eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › "ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE W ROKU 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE W ROKU 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TERMY CIEPLICKIE SPÓŁKA Z O. O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021897376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARK ZDROJOWY 5

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-560

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 75 75 912

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: termy.no@termycieplickie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: termycieplickie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TERMY CIEPLICKIE W JELENIEJ GÓRZE W ROKU 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-973a6707-7658-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482914

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: T.C.271.ZP.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi:
1) ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Spółkę Termy Cieplickie w Jeleniej Górze w roku 2023 tj.:
- obiektu na ul. Park Zdrojowy 5,
- obiektu na ul. Sudeckiej 42,
- obiektu na ul. Złotniczej 12,
- obiektu na ul. Sudeckiej 59.

2) konwojowania środków pieniężnych z następujących obiektów:
- z obiektu na ul. Sudecka 59,
- z obiektu na ul. Park Zdrojowy 5.

3) monitorowania wizyjnego wraz z wydzierżawieniem urządzeń nadawczych ROUTER i kartą SIM codziennie w godzinach od 22.00 – 06.00 z częstotliwością co 40 minut, w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w obiektach zarządzanych przez Spółkę Termy Cieplickie tj.:
- obiektu na ul. Sudeckiej 59,
- obiektu na ul. Lubańska 25,
- obiektu na ul. Sudeckiej 42.

4) całodobowego monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu
w obiektach zarządzanych przez Spółkę Termy Cieplickie w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wraz z wydzierżawieniem kart SIM oraz nadajników tj.:
- obiektów: Sudecka 42, Sudecka 59, Lubańska 25,
- obiektu Termy Cieplickie (budynek po przedszkolu),
- obiektu Park Sportowy Złotnicza 12.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 417893,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 492591,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 417893,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7780041081

7.3.3) Ulica: Al. Wielkopolska 36

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-608

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 417893,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.