 g/ml produktu gotowego do spo篡cia,
7. inne napoje:
a. woda – naturalna woda mineralna nisko- lub 鈔ednio zmineralizowana, woda 廝鏚lana lub woda sto這wa,
b. soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne: – w porcjach nieprzekraczaj帷ych 200 ml, – bez dodatku cukr闚 i substancji s這dz帷ych zdefiniowanych w rozporz康zeniu (WE) nr 1333/2008 w przypadku sok闚 warzywnych i owocowo- warzywnych, – o niskiej zawarto軼i sodu/soli, tj. zawieraj帷e nie wi璚ej ni 0,12 g sodu lub r闚nowa積ej ilo軼i soli na 100 g lub na 100 ml 鈔odka spo篡wczego lub o obni穎nej zawarto軼i sodu/soli, tj. obni瞠nie zawarto軼i sodu lub warto軼i r闚nowa積ej dla soli wynosi co najmniej 25% w por闚naniu z podobnym produktem,
c. koktajle owocowe, warzywne, owocowo-warzywne na bazie mleka,
8. inne produkty:
a. s鏊: – w procesie przygotowania posi趾u jest stosowana s鏊 o obni穎nej zawarto軼i sodu (sodowo-potasowa),
b. zio豉 lub przyprawy 鈍ie瞠 lub suszone bez dodatku soli,
c. zupy, sosy oraz potrawy sporz康zane z naturalnych sk豉dnik闚 bez u篡cia koncentrat闚 spo篡wczych, z wy陰czeniem koncentrat闚 z naturalnych sk豉dnik闚,
d. zawieraj帷e nie wi璚ej ni 10 g cukr闚 w 100 g/ml produktu gotowego do spo篡cia,
e. zawieraj帷e nie wi璚ej ni 10 g t逝szczu w 100 g/ml produktu gotowego do spo篡cia.
2.11. Wa積a jest estetyka potraw i posi趾闚.
2.12. Wykonawca b璠zie przygotowywa i dostarcza posi趾i zachowuj帷 wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunk闚 produkcji oraz we幟ie odpowiedzialno嗆 za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowi您any jest do przygotowania posi趾闚 o najwy窺zym standardzie, na bazie produkt闚 najwy窺zej jako軼i i bezpiecze雟twem zgodnie z normami HACCP. Obowi您kiem Wykonawcy jest przechowywanie pr鏏ek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posi趾闚, ka盥ego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawarto軼i pr鏏ki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych pr鏏ek.
2.13. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo bie膨cej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawc przepis闚 dotycz帷ych technologii produkcji i jako軼i wykonywanych us逝g.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

55320000-9 - Us逝gi podawania posi趾闚

55322000-3 - Us逝gi gotowania posi趾闚

55520000-1 - Us逝gi dostarczania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

1.Prawo Opcji:
a) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ienia w ramach prawa opcji, o kt鏎y mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP.
b) Przedmiotem 鈍iadczenia w ramach prawa opcji jest zapewnienie identycznych us逝g jak opisane w pkt. 2 powy瞠j tj. przygotowanie i dostarczenie na potrzeby sto堯wki szkolnej gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa, przez okres wskazany w rozdziale IV pkt. 2 SWZ.
c) Prawo opcji dla ww. okoliczno軼i, realizowane b璠zie na takich samych warunkach jak zam闚ienie podstawowe.
d) Warunkiem uruchomienia zam闚ienia opcjonalnego jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego pisemnej informacji (zam闚ienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji najp騧niej w terminie do dnia 29 lipca 2023 roku.
e) Us逝gi 鈍iadczone w ramach prawa opcji musz by 鈍iadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ (Za陰czniku nr 1 do umowy).
f) Do 鈍iadczenia us逝gi w ramach prawa opcji zastosowanie maj postanowienia okre郵aj帷e warunki i spos鏏 zap豉ty wynagrodzenia, warunki 鈍iadczenia us逝gi oraz kar umownych.
g) Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku korzysta z prawa opcji.
h) Wykonawcy nie przys逝guje prawo roszcze z tytu逝 niewykorzystania prawa opcji lub jego pe軟ej warto軼i.

