eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin"Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387857893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiktorska 63

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-587

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kim.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kim.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania konsumpcji mediów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ce044b4-754f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072585/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług medycznych na lata 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kim

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kim

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie użytkownika Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy zakupowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy zakupowej Zamawiającego to:
5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.2 komputer klasy PC lub MAC o pamięci min. 2GB RAM oraz systemem operacyjnym np. MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux;
5.3. przeglądarka internetowa np., Edge, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji,
z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
5.4. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf;
5.5. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli
6. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować́ przy maksymalnej wielkości 150 MB). W przypadku większych plików zalecamy skorzystać́ z instrukcji pakowania plików dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/edit# dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
7. Za datę przekazania oferty, w postępowaniu, przyjmuje się̨ datę̨ ich przekazania w systemie poprzez klikniecie przycisku Złóż ofertę̨ w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
8. Czas wyświetlany na platformie zakupowej Zamawiającego synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. kim.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego iod@kim.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (dalej „PZP”).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 18 oraz art. 74 PZP. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – dane osobowe przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek przekazania danych osobowych wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcie i realizacje umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Przysługuje Pani/Panu :
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; zgodnie z art. 75 PZP w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
2) na podstawie art. 16 RODO przysługuje prawo do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu i załączników,
3) na podstawie art. 18 RODO przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgodnie z art. 19 ust. 3 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
4) na podstawie art. 77 RODO do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) a podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KIM.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług medycznych na rzecz Pracowników/Współpracowników Krajowego Instytutu Mediów i Członków ich rodzin. Wykonawca będzie świadczył Usługi medyczne na rzecz Pracowników/Współpracowników Zamawiającego oraz Członków ich rodzin przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy - nie wcześniej jednak niż od 01.01.2023r. lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Łączna liczba placówek medycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu wykazał,
że posiada uprawnienia do prowadzenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń́ zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. 2021, poz. 711 ze zm.) dalej ustawa „Odzl”.
c) zdolności techniczne lub zawodowe:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu wykazał, że:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - przez co najmniej 18 miesięcy, co najmniej dwie usługi polegające
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla co najmniej 100 osób łącznie dla obu usług, o wartości co najmniej 290.000 zł netto łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1. – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
5) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
3.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.1 ppkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ich złożenia.
3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 .1.ppkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność́ leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 Odzl. wystawionego przez organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 106 ust.1 Odzl.;
3) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wg. wzoru na Załączniku 9 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez niego wykonywanych wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Składając ofertę̨, poza oświadczeniem, o którym mowa w art125, wykonawcy zobowiązani są̨ przedłożyć́:
2.1. Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2.2. Wykaz placówek Wykonawcy i placówek partnerskich Wykonawcy (lista placówek sporządzona w pliku Excel lub PDF, zawierająca: dane adresowe (województwo, nazwa miejscowości, ulica, numer budynku/lokalu), nazwę placówki z oznaczeniem rodzaju placówki tj. placówka Wykonawcy lub placówka partnerska Wykonawcy) na terenie województwa mazowieckiego oraz na terenie Polski. Przez placówkę Zamawiający rozumie: szpital, przychodnię lub gabinet medyczny działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach systemu opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym przyjmuje minimum 5 lekarzy.
