eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin"Ogłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387857893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiktorska 63

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-587

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kim.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kim.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kim

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


badania konsumpcji mediów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ce044b4-754f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072585/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług medycznych na lata 2023-2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481841

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KIM.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług medycznych na rzecz Pracowników/Współpracowników Krajowego Instytutu Mediów i Członków ich rodzin. Wykonawca będzie świadczył Usługi medyczne na rzecz Pracowników/Współpracowników Zamawiającego oraz Członków ich rodzin przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy - nie wcześniej jednak niż od 01.01.2023r. lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono w postępowaniu żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.