eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGOOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MICKIEWICZA 7

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-352

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.merwart@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-kielce

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3db7775c-7623-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3db7775c-7623-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
● Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
● Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
● system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
● zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
● w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
● oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Kielcach z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
2. Inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach jest Anna Litwin – Kubicka, e-mail: anna.litwin-kubicka@prokuratura.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp,
b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp;
3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
1) usunięcia danych osobowych – art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3016-7.261.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia sukcesywna dostawa papieru A4 do drukarek komputerowych i kserokopiarek w ilości 20000 ryz dla potrzeb Prokuratur Okręgu Kieleckiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 2 dostawy (rozumiane jako dwie umowy) papieru do urządzeń drukujących i kopiujących o wartości rocznej minimum 150.000,00 złotych brutto każda. Każda z przedstawionych dostaw powinna być realizowana do co najmniej 8 różnych lokalizacji odbiorcy przez minimum 6 miesięcy. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo w ramach jednej umowy dostaw wynosi minimum 150.000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – minimum 2 dostaw (rozumiane jako dwie umowy) papieru do urządzeń drukujących i kopiujących o wartości rocznej minimum 150.000,00 złotych brutto każda. Każda z przedstawionych dostaw powinna być realizowana do co najmniej 8 różnych lokalizacji odbiorcy przez minimum 6 miesięcy. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo w ramach jednej umowy dostaw wynosi minimum 150.000,00 złotych brutto.
2) Do powyższego wykazu Wykonawca dołączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat wykonywał na rzecz Zamawiającego dostaw spełniające warunki udziału nie musi załączać do wykazu dowodów potwierdzających.
4) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3) Dokument potwierdzający, iż zaproponowany przez Wykonawcę papier spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Zamawiającego. Dokumentem tym może być karta katalogowa producenta, certyfikat lub inny dokument producenta. Dopuszcza się wskazanie przez Wykonawcę adresu strony internetowej, na której znajdują się ogólnodostępne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3) Dokument potwierdzający, iż zaproponowany przez Wykonawcę papier spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Zamawiającego. Dokumentem tym może być karta katalogowa producenta, certyfikat lub inny dokument producenta. Dopuszcza się wskazanie przez Wykonawcę adresu strony internetowej, na której znajdują się ogólnodostępne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zastrzegają prawo do zmian treści umowy w zakresie:
1) nastąpi zmiana ceny brutto papieru w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od dnia jej wejścia w życie,
2) nastąpi zmiana cen jednostkowych netto zakupu papieru przez Wykonawcę,
3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
4) zmieniony zostanie sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma na to wpływ,
5) zmieniona zostanie strona umowy, wynikająca ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego np. poprzez podział Jednostki lub połączenie Jednostek,
6) zostanie zmieniona nazwa, adres lub status firmy,
7) zostanie wprowadzona zmiana, wynikająca z omyłki pisarskiej zawartej w umowie.
2. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy zmiana jest zasadna.
3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu
w formie papierowej.
4. Zapisy zawarte w ust. 3, 4, 5, 6 nie maja zastosowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie wskazanych w ust. 2 pkt 1.
5. W przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w ust. 2 pkt 2 Wykonawca winien udowodnić, iż zmiana cen jednostkowych zakupu papieru przez Wykonawcę wzrósł lub zmalał, w stosunku do cen zakupu przypadający na dzień składania oferty, o minimum 15%. W przypadku wzrostu cen zakupu, Wykonawca winien wykazać wpływ tego wzrostu na koszt realizacji zamówienia.
6. Zmiana wynagrodzenia wskazana w ust. 2 pkt 2 może być dokonana po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i nie częściej niż raz w roku.
7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% ceny jednostkowej netto za 1 ryzę papieru.
8. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, w związku z zapisami wskazanymi w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 8, 9, 10 może wystąpić Wykonawca lub Zamawiający.
9. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej ilości zakupionego papieru do 10% względem ilości (wartości) zamówienia. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, spowodują odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Zmiana ilości papieru następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmniejszenia łącznej ilości zakupionego papieru do 10% względem ilości zamówienia planowanego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
10. W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć niemożność wykonywania dostaw ze względu na działania wojenne w naszym Państwie lub sąsiednim mające wpływ na zaprzestanie lub wstrzymanie produkcji, wystąpienie stanu epidemii, klęski żywiołowej uniemożliwiające produkcję albo dystrybucję lub inne powodujące przypadki mające, w znacznym stopniu, wpływ na produkcję papieru.
11. Zmiany treści umowy mogą dotyczyć asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, jego cen i wartości umowy, poprzez zastąpienie produktami o takim samym przeznaczeniu oraz co najmniej takiej samej charakterystyce w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) nastąpiła zmiana sytuacji rynkowej i wycofanie z rynku produktu oferowanego przez Wykonawcę, a Wykonawca zastąpi go innym, co najmniej o takich samych parametrach,
2) produkty zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie są dostępne na rynku, a Wykonawca zastąpi go innym, co najmniej o takich samych parametrach,
3) nastąpiły przerwy w produkcji lub dostawie przedmiotu umowy powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.