eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › "Dostawa gazu ziemnego i usługi dystrybucji dla trzech obiektów Powiatu Grodziskiego"Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa gazu ziemnego i usługi dystrybucji dla trzech obiektów Powiatu Grodziskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRODZISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 11a

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-grodziski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-grodziski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa gazu ziemnego i usługi dystrybucji dla trzech obiektów Powiatu Grodziskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d836e1-6bd8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339813/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa gazu ziemnego i usługi dystrybucji dla trzech obiektów Powiatu Grodziskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458018/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż gazu ziemnego i usług dystrybucji do trzech kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach będących własnością Powiatu Grodziskiego:
• ul. Daleka 11a w Grodzisku Mazowieckim,
• ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim
• ul. Piasta 30 w Milanówku.

Adresy Nr lD PPG Data rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego Moc umowna Grupa Taryfowa Grupa Taryfowa OSD Przewidywane ilości zużycia gazu (w kWh) w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023
ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Maz 8018590365500056548940 01.01.2023 110 BW-3.6 W-3.6_WA 75000
ul. Daleka 11a w Grodzisku Maz 8018590365500019260681 01.01.2023 115 BW-5 W-5.1_WA 180000 -w rozbiciu na miesiące: (styczeń -30000, luty - 28000, marzec - 24000, kwiecień -16000,maj- 2000,czerwiec -0,lipiec - 0,sierpień -0, wrzesień - 2000,październik - 22000, listopad - 28000, grudzień - 28000)
ul. Piasta 30 w Milanówku 8018590365500064366260 01.01.2023 110 BW-4 W-4_WA 220000


Obecnie umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla obiektów wyżej wymienionych jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.

W budynku Daleka 11a zamontowany jest w piwnicy kocioł gazowy typu VIESSMANN WERKE GmbH o mocy 170,0 kW tylko do centralnego ogrzewania. W budynku Kościuszki 30 w piwnicy piec VITOGAZ 100 o mocy 35,0 kW tylko do ogrzewania. W budynku Piasta 30 są dwa kotły wiszące kondensacyjne każdy o mocy 45,0 kW do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku akcyzowym Zamawiający podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, w związku z czym do ceny jednostkowej paliwa gazowego nie powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego.
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych.
Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe były wyrażone maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie poszczególnych punktów poboru, zgodnie z harmonogramem odczytowym OSD, tj.:W-3.6 – rozliczenie co 2 miesiąceW-4 - odczyt co 1 miesiąc W-5 - odczyt co 1 miesiąc.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.