eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w ŻorachOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w Żorach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w Żorach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a245a6bd-762e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00023232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028788/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Wykonanie nowych nawierzchni brukowych przy obiektach rekreacyjnych w Żorach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482581

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:
Zadanie 1 – Wykonanie nowych nawierzchni brukowych otwartej wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej na os. Korfantego w Żorach:
- organizacja placu budowy,
- roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących nawierzchni brukowych chodnika, rozbiórka istniejących obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,
- korytowanie pod nową podbudowę chodnika zgodnie z przedmiarem robót,
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania do utylizacji,
- wykonanie nowej podbudowy chodnika (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),
- ułożenie nowych obrzeży wzdłuż nowej nawierzchni chodnika – obrzeża typu „eko-bord” o szerokości 80mm układane na ławie betonowej,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej
(kostka typu „piccolo” oraz prostokąt szara),
- przebrukowanie istniejących nawierzchni chodnika zgodnie z przedmiarem robót,
- dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża (poprzez fundamenty betonowe) elementów małej architektury – ławki i kosze na śmieci zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (opis),
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
- przestawienie jednego słupa oświetleniowego (prace wykonywane pod nadzorem ZZE UM Żory),
- pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek inwestycji, pomiar geodezyjny powykonawczy),
- ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,
- porządkowanie terenu po robotach budowlanych.
Zadanie 2 – Wykonanie nawierzchni brukowych podestu na siłowni zewnętrznej w Dzielnicy Baranowice przy ul. Parkowej w Żorach:
- organizacja placu budowy,
- korytowanie pod podbudowę podestu brukowego przy urządzeniach siłowni zewnętrznej zgodnie z przedmiarem robót,
- załadunek i wywóz materiałów z korytowania do utylizacji,
- wykonanie podbudowy podestu (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),
- ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni brukowej podestu na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie nawierzchni podestu siłowni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowopiaskowej (kostka typu prostokąt szara),
- wykonanie odcinka drenażu odwadniającego,
- wykonanie odcinka ogrodzenia panelowego zgodnie z przedmiarem robót,
- pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działki inwestycji, wytyczenie inwestycji w terenie, pomiar geodezyjny powykonawczy),
- ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,
- porządkowanie terenu po robotach budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy pzp, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 235603,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 310000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.