eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Libiąż › "Podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej w gminie Libiąż celem poszerzenia i unowocześnienia jej oferty programowej"Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej w gminie Libiąż
celem poszerzenia i unowocześnienia jej oferty programowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIBIĄŻ URZĄD MIEJSKI W LIBIĄŻU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Działkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Libiąż

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-590

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 624 92 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezamowienia@libiaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej w gminie Libiąż
celem poszerzenia i unowocześnienia jej oferty programowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32db18c5-761a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019706/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej w gminie Libiąż celem poszerzenia i unowocześnienia jej oferty programowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej: ezamowienia@libiaz.pl

2. Wykonawca składa (wycofuje w razie konieczności) ofertę za pośrednictwem formularza elektronicznego: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi wejść na stronę: https://miniportal.uzp.gov.pl/ po czym wybrać przedmiotowe postępowanie. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty jest dostępna dla Wykonawców w szczegółach postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
- „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
- „Formularz do komunikacji”.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej: ezamowienia@libiaz.pl
4. Zamawiający zaleca komunikację przy użyciu poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XI SWZ).
5. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
12. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem referencyjnym ZP.271.5.11.2022
13. Oferta pod rygorem nieważności musi być złożona w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIV. SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIV. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej w gminie Libiąż celem poszerzenia i unowocześnienia jej oferty programowej”.
2. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na dwie części:
1) Część I. – Świetlica przy ul. Traugutta w Gromcu.
2) Część II. – Świetlica w Kosówkach w Libiążu.

Część I. – Świetlica przy ul. Traugutta w Gromcu.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie robót budowalnych obejmujących: roboty rozbiórkowe oraz przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku położonego przy ul. Traugutta w Gromcu na nieruchomości oznaczonej działkami nr 899/50 i 899/67 zlokalizowanymi w obrębie 0001 Gromiec w jednostce ewidencyjnej 120304_5 Libiąż – obszar wiejski,
m.in. pomieszczeń świetlicy z zapleczem kuchennym, pomieszczeń klubu sportowego, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, pomieszczeń gospodarczych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz budową budynku gospodarczego i budową zbiornika na nieczystości ciekłe.
b) dostawa i montaż wyposażenia, o którym mowa w Projekcie technicznym architektura” (załącznik nr 10 do SWZ)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I. zamówienia ppkt. a) oraz ppkt b) określa: :
- Projekt budowlany (załącznik nr 9 do SWZ),
- Projekt techniczny architektura (załącznik nr 10 do SWZ),
- Projekt techniczny konstrukcja (załącznik nr 11 do SWZ),
- Projekt techniczny instalacje elektryczne (załącznik nr 12 do SWZ),
- Projekt techniczny instalacje sanitarne (załącznik nr 13 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)– branża budowlana (załącznik nr 16 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża elektryczna (załącznik nr 17 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża sanitarna (załącznik nr 18 do SWZ),
- pomocniczo przedmiar robót – branża budowlana – świetlica (załącznik nr 20 do SWZ),
- pomocniczo przedmiar robót – branża elektryczna (załącznik nr 21 do SWZ),
- pomocniczo przedmiar robót – branża sanitarna (załącznik nr 22 do SWZ).
c) wykonania robót obejmujących: roboty budowlane oraz roboty wykończeniowe pomieszczeń biblioteki znajdujących się w budynku położonym przy ul. Traugutta w Gromcu na nieruchomości oznaczonej działką 899/67 zlokalizowaną w obrębie 0001 Gromiec w jednostce ewidencyjnej 120304_5 Libiąż – obszar wiejski, m.in. budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę drzwi, tynki, malowanie, wykonanie posadzek.
d) dostawę i montaż wyposażenia, o którym mowa w „Projekcie modernizacji i remontu fili bibliotecznej nr 3 w Gromcu” (załącznik nr 14 do SWZ) i w Zestawieniu sprzętu elektronicznego (załącznik nr 15 do SWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I. ppkt c) oraz ppkt d) określa:
- Projekt modernizacji i remontu fili bibliotecznej nr 3 w Gromcu (załącznik nr 14 do SWZ),
- Zestawienie sprzętu elektronicznego (załącznik nr 15 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża budowlana (załącznik nr 16 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża elektryczna (załącznik nr 17 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża sanitarna (załącznik nr 18 do SWZ)
- pomocniczo przedmiar robót – branża budowlana – biblioteka (załącznik nr 19 do SWZ).

