eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leśna › Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)Ogłoszenie z dnia 2022-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821434

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Leśna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-820

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pawlinska@lesna.pl; m.wegrowska@lesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umlesna.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53827e4d-762d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339211/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.umlesna.nv.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: m.pawlinska@lesna.pl;
m.wegrowska@lesna.pl
http://bip.umlesna.nv.pl/m,936,zamowienia-publiczne-2022.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę, w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA! – Opis sposobu podpisywania oferty w postaci elektronicznej, został opisany w opinii UZP
dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna pod nazwą „Jak należy podpisać ofertę w
postaci elektronicznej”.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
Ze względu na ograniczenia w ilości znaków, dalsze zapisy RODO zostały określone w ust. 34 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.XXXII.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego. W
ramach planowanej inwestycji przewiduje się, w szczególności:
Wykonanie robót budowlanych w obrębie:
- fundamentów, podłóg, posadzek i ścian kondygnacji piwnicy;
- posadzek na gruncie;
- podłóg i posadzek na stropach;
- istniejących ścian;
- projektowanych ścian;
- stropów i sufitów;
- klatki schodowej;
- dachu i więźby dachowej;
- kominów;
- otworów i stolarki okiennej;
- izolacji termicznej;
- elewacji części dworcowej i usługowej budynku;
- istniejących schodów zewnętrznych;
- werandy;
- projektowana galeria oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnością umożliwiające dostęp do lokali usługowych;
- instalacji zewnętrznych i wewnętrznych;
- przyłączy;
- zagospodarowania terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla w/w obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45422100-2 - Stolarka drewniana

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312320-6 - Montaż anten telewizyjnych

45312330-9 - Montaż anten radiowych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówienia (zamówień), o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Jego lub ich przedmiotem będzie
powtórzenie podobnych robót budowlanych w zakresie określonym w przedmiarach robót, wchodzących w skład dołączonej
dokumentacji projektowej zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

17. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

17.1 Posiadanie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie/remoncie/przebudowie budynku obiektu użyteczności publicznej o powierzchni netto min. 600m2 oraz jedną robotę budowlaną obejmującą zagospodarowanie terenu o powierzchni min. 500m2

17.2 Dysponowanie osobą lub osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – kierownik robót
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik robót

Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/kierownika robót musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Zamawiający dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę.
17.3 Informacja o dokumentach, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez okres realizacji umowy.
Warunki zostały określone we wzorze umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie
17.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w ust. 17.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
9.1.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne
dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku, gdy są one dostępne w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie.
9.1.2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna) wspólnicy muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
9.1.3 Wykonawca, który w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 17.1 lub/i 17.2
SWZ będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi złożyć
wraz z ofertą zobowiązanie (Załącznik nr 3 do SWZ) podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te
zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w
szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.1.4 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 - wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenia
odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów, na
zasoby, których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 17.1 lub/i 17.2 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z
postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 11 SWZ), w art. 7 ust. 1 ustawy u.o.s.r (punkt 11 SWZ) oraz w
art. 109 ust. 1 Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 16 SWZ).
9.1.5 Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia w ilości znaków, zamawiający informuje, iż zmiany umowy zostały określone w par. 17 wzoru
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.