eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296176

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowiecka 7

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 412620023

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.dps7@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowiec.naszdps.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bc42dec-7631-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038234/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w (27-400) Ostrowcu Sw., ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnego pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany
i wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje: ID (Identyfikator) postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości komunikowania sią za pomocą poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego. Przekazywane w ten sposób informacje będą nieskuteczne i nie wiążą Zamawiającego.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy miniPortalu określone
i opisane na stronie miniPortlau oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją i stosować do niej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 262 00 23.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty email: iod@arx.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w oraz jej realizacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także organy administracji publicznej upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Ponadto odbiorcami danych mogą być również osoby zainteresowane w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej lub podmioty świadczące usługi IT dla administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia.
6. Podanie danych osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty.
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.05.2022.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku w ilościach i rodzajach określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ w okresie 12 miesięcy 2023 roku. Przedmiot zamówienia ma charakter ciągły, którego zaspokojenie nie może nastąpić w drodze jednorazowego zachowania Wykonawcy.
2. Zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. Wskazane w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi (wyliczonymi na podstawie ostatnich 12 miesięcy) i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku, czego nie mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu nie zrealizowanej usługi lub podstawą do odmowy jej realizacji. Zapotrzebowanie będzie wynikać
z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego ze stanu osobowego mieszkańców i ich potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie określić na etapie przeprowadzania postępowania. W związku z czym Zamawiający zastrzega możliwość realizacji przedmiotu umowy do 90 % jej wartości. Zamawiający zobowiązuje się do minimalnej realizacji przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 90 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie
art. 214 ust. 1 pkt 7.
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału na części na podst. Art. 91 ust. 2 Pzp. Zamówienie pod względem technicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym tworzy nierozerwalną całość. Podział zamówienia mógłby spowodować nadmierne trudności techniczne, nadmierny wzrost kosztów wykonania i realizacji zamówienia. Ponadto potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5. Dodatkowe informacje na temat realizacji zamówienia zawiera również Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ.
6. Realizacja usługi polegać będzie na:
a) praniu wodnym z dezynfekcją, prasowaniem, maglowaniem oraz drobne naprawy krawieckie wynikające z działań podejmowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji usługi m.in. bielizny pościelowej i osobistej w tym zanieczyszczonej moczem i/lub kałem, pościeli czyli kołder i poduszek, kocy, narzut, odzieży
i bielizny mieszkańców, podkładów podgumowanych, odzieży roboczej pracowników DPS, firan, zasłon, obrusów, ręczników, ścierek, odzieży fasonowej, itp.
b) pranie wodne powinno odbywać się przy zastosowaniu środków umożliwiających dezynfekcję chemiczno – termiczną na bazie aktywnego tlenu w temperaturze zgodnej z odpowiednią technologią,
c) wymagane jest stosowanie oddzielnych cykli prania bielizny w zależności od temperatury prania oznaczonej na bieliźnie i rodzaju pranej bielizny,
d) Wykonawca odpowiada za przekazany przez pracownika Zamawiającego asortyment do prania do czasu jego zwrotu,
e) odbiór z DPS brudnego asortymentu następuje w terminie ustalonym przez pracownika Zamawiającego oddelegowanego do kontaktów z Wykonawcą,
f) segregacja wypranego asortymentu,
g) dostarczanie upranego, czystego asortymentu w odpowiednim terminie wymaganym przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego DPS