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia przy realizacji Części I. zamówienia były fabrycznie nowe oraz posiadały atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Rozwiązania równoważne:
Jeżeli dokumentacja, ST lub przedmiar robót wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te produkty.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym SWZ.
4. Wykonawca przy realizacji Części I. i/lub Części II. zamówienia poza wyżej wymienionym zakresem, zobowiązany jest do:
1) dostarczenia w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzona za zgodność z oryginałem kopią posiadanych uprawnień oraz oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne,
3) wykonania rozruchów, prób i badań,
4) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu
w miejscach kolizji oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia,
5) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem mediów niezbędnych do wykonania zamówienia,
6) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
7) sporządzenia operatu kolaudacyjnego w 3 egz.,
8) wykonania i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej związanej z realizowaną inwestycją, promującej dofinansowanie projektu ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Tablicę należy wykonać z blachy ocynkowanej z bezpiecznymi krawędziami, na którą należy nakleić wydrukowaną folię, a następnie folię UV zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).
9) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego odpowiednio dla Części I. i/lub Części II. zamówienia, w celu jego/ich akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do w/w harmonogramu, również na etapie realizacji robót.
10) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na poszczególne elementy zamówienia odpowiednio dla Części I. i/lub dla Części II.
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie stanowił podstawę do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniach częściowych i/lub w przypadku odstąpienia od umowy.
5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp dla Części I. i dla Części II.:
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu prac w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wymóg zatrudnienia dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót objętych niniejszym zamówieniem, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
2) Postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i w dokumentach zamówienia, zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy – wzór umowy, dla poszczególnych części zamówienia (załącznik nr 8.1 do SWZ dla Cz. I., nr 8.2 do SWZ dla Cz. II.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45212330-8 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39130000-2 - Meble biurowe

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39290000-1 - Wyposażenie różne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XIV.SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej w gminie Libiąż celem poszerzenia i unowocześnienia jej oferty programowej”.
2. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na dwie części:
1) Część I. – Świetlica przy ul. Traugutta w Gromcu.
2) Część I. – Świetlica w Kosówkach w Libiążu.

Część II. – Świetlica w Kosówkach w Libiążu.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie robót obejmujących: roboty rozbiórkowe oraz przebudowę budynku przy ul. Wilczej w Kosówkach na nieruchomości oznaczonej działkami nr 896/4, 896/6, 896/7 zlokalizowanej w obrębie 0002 Libiąż Wielki w jednostce ewidencyjnej 120304_4 Libiąż – miasto,
m.in. przebudowę pomieszczeń parteru z zapleczem kuchennym, budowę windy dla osób z niepełnosprawnościami, remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, przebudowę kondygnacji poddasza celem wykonania sali wielofunkcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji, wybrukowanie tarasów, wymiana okien oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.
b) dostawę i montaż wyposażenia, o którym mowa w „Projekcie dokończenia budowy świetlicy w Kosówkach” (załącznik nr 23 do SWZ).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II. ppkt a) oraz ppkt b) określa:
- Projekt dokończenia budowy świetlicy w Kosówkach (załącznik nr 23 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża budowlana (załącznik nr 24 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża elektryczna (załącznik nr 25 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża sanitarna (załącznik nr 26 do SWZ),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – branża drogowa (załącznik nr 27 do SWZ),
- pomocniczo przedmiar robót – branża budowlana (załącznik nr 28 do SWZ),
- pomocniczo przedmiar robót – branża elektryczna (załącznik nr 29 do SWZ),
- pomocniczo przedmiar robót – branża sanitarna (załącznik nr 30 do SWZ).

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia przy realizacji Części II. zamówienia były fabrycznie nowe oraz posiadały atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.


Rozwiązania równoważne:
Jeżeli dokumentacja, ST lub przedmiar robót wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te produkty.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym SWZ.

