eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem MazowieckiemOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862752592

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokiemazowieckie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2882aaf9-57a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2882aaf9-57a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.
2. Komunikacja w postępowaniu na platformie e-Zamówienia, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
w oknie „Formularze do komunikacji”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Pozostała komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452)

4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) i przekazuje się jako załączniki. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4 powyżej, przekazywane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w w/w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i przekazuje się jako załączniki lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiającego w niniejszej SWZ (np. w treści „Formularza do komunikacji” lub w treści wiadomości
e-mail). Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
Pozostałe informacje są zawarte w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem, adres – ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się: tel. 862752592, e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem”
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych , zwaną dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MK.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Wołodyjowskiego 2, dz. nr geod. 1722/1 i 1723/1. Obecnie na działce 1722/1 znajduje się budynek przedszkola miejskiego a na działce 1723/1 obiekty małej architektury i plac zabaw. Planowany do budowy żłobek powinien być połączony z budynkiem przedszkola i wykorzystywać jego zaplecze kuchenne (o ile będzie to funkcjonalnie możliwe). Planowane pomieszczenia: 5 sal dla dzieci, każda o powierzchni co najmniej 64 m2 (pobyt dziecka w żłobku przekracza 5 godzin dziennie) , łazienki, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne, szatnia, wózkowania i inne zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przewiduje się docelowo przyjęcie 120 dzieci.
Zakres projektu ponadto powinien zawierać wykonanie całej niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektroenergetycznej. W ramach zagospodarowania terenu urządzony będzie plac zabaw, miejsca parkingowe, ogrodzenie, ciągi piesze oraz droga dojazdowa na teren żłobka. W pierwszej kolejności należy opracować i przedstawić do akceptacji koncepcję budynku i zagospodarowania terenu do akceptacji wraz z wizualizacją.
W ramach zamówienia należy uzyskać wszelkie niezbędne materiały geodezyjne, uzgodnienia, opinie, warunki, decyzje w tym decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja musi posiadać wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonania przedmiotu zamówienia oraz dokonania zakończenia budowy. Wykonawca zobowiązany jest również pełnić nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych.
Minimalny zakres rzeczowy:
1. Projekt budowlany – 4 egz.
2. Projekty wykonawcze (oddzielnie każda branża i instalacje w niezbędnym zakresie) po 3 egz.:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt instalacji elektrycznych,
- projekt instalacji teletechnicznych,
- projekt drogowy.
3. Przedmiary robót (oddzielnie każda branża i instalacja) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm. ) – 2 egz.
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem jw. – oddzielnie każda branża i instalacje – 3 egz.
5. Kosztorysy inwestorskie oraz ich aktualizacje nie więcej niż trzykrotnie, po pisemnym zgłoszeniu potrzeby aktualizacji przez Zamawiającego (z podziałem jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w zakresie zamówienia – 2 egz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna kwota ofertowa brutto (C) 60%
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x100x 60%
Cena badanej oferty

Termin wykonania usługi (T) 40%
8 miesięcy – 20 pkt.( spełnienie podstawowego warunku)
7 miesięcy – 30 pkt.,
6 miesięcy – 40 pkt.,
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L=C+T

Gdzie:
L- całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna kwota ofertowa brutto”
T- termin wykonania usługi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonał co najmniej:
- jedną dokumentację obejmującą budowę/rozbudowę budynku o powierzchni co najmniej 200 m2.
2) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalnościach:
- architektonicznej - osoba winna mieć doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na budowie/rozbudowie budynku o powierzchni co najmniej 200 m2,
- konstrukcyjno-budowlanej - osoba winna mieć doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na budowie/rozbudowie budynku o powierzchni co najmniej 200 m2.

Użyte określenia: „ budowa”, „ rozbudowa”, „ budynek” w rozumieniu - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i w wykazie usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie zwłaszcza zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 3 (składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 upzp). Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Rozdziale X pkt 2.1 SWZ.
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3a (składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 upzp). Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Rozdziale X pkt 2.1 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia , zawierające w szczególności informacje:
a) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale XI SWZ, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ
b) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale X SWZ - wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, – w takiej sytuacji należy złożyć wraz z ofertą załącznik nr 5
3) oświadczenia o których mowa w pkt 1 ppkt 1 podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje w formularzu oferty, które zadania wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art.117 ust 4 pzp.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Podmiotowe środki dowodowe żądane od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, składane na wezwanie Zamawiającego:
-wykaz wykonanych usług n- załącznik nr 3 (składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 upzp). Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Rozdziale X pkt 2.1 SWZ.
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania - załącznik nr 3a (składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 upzp). Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Rozdziale X pkt 2.1 SWZ. Pozostałe informacje zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców , oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki wprowadzenia zmian w umowie są następujące:
1.Działania siły wyższej.
2.Powiększenie zakresu opracowania.
3.Zmian wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy – dotyczy wynagrodzenia za usługi, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie VAT,
b) w przypadku powiększenia zakresu opracowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego "udostępnionego przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia , w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złozenia oferty opisany został w Rozdziale XV SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.