eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czernichów › DOSTAWA WĘGLA NA CZĘŚĆ SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA WĘGLA NA CZĘŚĆ SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W CZERNICHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 17

1.5.2.) Miejscowość: Czernichów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-070

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 270 25 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czernichow.edu@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/zsrifstefczyka,m,57080,zamowienia-publiczne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WĘGLA NA CZĘŚĆ SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5faee407-63de-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023316/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Węgiel - ekogroszek na sezon grzewczy 2022/23

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435741/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSRC/270/8/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 750000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 210000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla – ekogroszku (groszku III) o następujących parametrach:
1) granulacja 5-30 mm;
2) wartość opałowa (kaloryczność) minimum 25-26 MJ/kg;
3) zawartość popiołu do 10%;
4) zawartość siarki poniżej 1,0%;
5) wilgotność poniżej 15%;
6) zdolność spiekania RI <15,
w ilości do 75 ton dostarczonych do końca 2022 r. na część sezonu grzewczego 2022/2023 do siedziby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie; 32-070 Czernichów, ul. Rynek 17.
2. Prawo opcji: nie dotyczy.
3. Dostarczany węgiel – ekogroszek winien spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.
4. Wykonawca dostarczy węgiel – ekogroszek na własny koszt partiami w ilości od 10 do 25 ton jednorazowo, wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia podstawowego w wypadku nieprzewidzianych warunków pogodowych o maksymalnie 20%. W przypadku zmniejszenia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia i odszkodowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 5

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148338,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 272137,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148338,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170354946

7.3.3) Ulica: ul. Hetmańska 62/4

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-078

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148338,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.