4. Wykonawca przy realizacji Części I. i/lub Części II. zamówienia poza wyżej wymienionym zakresem, zobowiązany jest do:
1) dostarczenia w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzona za zgodność z oryginałem kopią posiadanych uprawnień oraz oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne,
3) wykonania rozruchów, prób i badań,
4) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu
w miejscach kolizji oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia,
5) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem mediów niezbędnych do wykonania zamówienia,
6) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
7) sporządzenia operatu kolaudacyjnego w 3 egz.,
8) wykonania i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej związanej z realizowaną inwestycją, promującej dofinansowanie projektu ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Tablicę należy wykonać z blachy ocynkowanej z bezpiecznymi krawędziami, na którą należy nakleić wydrukowaną folię, a następnie folię UV zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mimistów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).
9) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego odpowiednio dla Części I. i/lub Części II. zamówienia, w celu jego/ich akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do w/w harmonogramu, również na etapie realizacji robót.
10) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na poszczególne elementy zamówienia odpowiednio dla Części I. i/lub dla Części II.
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie stanowił podstawę do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniach częściowych i/lub w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp dla Części I. i dla Części II.:
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu prac w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wymóg zatrudnienia dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót objętych niniejszym zamówieniem, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
2) Zatrudnianie pracowników na podstawie stosunku pracy powinno trwać przez cały okres realizacji robót.
3) W trakcie realizacji zamówienia, na każdym etapie prac Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 ppkt. 1) czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania w/w/ wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
4) Postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i w dokumentach zamówienia, zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy – wzór umowy, dla poszczególnych części zamówienia (załącznik nr 8.1 do SWZ dla Cz. I., nr 8.2 do SWZ dla Cz. II.)
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. Miejsce wykonywania zamówienia:
1) dla części I. zamówienia: budynek oraz teren położony na działkach nr 899/50 i 899/67 zlokalizowanych w obrębie 0001 Gromiec w jednostce ewidencyjnej 120304_5 Libiąż – obszar wiejski.
2) dla części II. zamówienia: budynek oraz teren położony na działkach nr 896/4, 896/6 i 896/7 zlokalizowanych w obrębie 0002 Libiąż Wielki w jednostce ewidencyjnej 120304_4 Libiąż – miasto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XIV.SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości przedmiotu umowy.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia dla poszczególnych części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
a) w przypadku składania oferty na Część I. – co najmniej jedno zamówienie (jedna umowa) obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy, nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3.
b) w przypadku składania oferty na Część II. – co najmniej jedno zamówienie (jedna umowa) obejmująca roboty budowlane w zakresie budowy, nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3.
W sytuacji, gdy Wykonawca przedkłada ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tego samego zamówienia (tej samej umowy) dla więcej niż jednej części zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3.

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą:
a) w przypadku składania oferty na Część I. – zdolną do wykonania zamówienia tj. Kierownika budowy – posiadającego prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

b) w przypadku składania oferty na Część II. – zdolną do wykonania zamówienia,
tj. Kierownika budowy – posiadającego prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Osoba, o której mowa w pkt 2 lit. a) i liter. b) powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 w/w ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
W sytuacji, gdy Wykonawca przedkłada ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby dla więcej niż jednej części zamówienia.

Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Dokument, o którym mowa powyżej w szczególności powinien określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących odpowiednio wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp i w SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w dokumentach zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ),
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp i dokumentach zamówienia, dotyczące wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) – jeżeli dotyczy,
3) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – ( załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia załącznik nr 2 do SWZ, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

B. Wykaz dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego:
1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty dla poszczególnej części zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dla poszczególnej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i określonym w SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonym w SWZ sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczących Wykonawcy,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonym w SWZ, , sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczących podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: B. Wykaz dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego:
1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty dla poszczególnej części zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dla poszczególnej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
2) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
- Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
- Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Podmiotowe środki dowodowe, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOTYCZY SEKCJI V.-KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW c.d. 5.6) WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODELGANIA WYKLUCZENIU

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) niniejszego punktu, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3) Dokument, o których mowa w ppkt. 1) i ppkt. 2) niniejszego punktu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp), występując w postępowaniu m.in. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej.
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty odpowiednie pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z pełnomocnikiem.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy - wzór umowy stanowi:
- załącznik nr 8.1 do SWZ dla Części I.
- załącznik nr 8.2. do SWZ dla Części II.
2. Umowa dla poszczególnej części zamówienia zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnej części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla Części I. i dla Części II.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 370 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
a) wypełniony „Formularz oferta” sporządzony według wzoru stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
b) odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale XVIII. A. SWZ.
c) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca się aby nazwa pliku oferty rozpoczynała się od nazwy Wykonawcy.

UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w rozdziale XXI. SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – wzór umowy dla poszczególnej części zamówienia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.