eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Śląskiego OW NFZ - Internet podstawowy i Internet zapasowyOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Śląskiego OW NFZ - Internet podstawowy i Internet zapasowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kossutha 13

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz-katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka ubezpieczenia zdrowotnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Śląskiego OW NFZ - Internet podstawowy i Internet zapasowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa686505-6cb2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003244/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługa dostępu do Internetu – internet podstawowy i internet zapasowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej eZamawiający,
w zakładce „Korespondencja”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa pod numer tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale VI SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Zamawiający wskazuje instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu w zakładce „Baza wiedzy”. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/tp/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Śląskiego OW NFZ – Internet podstawowy, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy (Część I). Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w ustawie pzp.
Realizacja zamówienia w będzie przebiegała na warunkach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy (Część I) stanowiących załącznik do SWZ. Projektowane postanowienia umowy przewidują i określają warunki ewentualnej zmiany treści umowy.
2. Wykonawca, który zaproponuje rozwiązanie techniczne związane z instalacją nowej infrastruktury technicznej w danej lokalizacji (Część I lub Część II) /np. montaż dodatkowej instalacji lub urządzeń (np. na dachu, elewacji lub innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian w istniejącej infrastrukturze/, zobowiązany jest złożyć w formularzu oferty oświadczenie, iż przed złożeniem oferty dokonał stosownych uzgodnień z właścicielem danego obiektu w kwestii przyjętych rozwiązań technicznych związanych z uruchomieniem usługi w danej lokalizacji, uzyskując jego akceptację (na piśmie lub pocztą elektroniczną e-mail). Powyższą kwestie opisuje SWZ.
Miejsce realizacji zamówienia: Katowice, ul. Kossutha 13 - Część I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Śląskiego OW NFZ – Internet zapasowy, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy (Część II). Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w ustawie pzp.
Realizacja zamówienia w będzie przebiegała na warunkach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy (Część II) stanowiących załącznik do SWZ. Projektowane postanowienia umowy przewidują i określają warunki ewentualnej zmiany treści umowy.
2. Wykonawca, który zaproponuje rozwiązanie techniczne związane z instalacją nowej infrastruktury technicznej w danej lokalizacji (Część I lub Część II) /np. montaż dodatkowej instalacji lub urządzeń (np. na dachu, elewacji lub innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian w istniejącej infrastrukturze/, zobowiązany jest złożyć w formularzu oferty oświadczenie, iż przed złożeniem oferty dokonał stosownych uzgodnień z właścicielem danego obiektu w kwestii przyjętych rozwiązań technicznych związanych z uruchomieniem usługi w danej lokalizacji, uzyskując jego akceptację (na piśmie lub pocztą elektroniczną e-mail). Powyższą kwestie opisuje SWZ.
Miejsce realizacji zamówienia: Katowice, ul. Gospodarcza 12 - Część II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Część I: 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), Część II: 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.„GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument – gwarancja, poręczenie – musi być przekazany zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla niniejszego postępowania należy wskazać Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (o którym mowa w SWZ). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 (art. 97 ust. 5 ustawy Pzp ). 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wadium (gwarancje, poręczenia - oryginał stosownego dokumentu wadialnego) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta albo Poręczyciela. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: wadium dotyczące postępowania nr 21/tp/2022 Świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Śląskiego OW NFZ – Internet podstawowy i Internet zapasowy na daną Część (nazwa Wykonawcy). 7. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). 8. Zasady zwrotu wadium wykonawcy oraz utraty wadium przez wykonawcę wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego reguluje art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ dla pełnomocnictw. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany adresu lokalizacji na inny, Wykonawca wyraża gotowość, pod warunkiem dysponowania odpowiednimi możliwościami technicznymi z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, do bezpłatnego uruchomienia usługi w nowej lokalizacji przy jednoczesnym zachowaniu parametrów usługi nie gorszych niż określone dla pierwotnej lokalizacji oraz przy jednoczesnym zachowaniu warunków, w tym także warunków finansowych, określonych dla pierwotnej lokalizacji. Ewentualna zmiana we wskazanym zakresie zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy ze wskazaniem daty rozpoczęcia świadczenia usługi w nowej lokalizacji.
2. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 21/tp/2022 na daną Część. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany bądź rezygnacji, oraz w przypadku zmiany – ze wskazaniem nowego podwykonawcy (jeżeli dotyczy).
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen jednostkowych netto, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na skutek dokonanej zmiany. Powyższą kwestie szczegółowo opisuje §3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy.
4. Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w związku z art. 439 pzp (w przypadku umów, których przedmiotem są usługi zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy) zostały szczegółowo opisane w § 3a projektowanych postanowień umowy.
5. Jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2 projektowanych postanowień umowy przekroczy 50% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §3 ust.1 umowy, Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z możliwości rozwiązania umowy oraz naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższą kwestie szczegółowo opisuje §7 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: w terminie 24 miesięcy licząc od dnia uruchomienia usługi, nie wcześniej jednak niż: 1) w zakresie Części I – od dnia 04.02.2023 r., godz. 00:00 do dnia 03.02.2025 r., godz. 24:00; 2) w zakresie Części II – od dnia 06.02.2023 r., godz. 00:00 do dnia 05.02.2025 r., godz. 24:00.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Część I - Katowice, ul. Kossutha 13; Część II - Katowice, ul. Gospodarcza 12.
3. Wraz z ofertą należy złożyć: 1) formularz opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio Część I lub Część II); 2) formularz kalkulacja cenowa (odpowiednio Część I lub Część II); 3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; 4) informację, o której mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp (odpowiednio Część I lub Część II); 5) oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1 (odpowiednio Część I lub Część II); 6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (odpowiednio Część I lub Część II) - jeżeli dotyczy.
4. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej UOBN.
6. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na II Części. Część I – Internet podstawowy; Cześć II – Internet zapasowy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej Części zamówienia, z zastrzeżeniem:
a) Zamawiający zastrzega na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, że jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie tylko na jedną Część zamówienia.
b) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę (ofertę częściową) na każdą z Części zamówienia i w każdej z Części zamówienia, tj. zarówno w Części I, jak i w Części II, oferta Wykonawcy w kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej tylko w zakresie Części I, natomiast w zakresie Części II zostanie wybrana oferta tego Wykonawcy, który w kryterium oceny ofert uzyska drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w Części I zamówienia, nie będzie brał udziału w ocenie ofert w zakresie Części II, nawet, gdyby jego oferta była jedyną ofertą złożoną w zakresie Części II.
W takim przypadku oferta Wykonawcy złożona w Części II zostanie uznana za ofertę, której treść jest niezgodna z treścią SWZ z uwagi na ograniczenie możliwości udzielenia zamówienia danemu Wykonawcy tylko w jednej Części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.