eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004448269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stramkowskiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-689

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5230400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp33.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp33.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b006109-7634-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044995/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem https://zamowienia.olsztyn.eu/ w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania wyjaśnień, oświadczeń.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się za pomocą e-maila przy przekazywaniu pytań, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomień i informacji dotyczących postępowania. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Warunki techniczne korzystania z Platformy ZETO PZP:
1) ZETO określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy ZETO PZP, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Osx 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
f) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
2) ZETO podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: . doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych
b) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin t: 81 718 42 00 f: 81 525 50 52 info@zeto.lublin.pl www.zeto.lublin.pl Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS Wysokość kapitału zakładowego 460 000,00 zł KRS 0000053608 NIP 712-015-66-88 REGON 430248589 ISO: 9001:2015 ISO: 27001-2013.
c) Jakość i bezpieczeństwo w projektowaniu, wytwarzaniu sprzedaży wyrobów i usług informatycznych oraz szkoleń. Wdrożenia i audyt wymagań dotyczących ochrony danych osobowych, audyt zgodności z wymogami rozporządzenia KRI oraz outsourcing funkcji inspektowa ochrony danych. Handel i serwis. 4 z 10 jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
d) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę ZETO PZP stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
e) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych bądź RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1. ze zm.) Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie Pani Edyta Balbuza-Szarota kontakt e-mail: sekretariat@sp33.olsztyn.eu kontakt telefoniczny: 895230400 adres: ul. Stramkowskiej 13, 10-689 Olsztyn.
2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Bogdan Gęsicki tel: 505 060 404 e-mail: inspektor@i-od.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zamówienia publicznego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w 2023r.;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 33, będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
8. Pozyskane dane są jawne, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
9. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty;
10. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 33, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. posiadają wymóg ustawowy;
11. Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP33.261.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej artykułów spożywczych wyszczególnionych w załączniku 2A do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące artykułów spożywczych

4.2.5.) Wartość części: 125554,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej nabiału (mleka i przetworów mleczarskich) wyszczególnionych w załączniku 2B do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące nabiału (mleka i przetworów mleczarskich)

4.2.5.) Wartość części: 37664,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej pieczywa wyszczególnionego w załączniku 2C do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące pieczywa.

4.2.5.) Wartość części: 9165,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej mięsa wieprzowego i wołowego wyszczególnionego w załączniku 2D do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące mięsa wieprzowego i wołowego.

4.2.5.) Wartość części: 58894,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej mięsa drobiowego świeżego wyszczególnionego w załączniku 2E do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące mięsa drobiowego.

4.2.5.) Wartość części: 76970,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej wędlin wyszczególnionych w załączniku 2 F do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące wędlin.

4.2.5.) Wartość części: 8182,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej mrożonek owocowych i warzywnych wyszczególnionych w załączniku 2 G do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące mrożonek owocowych i warzywnych.

4.2.5.) Wartość części: 19052,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej wyrobów kulinarnych gotowych do podgrzania wyszczególnionych w załączniku 2 H do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów kulinarnych gotowych do podgrzania.

4.2.5.) Wartość części: 91937,94 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej ryb mrożonych i przetworów rybnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 I do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące ryb mrożonych i przetworów rybnych.

4.2.5.) Wartość części: 50768,19 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej jaj kurzych konsumpcyjnych wyszczególnionych w załączniku 2J do SWZ.W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące jaj kurzych konsumpcyjnych.

4.2.5.) Wartość części: 4800,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do stołówki szkolnej warzyw i owoców świeżych wyszczególnionych w załączniku 2 K do SWZ. W załączniku Nr 8 do SWZ Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące warzyw i owoców świeżych.

4.2.5.) Wartość części: 139026,97 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100).
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i wymagań określonych w SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie oceny wg zasady: spełnia / nie spełnia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga aby Wykonawcy spełniali wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.2021 z późn. zm.).), oraz Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020 poz. 1753 z późn. zm.), w szczególności podlegają stałemu nadzorowi właściwych władz.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
c) zdolności technicznej lub zawodowej – dla uznania, że Wykonawcy spełniają warunek posiadania doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawcy:
- dysponowali co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 2004 r. poz. 139.1. ze zm.). Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że: posiadają zdolności techniczne pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też muszą wykazać, w formie złożonego na wezwanie wykazu samochodów posiadających ważne zezwolenie/decyzje Inspektora Sanitarnego na środek transportu, służący przewożeniu artykułów żywnościowych (odpowiednio dla każdej części zamówienia), którym będą dysponować w celu realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
- wykazali dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że: posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też muszą wykazać, w formie złożonego na wezwanie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw co najmniej 2-ch - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawcy nie mają obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3) Wykonawcy mogą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodnią Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będą dysponowali niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawią zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z oświadczeniem załącznik nr 3 do SWZ.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcom przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiadają solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszą winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, wskazanych podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 112 ust. 2 lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wymagane od wszystkich wykonawców dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien złożyć na wezwanie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni (art. 274 ust. 1 Pzp):
Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp- według załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane od wszystkich wykonawców dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych - Upoważnienie/pełnomocnictwo (dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3 do oferty) - jeżeli dotyczy
2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien złożyć na wezwanie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni (art. 274 ust. 1 Pzp):
1) Wykaz samochodów, którymi Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia według załącznika nr 5 do SWZ oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie decyzji sanepidu lub inspekcji weterynaryjnej dla środków transportu (samochodów dostawczych) przystosowanych do przewozu artykułów żywnościowych, którymi będą dowożone artykuły żywnościowe, zwłaszcza te które wymagają odpowiednio niskiej temperatury.
2) Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień dotyczących co najmniej 2 dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert według załącznika nr 6 do SWZ wraz z referencjami lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców
i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy i wykonanie umowy.
3) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
4) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę.
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7,8. ustawy Pzp.
3. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, zaakceptowany projekt umowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp w przypadku:
1) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy;
2) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT;
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku zmian cen artykułów będących przedmiotem zamówienia lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy wzrosną one o więcej niż 10%, w stosunku do cen artykułów lub kosztów obowiązujących w terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy czym wniosek nie może być złożony wcześniej niż po upływie pół roku od dnia zawarcia umowy. Zamawiający oświadcza, że wysokość zmiany wynagrodzenia, może wynieść maksymalnie 15 % wartości umowy określonej w momencie jej zawarcia.
2. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności w szczególności poprzez ……….(np. przedstawienie faktur zakupu u innego dostawcy towarów będących przedmiotem niniejszej umowy).
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Poza przypadkami wymienionymi w kodeksie cywilnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie dostarczył jakiekolwiek towary niezgodnie z umową (w tym wadliwe) lub co najmniej dwukrotnie pozostawał w zwłoce z dostawą towarów (lub jakiejkolwiek ich części). Zamawiający wówczas będzie wzywał Wykonawcę do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie 14 dni od powstania nieprawidłowości. Skorzystanie z prawa do odstąpienia nie wymaga dodatkowego uzasadnienia Zamawiającego.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych usług.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.