eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 507-836-531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcinn.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25839cb8-6598-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) WYŁĄCZNIE poprzez Platformę Zakupową - poprzez komunikaty prywatne, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings
2) w wyjątkowych przypadkach mogą przekazać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pcinn.org (nie dotyczy składania ofert i oświadczeń z art. 125 ust. 1 Pzp);

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO została wskazana w Rozdziale XXIV SWZ. Należy się z nią zapoznać. Poniżej fragment niniejszej klauzuli.
Projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) pełni w nim funkcję brokera innowacji, prowadzącego transfer wyników prac B+R z jednostek naukowych do przedsiębiorstw, oraz inicjującego współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi.
1. Administratorem danych osobowych w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020”, jest Zarząd Województwa Podkarpackiego (dalej „Instytucja Zarządzająca” lub „IZ”), a PCI pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami podpisanej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00. Jej zapisy stanowią, że:
- Osobą wyznaczoną do kontaktu przez ADO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych RPO WP 2014-2020 jest: Inspektor Ochrony Danych. Punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 74 767 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl.
- Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, jest podmiotem przetwarzającym, w/w dane na podstawie ww. Umowy

- PCI, jako Podmiot Przetwarzający, zapewnienia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Pani/Pana danych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO” i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dalej „Centralny system teleinformatyczny” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie - w ramach RPO WP 2014-2020.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.32.2022.PR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. (OSD) dla obiektów zarządzanych przez PCI Sp. o. o.
2. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021, poz. 716 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD.
3. Parametry jakościowe paliw gazowych zostały uregulowane w ustawie - Prawo energetyczne oraz w aktach wykonawczych do w/w ustawy (w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - Dz.U. z 2018, poz. 1158).
4. Przewidywana ilość:
2 punkty poboru gazu ziemnego wysokometanowego E, w okresie 6 miesięcy:
a) ul. T. Lenartowicza 4 – BW-3.6, nr punktu poboru: 8018590365500086538201 nr gazomierza: 00005512, moc umowna: 110 kWh/h.
b) ul. T. Lenartowicza 6 – BW-3.6, nr punktu poboru: 8018590365500019704499, moc umowna: 110 kWh/h.
na łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do w/w punktów poboru określonych w ust. 1 szacuje się na 100 000 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do dostawy paliwa gazowego w podanej ilości. Jeżeli zostanie stwierdzone zużycie paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do zakwalifikowania Zamawiającego (Odbiorcy) do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej, Zamawiający (Odbiorca) będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie Wykonawcy począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu zakwalifikowania Zamawiającego (Odbiorcy) do nowej grupy taryfowej, chyba że Taryfa Wykonawcy stanowi inaczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena (K1) – waga kryterium 100%;

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość realizacji zamówienia.

UWAGA! OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ REALIZACJI ZAMÓWIENIA (tj. cena brutto uwzględniająca wszelkie opłaty oraz szacunkowe zużycie na poziomie 100 000 kwh - NIE ZAŚ CENY JEDNOSTKOWE!). Wskazanie cen jednostkowych ma na celu ich późniejsze wykorzystanie przy rozliczeniu, gdzie pod uwagę będzie brane faktyczne zużycie gazu.

2. Zamawiający będzie przyznawał ocenianym ofertom punkty za kryterium ceny kierując się następującym wzorem:

Cena najniższej oferty brutto/Cena badanej oferty brutto x 100 = liczba punktów

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta wynosi 100 punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca posiada aktualną (obowiązującą) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca posiada aktualną (obowiązującą). Koncesja winna obowiązywać także na czas realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGA! W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ - stanowiące oświadczenie wstępne.

