eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilkowice › Świadczenie usług pralniczychOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pralniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010657175

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żywiecka 19

1.5.2.) Miejscowość: Wilkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-365

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-kolejowy.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c86b7bf-7625-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032948/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi pralnicze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip-slaskie.pl/skbys/zamowienia_publiczne/1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip-slaskie.pl/skbys/zamowienia_publiczne/1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz przy użyciu poczty elektronicznej. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,
określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania lub numerem ogłoszenia (BZP). 7. Szczegółową
instrukcję obsługi miniPortalu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/271/17/DP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych obejmujących pranie (w tym dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, składanie) oraz bieżącą reperację (szycie, cerowanie, doszywanie tasiemek itp.) niżej wymienionego asortymentu:
1) bielizna pościelowa: prześcieradła, poszwy, poszewki;
2) odzież ochronna lekarska i pielęgniarska, odzież ochronna i robocza innych pracowników;
3) asortyment pozostały: koce podkłady bawełniane i gumowe, koce, ręczniki, ścierki, obrusy, firany, zasłony, serwetki, kołdry, poduszki, odzież robocza i ochronna, worki bieliźniarskie, piżamy, szlafroki, pokrowce, narzuty, mopy;
4) materace zwykle i przeciwodleżynowe.
2. Do prania przeznaczane będą następujące rodzaje brudnej bielizny szpitalnej:
1) bielizna zabrudzona, tzn. bielizna używana, nie zakażona i nie zanieczyszczona, wymagająca prania i dezynfekcji termicznej;
2) bielizna skażona, tzn. bielizna używana, zanieczyszczona wydalinami i wydzielinami chorego lub od chorego z rozpoznanym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia, wymagająca prania oraz dezynfekcji termicznej i chemicznej;
3) bielizna termowrażliwa, tzn. bielizna ulegająca uszkodzeniu w normalnych procesach prania i dezynfekcji termicznej, wymagająca stosowania odpowiednich technologii,
4) bielizna skażona COVID-19.
3. Łączna szacunkowa ilość asortymentu przeznaczonego do prania wynosi 36.000 kg, materacy w ilości 80 szt. oraz bielizny skażonej COVID-19 w ilości 500 kg.
4. Czas wykonania usługi nie może przekroczyć 24 godzin od momentu dostarczenia przez Zamawiającego bielizny brudnej do momentu przekazania przez Wykonawcę czystej.
5. Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie nakładane są na proces prania (np. odzież ochronna musi być prana oddzielnie a pościel skażona poddana dezynfekcji) oraz zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaduje się w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

50830000-2 - Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 70% jej maksymalnej wartości.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia o 20% wartości zamówienia w trakcie realizacji zamówienia określonego w załączniku nr 2, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności, powodujące wzrost zapotrzebowania na usługi pralnicze, tj. wystąpienie siły wyższej, zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Warunki skorzystania z prawa opcji:
 skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w Umowie.
3. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70 % wartości umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia (70 %).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada zezwolenie właściwego organu Sanitarno-Epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej oraz bielizny zakażonej (oświadczenie – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy)

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (oświadczenie – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy).

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej; - Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX SWZ ust. 2 w odniesieniu do tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych określonych w :
pkt 9 Rozdział III SWZ - opisy produktów i fotografie produktów np. karty produktu, ulotki, opinia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Medycznych i Biobójczych oraz karty charakterystyki wszystkich wymienionych w wykazie środków i preparatów.
2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile zgodnie z ust 1 wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył bądź złożone środki dowodowe są niekompletne. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art.107 ust.2 ustawy Pzp).
3. Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny Zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają, że wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

określone w pkt 9 Rozdział III SWZ - opisy produktów i fotografie produktów np. karty produktu, ulotki, opinia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Medycznych i Biobójczych oraz karty charakterystyki wszystkich wymienionych w wykazie środków i preparatów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowne zostały określone w wzorze umowy stanowiącym Załacznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.