eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w ŻorachOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w Żorach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w Żorach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a245a6bd-762e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028788/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w Żorach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Żory jest Pani Sylwia Chrapek, kontakt: tel. 32 4348133, email:
iod@um.zory.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ),dalej „ustawa Pzp”, osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 zpóźn.zm);- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.42.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:
Zadanie 1 – Wykonanie nowych nawierzchni brukowych otwartej wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej na os. Korfantego w Żorach:
- organizacja placu budowy,
- roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących nawierzchni brukowych chodnika, rozbiórka istniejących obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,
- korytowanie pod nową podbudowę chodnika zgodnie z przedmiarem robót,
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania do utylizacji,
- wykonanie nowej podbudowy chodnika (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),
- ułożenie nowych obrzeży wzdłuż nowej nawierzchni chodnika – obrzeża typu „eko-bord” o szerokości 80mm układane na ławie betonowej,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej
(kostka typu „piccolo” oraz prostokąt szara),
- przebrukowanie istniejących nawierzchni chodnika zgodnie z przedmiarem robót,
- dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża (poprzez fundamenty betonowe) elementów małej architektury – ławki i kosze na śmieci zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (opis),
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
- przestawienie jednego słupa oświetleniowego (prace wykonywane pod nadzorem ZZE UM Żory),
- pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek inwestycji, pomiar geodezyjny powykonawczy),
- ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,
- porządkowanie terenu po robotach budowlanych.
Zadanie 2 – Wykonanie nawierzchni brukowych podestu na siłowni zewnętrznej w Dzielnicy Baranowice przy ul. Parkowej w Żorach:
- organizacja placu budowy,
- korytowanie pod podbudowę podestu brukowego przy urządzeniach siłowni zewnętrznej zgodnie z przedmiarem robót,
- załadunek i wywóz materiałów z korytowania do utylizacji,
- wykonanie podbudowy podestu (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),
- ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni brukowej podestu na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie nawierzchni podestu siłowni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowopiaskowej (kostka typu prostokąt szara),
- wykonanie odcinka drenażu odwadniającego,
- wykonanie odcinka ogrodzenia panelowego zgodnie z przedmiarem robót,
- pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działki inwestycji, wytyczenie inwestycji w terenie, pomiar geodezyjny powykonawczy),
- ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,
- porządkowanie terenu po robotach budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: Cena - 60 punktów, okres gwarancji na roboty budowlane - 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:
1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej dla ruchu kołowego lub pieszego, które obejmowało swoim zakresem wykonanie min. 100 m2 powierzchni z kostki
brukowej oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) Wykonawca wskaże, iż posiada dostęp do narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj. posiada dostęp do co najmniej 1 pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Przez pojazd napędzany gazem ziemnym rozumie się pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, oraz posiadający:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% oraz który na biegu jałowym nie zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie olejem napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny występującym w
fabrycznej instalacji gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemności nie większej niż 15 litrów;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowy musi zawierać następujące załączniki:
a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (zgodnie z zał. nr 1 do oferty),
b) Oświadczenie w związku z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi
wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli
dotyczy (zgodnie z zał. nr 2 do oferty),
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt - jeżeli dotyczy,
d) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,
e) wadium jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna,
f) kosztorysy uproszczone.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.600,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 455 upzp oraz w przypadkach:
1 Wystąpienie siły wyższej utrudniającej realizację zamówienia
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2)zmianę sposobu wyk dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wyk, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
2 Wystąpienie kolizji z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
Zmiana term realizacji zamówienia o tyle dnia ile trwało wstrzymanie robót związane z kolizją z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
3 Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wyk zamówienia podstawowego których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia a które maja wpływ na termin realizacji zamówienia
Zmiana terminu realizacji zam o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych
4 Znalezienie niewybuchów lub znalezisk archeologicznych
Zmiana termrealizacji zam o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub prowadzeniem badań archeologicznych
5 Wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wyk
Spisanie aneksu do umowy wydłużającego term wyk robót o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót.
6 Wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi, sieciami i instalacjami
Zmiana term real zam o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem kolizji.
7 Wykonanie robót realizowanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy PZP.
Wydłużenie term real zam o czas niezbędny na wykonanie robót
8 Zgłoszony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego wpływ COVID-19 na należyte wykonanie umowy dot w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z 2.03.2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021 poz. 2095 ze zm.)
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2)zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
9 Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie umownym potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub notatką.
Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni ile trwały niekorzystne warunki atmosferyczne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
1) w kryterium 1, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik, tj. cena – zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(n : b) x 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:
a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,
b) b - wartość oferty badanej,
c) 60 – wskaźnik stały
2) w kryterium 2 „okres gwarancji na roboty budowlane” ocena punktowa przedstawia się następująco:
1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów
2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów
W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Zgodnie z SWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.