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Św. oraz odpowiednio spakowanego aby
w transporcie nie uległo ponownemu zabrudzeniu,
h) odbiór i dostarczenie do DPS odbywać się będzie transportem Wykonawcy, zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi. Wykonawca musi posiadać/dysponować środkiem transportu umożliwiającym rozdzielny transport prania brudnego i prania czystego,
i) czysty asortyment musi być przywożony szczelnie zapakowany w folię jednorazowego użytku z odpowiednim podziałem asortymentu oraz poskładany. Dodatkowo odzież robocza pracowników powinna być uprasowana, zawieszona na wieszakach oraz zapakowana w folie, zwracany czysty asortyment musi zostać opisany zgodnie z podziałem na oddziały,
j) odbiór asortymentu brudnego z DPS będzie się odbywał w zważonych workach wraz z wykazem ilości sztuk asortymentu przekazanego do prania oraz z opisem oddziałów. W tożsamy sposób asortyment czysty ma być zwracany przez Wykonawcę,
k) wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru brudnego asortymentu na dokumencie zbiorczym (nazwa asortymentu, waga, ilość) podpisem własnoręcznym w obecności pracownika Zamawiającego wraz z jego podpisem oraz podaniem daty odbioru,
l) wszelkie czynności zdawczo – odbiorcze odbywać się będą pomiędzy stronami umowy na podstawie dokumentów sporządzonych według ustalonych wzorów pomiędzy stronami,
m) w przypadku braków ilościowo – jakościowych pracownik Zamawiającego zobowiązany jest do ewidencjonowania takiej sytuacji na kwicie odbioru wraz ze swoim podpisem oraz niezwłocznego informowania o takiej sytuacji Wykonawcę,
n) wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zwrotu prania zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie bieżącego zapotrzebowania przez pracownika Zamawiającego od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach od godz. 6:00 do godz. 11:00,
o) termin realizacji usługi nie może przekroczyć :
- 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy,
- odzież fasonowana musi zostać zwrócona do 48 godzin od chwili przekazania Wykonawcy,
- materace, koce, poduszki do 72 godzin od chwili przekazania Wykonawcy,
p) szacunkowa ilość kg na 2023 rok:
- w roku 2023: 41 000 kg,
- średnio miesięcznie około 3 416,67 kg,
- średnio dziennie: 113,89 kg,
Zamawiający zastrzega, iż jest to wskazanie szacunkowe, które w trakcie realizacji może ulec zmianie,
q) wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania Wykonawcy, jak również za straty powstałe na skutek zaniedbania obowiązków pracowników Wykonawcy, które wynikają wyłącznie z jego winy.
r) zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, która winna być rozpatrzona w terminie wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym od momentu przekazania informacji Wykonawcy na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej,
s) w przypadku zakwestionowania rzetelności wykonanej partii prania, Zamawiający nie będzie obciążany dodatkowymi kosztami ponownego wykonania usługi. Powyższa sytuacja musi zostać udokumentowana przez pracownika Zamawiającego oraz pracownika Wykonawcy w formie pisemnej notatki, zawierającej nazwy asortymentu, ilości, kg, podpisy pracowników Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz krótki opis zaistniałej sytuacji.
7. Uchybienia w zakresie wykonywanej usługi, naruszenie w sposób rażący umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do SWZ, będą podstawą do rozwiązania umowy zgodnie
z przepisami.
8. Płatność za wykonanie umowy będzie dokonywana w transzach na podstawie prawidłowo wystawionych faktur na zakończenie każdego miesiąca po prawidłowym wykonaniu usługi.
9. Zgodnie z art. 95 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Przez cały okres trwania umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie: umowa o pracę bądź inny dokument potwierdzający zatrudnienie, formy i okresu zatrudnienia w/w osoby lub osób
u Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę w/w osoby lub osób będzie on zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku zmian osoby lub osób zatrudnionych Wykonawca lub podwykonawca każdorazowo musi poinformować o zaistniałej sytuacji Zamawiającego na piśmie. Osoby lub ta osoba będzie zajmować się m.in. praniem wodnym z dezynfekcją, prasowaniem, maglowaniem oraz drobnymi naprawami krawieckimi wynikającymi z działań podejmowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji usługi m.in. bielizny pościelowej i osobistej w tym zanieczyszczonej moczem i/lub kałem, pościeli czyli kołder i poduszek, kocy, narzut, odzieży i bielizny mieszkańców, podkładów podgumowanych, odzieży roboczej pracowników DPS, firan, zasłon, obrusów, ręczników, ścierek, odzieży fasonowej, itp.
