eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jemielnica › Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w okresie od 02.01.2023r. do 22.06.2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w okresie od 02.01.2023r. do 22.06.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowość: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w okresie od 02.01.2023r. do 22.06.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1762f561-6fd2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012359/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w okresie od 02.01.2023r. do 22.06.2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465088/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IB.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 134068,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych, tj. przygotowywanie i dostawa posiłków, dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej (ok. 106 dni świadczenia usług w okresie od 02.01.2023 r. do 22.06.2023 r.).
2. Zamawiający na potrzeby przedmiotowego postępowania oszacował zapotrzebowanie na 93 posiłki dziennie. Jest to wartość szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości posiłków w zależności od zapotrzebowania.
3. Dostawy posiłków następować będą w ilościach wynikających z codziennych zamówień składanych przez wytypowanych przedstawicieli placówek w dniu realizacji zamówienia do godziny 9:00. Wykonawca będzie uwzględniać przy przygotowywaniu posiłków zmienione ilości, które zostały mu zgłoszone.
4. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przygotowanych przez siebie posiłków do niżej wymienionych placówek oświatowych:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy
ul. Szkolna 2
47-133 Jemielnica
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce
ul. Kościuszki 98
47-133 Piotrówka
5. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia, za którą nastąpi płatność, uzależniona będzie od rzeczywistej liczby zamówionych oraz dostarczonych w danym miesiącu posiłków.
6. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej są ryczałtowymi cenami jednostkowymi i nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
7. Z okresu świadczenia usług wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej, przerwy świąteczne, ferie oraz inne dni wolne od nauki określone przez dyrekcję placówki oświatowej.
8. Dostawy do placówek odbywać się będą w godzinach między 11-12. Dokładna godzina dostawy ustalona zostanie po wcześniejszej konsultacji Wykonawcy z dyrekcją placówek oświatowych.
9. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkoły oraz osobami przez nich upoważnionymi, odpowiedzialnymi za realizację zbiorowego odżywiania w placówkach.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. Reklamacja co do jakości posiłków składana będzie pisemnie.
11. Koszty leczenia ucznia, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze opiekunów prawnych ucznia, będą obciążały całkowicie Wykonawcę.
12. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z warunkami zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

15894210-6 - Posiłki szkolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Jemielnica informuje, iż unieważnia zamówienie publiczne na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.


Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 11:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.