eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem MazowieckiemOgłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862752592

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokiemazowieckie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2882aaf9-57a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2882aaf9-57a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ,,MALUCH+" 2022-2029

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405875

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MK.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Wołodyjowskiego 2, dz. nr geod. 1722/1 i 1723/1. Obecnie na działce 1722/1 znajduje się budynek przedszkola miejskiego a na działce 1723/1 obiekty małej architektury i plac zabaw. Planowany do budowy żłobek powinien być połączony z budynkiem przedszkola i wykorzystywać jego zaplecze kuchenne (o ile będzie to funkcjonalnie możliwe). Planowane pomieszczenia: 5 sal dla dzieci, każda o powierzchni co najmniej 64 m2 (pobyt dziecka w żłobku przekracza 5 godzin dziennie) , łazienki, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne, szatnia, wózkowania i inne zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przewiduje się docelowo przyjęcie 120 dzieci.
Zakres projektu ponadto powinien zawierać wykonanie całej niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektroenergetycznej. W ramach zagospodarowania terenu urządzony będzie plac zabaw, miejsca parkingowe, ogrodzenie, ciągi piesze oraz droga dojazdowa na teren żłobka. W pierwszej kolejności należy opracować i przedstawić do akceptacji koncepcję budynku i zagospodarowania terenu do akceptacji wraz z wizualizacją.
W ramach zamówienia należy uzyskać wszelkie niezbędne materiały geodezyjne, uzgodnienia, opinie, warunki, decyzje w tym decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja musi posiadać wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonania przedmiotu zamówienia oraz dokonania zakończenia budowy. Wykonawca zobowiązany jest również pełnić nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych.
Minimalny zakres rzeczowy:
1. Projekt budowlany – 4 egz.
2. Projekty wykonawcze (oddzielnie każda branża i instalacje w niezbędnym zakresie) po 3 egz.:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt instalacji elektrycznych,
- projekt instalacji teletechnicznych,
- projekt drogowy.
3. Przedmiary robót (oddzielnie każda branża i instalacja) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm. ) – 2 egz.
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem jw. – oddzielnie każda branża i instalacje – 3 egz.
5. Kosztorysy inwestorskie oraz ich aktualizacje nie więcej niż trzykrotnie, po pisemnym zgłoszeniu potrzeby aktualizacji przez Zamawiającego (z podziałem jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w zakresie zamówienia – 2 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102090,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102090,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Archime Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385541619

7.3.3) Ulica: Mickiewcza 37 lok 2

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-213

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102090,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.