10. Wykonawca na etapie przygotowania oferty i wyceny przedmiotu zamówienia
w przypadku wątpliwości odnoszących się do przedmiotu zamówienia i Załączników do SWZ ma możliwość zwrócenia się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia na podstawie art. 135 Ustawy PZP. W innym przypadku Zamawiający traktuje, iż Wykonawcy akceptują wszystkie zapisy Zamawiającego zawarte w dokumentacji postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

98315000-4 - Usługi prasowania

98311200-8 - Usługi prowadzenia pralni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. Wskazane w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi (wyliczonymi na podstawie ostatnich 12 miesięcy) i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku, czego nie mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu nie zrealizowanej usługi lub podstawą do odmowy jej realizacji. Zapotrzebowanie będzie wynikać
z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego ze stanu osobowego mieszkańców i ich potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie określić na etapie przeprowadzania postępowania. W związku z czym Zamawiający zastrzega możliwość realizacji przedmiotu umowy do 90 % jej wartości. Zamawiający zobowiązuje się do minimalnej realizacji przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 90 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na odstawie poniżej wskazanych kryteriów oceny i ich wag punktowych w stosunku do ofert, które nie zostały odrzucone
i których Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Kryteria oceny ofert:
Cena (wartość zamówienia brutto) – 60 pkt
Termin realizacji reklamacji – 40 pkt
3. Przy czym za cenę oferty należy rozumieć cenę brutto wskazaną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załączniku Nr 3 SWZ.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego.
Przy obliczaniu liczby punktów zostaną zastosowane następujące kryteria:
Cena (C)- znaczenie 60%, waga – 0,6 – 60 puktów
Przy czym za cenę oferty należy rozumieć cenę brutto wyszczególnioną w Formularzu ofertowym Nr 3 SWZ. Cena wskazana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta spełniająca
w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru:
Cn
---------- x 100 x 0,6 = liczba punktów w kryterium C
Cx
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców
Cx – cena w badanej ofercie
Liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach

Termin realizacji reklamacji (T)- znaczenie 40%, waga - 0,4 – 40 punktów
Kryterium T będzie brany pod uwagę określony przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ, podany w godzinach od uzyskania informacji
o reklamacji. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wskazaniem:
24 godziny – 40 punktów,
48 godzin - 20 punktów,
72 godziny – 10 punktów.
Brak wskazania godzin w Formularzu ofertowym będzie powodowała brak przyznania punktów w danym kryterium bez możliwości uzupełnienia przez Wykonawcę.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów – P, zsumowaną z liczby punktów z kryterium ceny – C oraz kryterium terminu realizacji reklamacji – T. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punków.
P = C+T
4. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach wskazanych w Punkcie VI. Podstawy wykluczenia oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie.
d) Sytuacji technicznej lub zawodowej:
 Wykonawca spełni warunek wykazując się, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje bądź realizował co najmniej 3 usługi polegające na tożsamych usługach z przedmiotem zamówienia. Jedna usługa rozumiana jest jako jedna zrealizowana
w okresie następujących po sobie 10 miesięcy lub realizowana w sposób ciągły przez okres następujących po sobie 10 miesięcy umowy, przy czym wartość jednej usługi w w/w okresie nie może być niższa niż 80 000,00 zł. W przypadku wykazywania umowy zawartej na okres dłuższy niż 10 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest wykazać wartość umowy za okres następujących po sobie 10 miesięcy. Zamawiający wyraża zgodę na wykazanie się umową, która jest w trakcie realizacji pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego prawidłową jej realizację podpisaną przez stronę Zlecającą usługę. Wykonawca ma obowiązek złożyć Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu, stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ. Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden ze wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.
Na wezwanie Zmawiającego, po terminie składania ofert, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni Załącznika Nr 9 do SWZ, stanowiącego wykaz wykonanych usług. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest również do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę, potwierdzających prawidłowe wykonanie wszystkich usług wykazanych w Załączniku Nr 9 do SWZ
w postaci np.: referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz, którego była realizowana usługa zawierające dokładne wskazania wartości, przedmiotu, dat realizacji i dokładnych danych pomiotu, na rzecz, którego realizowana była usługa zrealizowanej lub realizowanej umowy. W przypadku umów, które są realizowane w okresie prowadzonego postępowania dokument potwierdzający realizację nie może być wydany wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył ofertę zgodną z wymaganiami określonym w SWZ.
4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów trzecich.
Wykonawca polegający na w/w zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobligowany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego stanowiące Załącznik Nr 10 do SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub podmiotowy środek dowodowy potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie powinno w swej treści zawierać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca będzie polegać w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Wykonawca polegający na zasobach podmiotów trzecich składa wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wypełnione i podpisane przez podmiot trzeci.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W związku
z powyższym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, w celu reprezentacji ich
w postępowaniu lub też zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.
