eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnychOgłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUCHA BESKIDZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 19

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 338749500

1.5.8.) Numer faksu: +48 338749532

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sucha-beskidzka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-563742bd-5c5d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-563742bd-5c5d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035137/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414468

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ok. 100 lokali mieszkalnych) na działkach ewid. nr 9675/83, 9675/7, 9675/83 w Suchej Beskidzkiej wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, ogrodzenie, mała architektura itp.) i zagospodarowaniem przyległego terenu, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanej inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Przewidywana powierzchnia użytkowa mieszkań to: 35 – 40 m2 dla lokalu 1-pokojowego, 45 – 50 m2 dla lokalu 2-pokojowego i 60 – 65 m2 dla lokalu 3-pokojowego. Przewidywana łączna (w 3 budynkach) powierzchnia użytkowa mieszkań to ok. 5 000 m2. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych (parter + 4 piętra). Zamawiający nie przewiduje wykonania garażu podziemnego. Budynki muszą wpisywać się w otoczenie oraz charakteryzować wysokim standardem wykonania i wyposażenia.
Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i być możliwa do realizacji według powszechnie stosowanych technologii i procedur, ma umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 22

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 16

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1567020,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239235,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Maciej Pindur

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Anna Pindur

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6510004336

7.3.3) Ulica: Szeroka 24

7.3.4) Miejscowość: Żory

7.3.5) Kod pocztowy: 44-240

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239235,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawcy, których oferta została wybrana, działają wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Pracownia Projektowa PIK s.c. Anna i Maciej Pindurowie, ul. Szeroka 24, 44-240 Żory, NIP: 6510004336, REGON: 271730139.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.