2. Rozpocz璚ie wykonania umowy w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji Zamawiaj帷y ustala na dzie 04 wrze郾ia 2023 roku, a zako鎍zenia na dzie 22 grudnia 2023 roku.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-06-21

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y wybiera najkorzystniejsz ofert, spo鈔鏚 wa積ych ofert z這穎nych
w post瘼owaniu, na podstawie kryteri闚 oceny ofert okre郵onych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
- Cena brutto realizacji zam闚ienia 60%
- Urozmaicenie jad這spisu 40%

2.1. Kryterium nr 1: Cena brutto ca貫go zam闚ienia (C) – waga kryterium 60 %, b璠zie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 60
gdzie:
C – kryterium – cena brutto ca貫go zam闚ienia,
Cn – najni窺za oferowana cena brutto ca貫go zam闚ienia,
Cb – cena brutto ca貫go zam闚ienia oferty badanej

2.2. Kryterium nr 2: Urozmaicenie jad這spisu (U) – waga kryterium 40 %. Niniejsze kryterium, punktowane b璠zie w nast瘼uj帷y spos鏏:
a) Ocena b璠zie dokonana przez cz這nk闚 komisji przetargowej w oparciu o analiz za陰czonego do oferty jad這spisu dwudekadowego.
b) Komisja Przetargowa mo瞠 przyzna maksymalnie 40 punkt闚. W oparciu o ocen:
- Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert, je瞠li zaoferuje, 瞠 posi趾i w ramach drugiego dania – dania g堯wnego nie b璠 powtarza造 si w okresie 20 dni szkolnych.
- Przez zaoferowanie r騜norodno軼i posi趾闚 drugiego dania Zamawiaj帷y rozumie zaoferowanie przez wykonawc, 瞠 taki sam sk豉dnik g堯wny drugiego dania, tj. mi瘰o, danie rybne, nale郾iki, krokiety, pierogi itp. w takiej samej formie/przyrz康zony w taki sam spos鏏, nie b璠zie powtarza si w okresie 20 dni szkolnych.
- Wykonawca za zaoferowanie r騜norodno軼i posi趾闚 drugiego dania otrzyma 20 pkt. W przypadku niezaoferowania przez wykonawc r騜norodno軼i posi趾闚 drugiego dania wykonawca otrzyma 0 pkt.
- Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert, je瞠li zaoferuje, 瞠 sur闚ki lub jarzyny podawane do posi趾闚 nie b璠 powtarza造 si w przeci庵u kolejnych 10 dni szkolnych, tj. w ramach jad這spisu dana sur闚ka lub jarzyny podane jednego dnia nie mog powt鏎zy si w przeci庵u kolejnych 10 dni szkolnych.
- Za zaoferowanie r騜norodno軼i sur闚ek lub jarzyn wykonawca otrzyma 20 pkt. W przypadku niezaoferowania przez wykonawc r騜norodno軼i sur闚ek lub jarzyn wykonawca otrzyma 0 pkt.
Uwaga!
Je瞠li Wykonawca nie do陰czy do swojej oferty jad這spisu jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zam闚ienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5) Ustawy PZP.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Urozmaicenie jad這spisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
posiada aktualny wpis do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organ闚 Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posi趾闚 od surowca do gotowej potrawy, z mo磧iwo軼i ich transportu w ramach us逝g cateringowych na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o Bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021)
Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) zdolno軼i technicznej lub zawodowej /w zakresie do鈍iadczenia zawodowego/
3.1 Do鈍iadczenie wykonawcy:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟ia ten warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie 鈍iadczy co najmniej 1 us逝g cateringow dla szk馧 lub przedszkoli, potwierdzonych dowodami okre郵aj帷ymi czy wykazane us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie.
UWAGA!
(Dowodami s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚- inne dokumenty).
a) Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 w sytuacji sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b璠zie polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre郵onych w art. 118 Ustawy, warunek, o kt鏎ym wy瞠j mowa w rozdziale XI pkt. 2 ppkt. 3) musi zosta spe軟iony w ca這軼i przez Wykonawc (jednego z Wykonawc闚 wsp鏊nie sk豉daj帷ego ofert) lub podmiot, na kt鏎ego zdolno軼i w tym zakresie powo逝je si Wykonawca.
b) W odniesieniu do warunk闚, o kt鏎y mowa w lit. a, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
c) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ

