eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpuam@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18385682-56c7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402501

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1510/U/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44868,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Sala Sportowa przy ul. Młyńskiej 15, Budynek Dydaktyczny przy al. Niepodległości 24, Biblioteka Austriacka i sale konferencyjne w DS. „Jowita” przy ul. Zwierzynieckiej 7

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 3967,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Dom Studencki „Hanka” przy al. Niepodległości 26, Dom Studencki „Zbyszko” i Dom Studencki „Jagienka” przy ul. Piątkowskiej 80 – 80A, Dom Studencki „Babilon” przy ul. Dożynkowej 9 b, Dom Studencki „Meteor” przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 9, Dom Akademicki przy ul. Nieszawskiej 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 40900,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7748,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7748,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7748,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz A. Nowakowski, M. Nowakowska Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9721250068

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7748,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych będąca przedmiotem Części 2 postępowania o udzielenie zamówienia miała być wykonana w następujących lokalizacjach: Dom Studencki „Hanka” przy al. Niepodległości 26, Dom Studencki „Zbyszko” i Dom Studencki „Jagienka” przy ul. Piątkowskiej 80 — 80A, Dom Studencki „Babilon” przy ul. Dożynkowej 9 b, Dom Studencki „Meteor” przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 9, Dom Akademicki przy ul. Nieszawskiej 3.
W trakcie wizji lokalnej w budynku Domu Studenckiego „Meteor” ujawniono różnego rodzaju zabrudzenia typu po budowlanego (tynk, farba), które Zamawiający usunie w pierwszej kolejności. Okoliczności te powodują, iż dalsze prowadzenie postępowania w Części 2 jest nieuzasadnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.