Następnie:
Zamawiający samodzielnie zweryfikuje powyższe oświadczenie dotyczące posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie Systemu Teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://rejestry.ure.gov.pl/, a w przypadku wątpliwości wezwie danego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
a) Zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia: tj. zmiany mocy umownej lub mocy przyłączeniowej istniejących punktów wynikającej z analizy mocy pobranej w 2022 roku - po uzyskaniu zgody OSD na taką zmianę, zmiany prognozowanej wielkości zużycia gazu ziemnego, wynikającej m.in. ze zmiany mocy umownej i zmniejszenia lub zwiększenia ilości miejsc dostarczania gazu ziemnego (przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu gazu do innych obiektów niewskazanych w Załączniku do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem gazu do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektów, itd. Zwiększenie ilości PPE lub zmiana grupy taryfy danego punktu, możliwa jest jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie.
b) zmiany treści umowy dot. ceny za dystrybucję gazu w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz cen jednostkowych za sprzedaż gazu podanych w formularzu cenowym - tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki podatku VA T w toku realizacji niniejszej Umowy
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie wysokości wynagrodzenia do aktualnego stanu prawnego, w tym w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających lub likwidujących dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku dotyczy zarówno zwiększenia jak i obniżenia wynagrodzenia wynikającego z przyczyn opisanych powyżej. Zmiana następuje automatycznie od dnia jej wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
d) ceny gazu zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwym przepisami, od dnia ich wejścia w życie.
2. Strony ustalają że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie, zmniejszenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym. Z uwagi na specyfikę zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wynikającej z możliwości zmniejszenia punktów poboru, jednak nie powinna ona przekroczyć 50 % pierwotnej wartości.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings. W celu złożenia oferty należy przejść do transakcji (zakładki) dedykowanej dla niniejszego postępowania z sygnaturą sprawy: PCI-6DZP.410.32.2022.PR i daną nazwą postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wizja lokalna:
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp:
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu wyżej wymienionych dokumentów.
Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej.
Wizja lokalna w poszczególnych budynkach jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Wizję lokalną należy uprzednio zgłosić do Zamawiającego (telefonicznie lub mailowo).

Sposób wyliczenia dla Tabeli w formularzu ofertowym – Załącznik nr do 3 SWZ:
Cbrutto= Cpg+ OPabon + OPzm + OPst
gdzie:
Cpg to cena paliwa gazowego stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na paliwo gazowe dla zamówienia planowanego w trakcie obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona przez stawkę podatku VAT.
OPabon to opłata abonamentowa (w zależności od sprzedawcy może być nazwana opłatą handlową) stanowiąca iloczyn ilości PPG, ilości miesięcy obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona przez stawkę podatku VAT.
OPzm to opłata sieciowa zamienna stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na paliwo gazowe dla zamówienia planowanego w trakcie obowiązywania zamówienia (oraz ceny jednostkowej netto wynikającej z obowiązującej na dzień złożenia oferty Taryfy OSD2 pomnożona przez stawkę podatku VAT.
OPst to opłata sieciowa stała stanowiąca iloczyn ilości PPG, ilości miesięcy obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto wynikającej z obowiązującej na dzień złożenia oferty Taryfy OSD pomnożona przez stawkę podatku VAT (dla taryf W-5.1 i wyżej stanowiącej iloczyn kWh/h na h i ceny jednostkowej netto wynikającej z obecnie obowiązującej Taryfy OSD pomnożona przez stawkę podatku VAT).

a) Ceny jednostkowe (Cpg) za paliwo gazowe i stawki opłaty abonamentowej (OPabon) zostaną ustalone na okres ważności umowy dla całego zakresu zamówienia i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Podana cena jednostkowa (Cpg) i opłata abonamentowa (OPabon) będzie obowiązywać w całym okresie ważności oferty, a następnie umowy.
Stawki opłat sieciowych gazu ziemnego podane w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy. Stawki opłat sieciowych mogą ulec zmianie w przypadku gdy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi nowe Taryfy OSD oraz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową, w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryfy cen i opłat.
b) Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji.
c) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. Natomiast cenę jednostkową (Cpg) należy podać z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.