eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › "ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE W ROKU 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE W ROKU 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TERMY CIEPLICKIE SPÓŁKA Z O. O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021897376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARK ZDROJOWY 5

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-560

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 75 75 912

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: termy.no@termycieplickie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: termycieplickie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE W ROKU 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-973a6707-7658-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
11.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
11.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
11.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
11.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
11.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
11.8 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
związanych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”), zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest: Termy Cieplickie Sp. z o.o., Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
związanych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”), zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest: Termy Cieplickie Sp. z o.o., Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T.C.271.ZP.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi:
1) ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Spółkę Termy Cieplickie w Jeleniej Górze w roku 2023 tj.:
- obiektu na ul. Park Zdrojowy 5,
- obiektu na ul. Sudeckiej 42,
- obiektu na ul. Złotniczej 12,
- obiektu na ul. Sudeckiej 59.

2) konwojowania środków pieniężnych z następujących obiektów:
- z obiektu na ul. Sudecka 59,
- z obiektu na ul. Park Zdrojowy 5.

3) monitorowania wizyjnego wraz z wydzierżawieniem urządzeń nadawczych ROUTER i kartą SIM codziennie w godzinach od 22.00 – 06.00 z częstotliwością co 40 minut, w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w obiektach zarządzanych przez Spółkę Termy Cieplickie tj.:
- obiektu na ul. Sudeckiej 59,
- obiektu na ul. Lubańska 25,
- obiektu na ul. Sudeckiej 42.

4) całodobowego monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu
w obiektach zarządzanych przez Spółkę Termy Cieplickie w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wraz z wydzierżawieniem kart SIM oraz nadajników tj.:
- obiektów: Sudecka 42, Sudecka 59, Lubańska 25,
- obiektu Termy Cieplickie (budynek po przedszkolu),
- obiektu Park Sportowy Złotnicza 12.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

17.1. Kryterium: Cena brutto za 1 dzień (dobę) świadczenia usługi – 60%.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Pc = (Cmin /Co * 60)

Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
Cmin – cena brutto oferty z najniższą cenę spośród wszystkich ważnych ofert,
Co – cena brutto badanej oferty.

Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

17.2. Kryterium: Termin płatności– 40%
Zamawiający ustala 14-dniowy termin płatności faktury.
W ramach kryterium - „termin płatności” Zamawiający przyzna punkty za zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy termin płatności faktury wg następujących zasad:
Zaoferowany termin płatności faktury Liczba punktów
14 – dniowy termin płatności
(wymagany termin płatności) 0
21 – dniowy termin płatności 20
30 – dniowy termin płatności 40
Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + T
P- łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "Termin płatności"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa szczegółowego ww. warunku udziału w postępowaniu.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni warunek wykazując posiadanie ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:


Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.

d) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

4.1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi wymagane uprawnienia z zakresu wykonywania usług ochrony osób i mienia,

4.2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie budynku użyteczności publicznej przez 7 dni w tygodniu przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) miesięcy o wartości tej usługi min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów
w przedmiotowym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
aktualną – ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, jaki został określony w pkt 6.3. ppkt b) SWZ;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości i na warunkach jak w pkt 6.3. ppkt c). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, dopuszcza się złożenie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie tego warunku;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz osób (wszystkich) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat (dzień/miesiąc/rok) wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy, przy czym Wykonawca w takim oświadczeniu jest zobowiązany do podania takiej przyczyny.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast w Wykazie usług należy podać wartość usług zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio: oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021.poz.275 ), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ)
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Millenium S.A., nr konta bankowego: 74 1160 2202 0000 0005 5002 6429 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na zadanie: „ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE ROKU 2023”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie
w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT:
Zmiana taka może nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Wykonawca zastosuje nowo obowiązującą stawkę podatku VAT bez konieczności renegocjowania warunków umowy,
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę(y) spełniającą(e) co najmniej warunki podmiotowe określone w pkt. VI SWZ,
3) zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia do realizacji przedmiotu Umowy– podwykonawcy lub dalszych podwykonawców,
4) Zmiany, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 Ustawy o PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 umowy, w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
3) zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, w sytuacji gdy z opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
komunikatów w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem będzie wynikało, że w II kwartale 2023 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do I kwartału 2023 r. uległ zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) o min. 7%, jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 18.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu:
a) umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,
b) umowę spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez podmioty realizującej zadanie w tej formie organizacyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.