eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz delegatur w Lesznie i PileOgłoszenie z dnia 2022-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz delegatur w Lesznie i Pile

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

1.3.) Oddział zamawiającego: WUOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004847816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołębia

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-834

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61-852-80-03

1.5.8.) Numer faksu: 61-852-80-02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wuoz.poznan.wuoz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona zabytków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz delegatur w Lesznie i Pile

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83a20780-763d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83a20780-763d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Dokumenty postępowania umieszczone będą na stronie http://poznan.wuoz.gov.pl/przetargi
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:
1) w zakresie ofert - miniPortalu https://miniportal.uzD.aov.pl/,
2) ePUAPu https://epuap.aov.pl/wps/portal [Adres ESP (skrytki ePUAP): /wuozpoz/skrytka],
2) w pozostałym zakresie: poczty elektronicznej: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
W korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania - Po.1320.11186.2.2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcje oraz w Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje znajdują sie w pkt. 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 281000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Delegatur w Lesznie i Pile zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
1. Przedmiot zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, która będzie się odbywać do budynków położonych w poniższych lokalizacjach:
- 61-834 Poznań, ul. Gołębia 2,
- 64-920 Piła, ul. Śniadeckich 46
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego zaazotowanego, typu Lw, która będzie się odbywać do budynku położonego w poniższej
- 64-100 Leszno. pl. Jana Amosa Komeńskiego 6

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający dokona wyboru spośród tych ofert w sposób określony w art. 248 ust. 1-3 Ustawy.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów
lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego [art. 249],
6. Dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębny przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym, o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r„ poz. 716 ze zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej;
lub
posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:
a) aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym, o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej;
c) oświadczenia o posiadaniu aktualnej podpisanej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub oświadczenie o podpisaniu do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego, według wzoru załącznika nr 4 do SWZ - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku nr 1 so SWZ - formularz ofertowy pkt. H

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawmawiający dopuszcza zmiany umowy w formie aneksu do umowy w następujących przypadkach:
1. zmiany opłaty zmiennej wynikającej z zatwierdzenia nowej taryfy przez Prezesa URE,
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
3) ZMIANY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY wysokości podatku akcyzowego,
4) zmian wynagrodzenia wynikających z wprowadzenia dodatkowych rabatów( bonifikat) i niższych stawek

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.