eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › D/79/2023 Zakup i montaż podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do obiektów przy ul. Oleskiej 48 i Collegium Civitas ul. Katowicka 89Ogłoszenie z dnia 2023-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
D/79/2023 Zakup i montaż podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do obiektów przy ul. Oleskiej 48 i Collegium Civitas ul. Katowicka 89

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774527063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/820747

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

D/79/2023 Zakup i montaż podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do obiektów przy ul. Oleskiej 48 i Collegium Civitas ul. Katowicka 89

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64c04d09-5856-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00482559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051074/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 [24] Dostawa, montaż platform elektrycznych i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pt. „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A013/20-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412550

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/79/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i montaż podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do obiektów przy ul. Oleskiej 48 i Collegium Civitas ul. Katowicka 89.

2. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ.

3. Przedmiot umowy współfinansowany jest w ramach projektu, pn.: „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A013/20-00.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zamontowania przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w terminie określonym w pkt. 7. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia dwudziestu czterech [24] miesięcy gwarancji.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi czternaście [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4.1. SWZ jest terminem maksymalnym na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin realizacji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie krótszy niż siedem [ 7 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.2.2. SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34953000-2 - Rampy wejściowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42090,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42090,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42090,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Orfemet Stanisław Korfel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6761025376

7.3.3) Ulica: ul. Studzienki 21

7.3.4) Miejscowość: Modlnica

7.3.5) Kod pocztowy: 32-085

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42090,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.