W/w pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobligowani do złożenia Oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia jak również Oświadczenia na podstawie art. 117 ust 4 określającego, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie własne).
6. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia konieczności osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ:
a) części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcy,
b) nazwę ewentualnego podwykonawcy, jeżeli już ją zna.
Ponadto Wykonawca ma obwiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, wskazanych w Formularzu ofertowym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wskazujący w Formularzu ofertowym podwykonawcę składa wraz
z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podpisane i dotyczące podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniach stanowiących Załącznik Nr 4 do SWZ oraz Nr 5 do SWZ, stanowiący Załącznik Nr 7 Do SWZ.
d) Załącznik Nr 9 do SWZ, stanowiącego wykaz wykonanych usług wraz
z dokumentami lub kserokopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę, potwierdzających prawidłowe wykonanie wszystkich usług wykazanych w Załączniku Nr 9 do SWZ
w postaci np.: referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz, którego była realizowana usługa zawierające dokładne wskazania wartości, przedmiotu, dat realizacji i dokładnych danych pomiotu, na rzecz, którego realizowana była usługa zrealizowanej lub realizowanej umowy.
W przypadku umów, które są realizowane w okresie prowadzonego postępowania dokument potwierdzający realizację nie może być wydany wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniach stanowiących Załącznik Nr 4 do SWZ oraz Nr 5 do SWZ, stanowiący Załącznik Nr 7 Do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, jak poniżej:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ.
b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniach stanowiących Załącznik Nr 4 do SWZ oraz Nr 5 do SWZ, stanowiący Załącznik Nr 7 Do SWZ.
c) Parafowany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
d) Załącznik Nr 9 do SWZ, stanowiącego wykaz wykonanych usług wraz
z dokumentami lub kserokopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę, potwierdzających prawidłowe wykonanie wszystkich usług wykazanych w Załączniku Nr 9 do SWZ
w postaci np.: referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz, którego była realizowana usługa zawierające dokładne wskazania wartości, przedmiotu, dat realizacji i dokładnych danych pomiotu, na rzecz, którego realizowana była usługa zrealizowanej lub realizowanej umowy.
W przypadku umów, które są realizowane w okresie prowadzonego postępowania dokument potwierdzający realizację nie może być wydany wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W związku
z powyższym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, w celu reprezentacji ich
w postępowaniu lub też zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.
W/w pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobligowani do złożenia Oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia jak również Oświadczenia na podstawie art. 117 ust 4 określającego, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie własne).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej Umowy w stosunku do treści oferty, która stanowi załącznik do umowy, poza:
a) zmianą ustawowej stawki VAT dotyczącej przedmiotu Umowy. Podlegają one zmianie od wejścia w życie nowych stawek podatku, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie kwota brutto.
b) Zmianą ilościową określonej w SWZ oraz umowie szacunkowej ilości kg w 2023 roku, po wyrażeniu zgody przez obie strony.
c) Zmianą, która dotyczy sytuacji wyjątkowych, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć pomimo dołożenia wszelkiej starannością, a która nie wynika z winy leżącej po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy. Zmiana ta może dotyczyć przedmiotu zamówienia, osób skierowanych do realizacji zamówienia, zmiany wartości umowy oraz zmiana terminu dostaw.
d) Zmianą części zamówienia powierzonej Podwykonawcy, wprowadzenia, rezygnacji lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę.
e) Zmianą wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 1 pkt e):
a) Każda ze stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 %
w stosunku do wysokości tego wskaźnika w kwartale zawarcia umowy.
b) Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest po upływie pierwszego kwartału 2023 roku i nie później niż na 2 miesiące przed zakończeniem realizacji umowy.
c) Strona wnioskująca o waloryzację, składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/ceny jednostkowej wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji.
d) Waloryzacji mogą podlegać elementy/wartość, które nie zostały zrealizowane
i zafakturowane na dzień złożenia wniosku.
e) W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika wskazanego w niniejszym ustępie pkt a), waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia o wartość procentową tego wskaźnika, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 2 umowy w ciągu całej realizacji niniejszej umowy.
f) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym punktem, zobowiązany jest do zmiany Wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.