2.3. Opis (karty produktu zawierające wykaz świadczonych usług medycznych) każdego
z wariantów w ramach wymaganych przez Zamawiającego Pakietów.
2.4. Zobowiązanie podmiotu o udostępnianiu zasobów na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) – złożone w oryginale wraz z ofertą w formie elektronicznej - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2.5. Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
2.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, z którego będzie wynikało, które prace przewidziane przedmiotem zamówienia wykonują̨ poszczególni wykonawcy (dotyczy przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza wstępnie brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają̨ dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt 2.
4. W przypadku, gdy najwyżej ocenioną będzie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed wyborem tej oferty zamawiający w terminie wskazanym
w Rozdziale VII pkt 3, wezwie wykonawców do złożenia przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VII pkt 3. Postanowienia Rozdziału VIII pkt 4 – 6 mają zastosowanie.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawców.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są̨ traktowani jak wykonawcy składający ofertę̨ wspólną̨.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
1) świadczeń medycznych, objętych zakresem przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych wariantów pakietów, określonym w Załączniku nr 1 do Umowy – w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności regulujących działalność Zamawiającego oraz regulujących zasady i sposób świadczenia usług objętych zakresem Umowy, poprzez dostosowanie zakresu i rodzaju świadczeń medycznych do wymogów wynikających z przepisów prawa oraz do działalności i realiów funkcjonowania Zamawiającego wynikających ze zmienionych przepisów, przy czym zmiany w tym zakresie nie mogą skutkować wzrostem cen jednostkowych podanych w § 9 ust. 2, 3, 4.
2) Specjalistycznych świadczeń medycznych, objętych zakresem przedmiotu zamówienia, określonym w Załączniku nr 1 do Umowy – w przypadku poszerzenia przez Wykonawcę oferty świadczonych usług, o ile przedmiotowa zmiana nie wpłynie na wysokość cen jednostkowych określonych w § 9 ust. 2, 3, 4;
3) liczby placówek medycznych w stosunku do podanej w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, w których świadczone są usługi w województwie mazowieckim, polegających na zmniejszeniu tej liczby powyżej 10% w ww. województwie – w przypadku likwidacji placówek Wykonawcy. Zmniejszenie liczby placówek medycznych poniżej 10% łącznej ich liczby podanej w Załączniku nr 2 do Umowy, ww. województwa, oraz nie mających wpływu na ranking wykonawców biorących udział w postepowaniu nie stanowi istotnej zmiany postanowień niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia, o ile przedmiotowa zmiana nie spowoduje całkowitego zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług określonych w Załączniku nr 1 do Umowy w mieście/miejscowości, w których likwidowane są placówki;
4) miejsc świadczenia usług określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, bez zwiększenia ich łącznej liczby w stosunku do podanej w Załączniku nr 2 do Umowy, polegających na zmianie lokalizacji placówki medycznej – w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy skutkujących przeniesieniem placówki, wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy Wykonawcy lub przez Wykonawcę;
5) cen jednostkowych podanych w § 9 ust. 2, 3, 4 – w przypadku zwiększenia liczby osób korzystających z usług określonych w Załączniku nr 1 do Umowy o ponad 40%
w stosunku do maksymalnej szacowanej ich liczby podanej w Załączniku nr 4 do Umowy dla każdego z rodzaju świadczeń medycznych, poprzez możliwość zmniejszenia cen jednostkowych o maksymalnie 15% w stosunku do podanych w § 9 ust. 3;
6) cen jednostkowych podanych w § 9 ust. 2, 3, 4 – w przypadku zmniejszenia liczby osób korzystających z usług określonych w Załączniku nr 1 do Umowy o ponad 50%
w stosunku do maksymalnej szacowanej ich liczby podanej w Załączniku nr 4 do Umowy dla każdego z rodzaju świadczeń medycznych, poprzez możliwość zwiększenia cen jednostkowych o maksymalnie 10% w stosunku do podanych w § 9 ust. 2, 3, 4;
7) podwykonawcy oraz podwykonawcy, przy czym dokonanie zmiany wymaga zachowania warunków określonych w § 10 ust. 5 - 6,
8) sposobu świadczenia usług objętych Załącznikiem nr 1 do Umowy, poprzez rozszerzenie podmiotów świadczących usługi na rzecz Zamawiającego – w przypadku, gdy Wykonawca, składając ofertę zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, natomiast w okresie realizacji Umowy, wskazanym w § 3 ust. 1, zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy – Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż dnia następnego po zaistnieniu tej konieczności zobowiązany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu: powodów, dla których realizacja przedmiotu Umowy wymaga udziału podwykonawcy, zakresu czynności/prac, które zostaną przekazane podwykonawcy do wykonania, podania nazwy (firmy) podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z rozdz. XII, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.