3.2 Dysponowanie osobami:
Zamawiaj帷y wymaga by Wykonawca dysponowa co najmniej nast瘼uj帷ymi osobami, kt鏎e b璠 skierowane do realizacji przedmiotu zam闚ienia:
a) szef kuchni, tj. osoba, kt鏎a posiada co najmniej wykszta販enie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze bran穎we na kierunku gastronomia,
b) dietetyk, tj. osoba posiadaj帷a kwalifikacje zawodowe dietetyka, czyli legitymuj帷a si co najmniej wykszta販eniem 鈔ednim medycznym w zakresie dietetyki, posiadaj帷a co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie polegaj帷e na pracy w zawodzie dietetyka dla dzieci i m這dzie篡 w 篡wieniu zbiorowym,
c) technolog 篡wienia zbiorowego, tj. osoba posiadaj帷a kwalifikacje zawodowe technologa 篡wienia zbiorowego, czyli co najmniej wykszta販enie 鈔ednie na kierunku technolog 篡wienia zbiorowego, posiadaj帷a co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie polegaj帷e na pracy w zawodzie technologa 篡wienia zbiorowego,
d) co najmniej 2 osoby do porcjowania i wydawania posi趾闚,
e) Zamawiaj帷y dopuszcza, by wymagania okre郵one w lit. a), b) i c) mog豉 spe軟ia jedna osoba.
3.3 Dysponowanie sprz皻em:
Zamawiaj帷y wymaga, by Wykonawca dysponowa co najmniej jednym pojazdem wpisanym do rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zgodnie z art. 274 ust. 1 Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li wymaga ich z這瞠nia w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
2.Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) Za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i.
2) Za鈍iadczenie albo inny dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i.
3) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) O鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w: art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy PZP – za陰cznik nr 9 do SWZ.
5) O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - za陰cznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1.Zgodnie z art. 274 ust. 1 Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li wymaga ich z這瞠nia w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
2.Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) Wykaz us逝g (za陰cznik nr 3 do SWZ) wykonywanych w ci庵u ostatnich 3 latach przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie, spe軟iaj帷ych warunek udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie do鈍iadczenia zawodowego (Rozdzia XI ust. 2 pkt 3 SWZ), potwierdzonych dowodami okre郵aj帷ymi czy wskazane us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie.
Dowodami s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 鈍iadczone, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.
2) Wykaz os鏏 (za陰cznik nr 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, potwierdzaj帷y spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g i kontrol jako軼i wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) Wykaz narz璠zi (za陰cznik nr 10 do SWZ), wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzaj帷y spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4) Aktualnego wpisu do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organ闚 Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Ofert sk豉da si na Formularzu Ofertowym (udost瘼nionym przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia i zamieszczonym w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Informacje podstawowe”). Wraz formularzem ofertowym Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) Formularz ofertowy wg. wzoru zamawiaj帷ego stanowi帷y z陰cznik nr 1 do SWZ,
2) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XIV pkt. 1 ppkt. 1.2 SWZ,
3) zobowi您anie innego podmiotu (je瞠li dotyczy),
4) dokument lub dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy),
5) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XIII pkt. 5 SWZ (je瞠li dotyczy),
6) jad這spis dwudekadowy sporz康zony zgodnie z wymaganiami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty (za陰cznik nr 4).
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XIV ust. 2 SWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝g wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy (wz鏎 umowy) stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.
2. Z這瞠nie oferty jest jednoznaczne z akceptacj przez wykonawc projektowanych postanowie umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we wzorze umowy.
4. Zakres 鈍iadczenia wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
5. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we wzorze umowy.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.