eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Usługa sprzątania obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w KaliszuOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279752

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bogusławskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 515227408

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.binduga@teatr.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3d721dd-7578-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032737/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA SPRZĄTANIA OBIEKTÓW TEATRU W KALISZU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej „Platformą” lub
„Systemem”. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 2.W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji
stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za
pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał
wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za
pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail). 3.W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki
z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty. 4.Ogólne zasady
korzystania z Platformy 1)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl lub 2)poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl. 3)Wykonawca nieposiadający konta
zakłada konto. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: Informacje dotyczące
odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl. Formaty danych postaci
elektronicznej oświadczeń i dokumentów: a)Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt
3, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
b)Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 1 sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej za pośrednictwem Platformy. Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające z § 10 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:
a)muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; b)muszą umożliwiać prezentację treści w postaci
elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; c)muszą umożliwiać prezentację treści w
postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d)muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
9)Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. b)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss).10)System zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku zawierającego
skompresowane dane. 11)Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z
Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 576 87 90
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w punkcie 23 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w punkcie 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Krótki opis obiektów oraz czynności w ramach usługi sprzątania:
A. Budynek Główny Teatru przy pl. Bogusławskiego 1 w Kaliszu, o powierzchni do sprzątania – pomieszczenia biurowe, foyer, ciągi komunikacyjne, toalety: ok. 1844 m2 ( w tym parkiet 393m2, posadzka granitowa 690 m2, granit płomieniowany 31 m2, pcv 25 m2, płytki ceramiczne 86 m2, wykładzina dywanowa 619 m2)

B. Budynek Administracji wejście przy ul. Częstochowskiej, o powierzchni do sprzątania – pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne, toalety: ok. 757m2 (w tym płytki ceramiczne ok. 42m2, wykładzina dywanowa
ok. 110 m2, wykładzina pcv ok. 360 m2, panele podłogowe 240m2)

C. Dyżury w czasie przedstawień i imprez zgodnie z harmonogramem pracy Teatru ogłaszanym w tygodniowym rozkładzie zajęć ustalanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Pełnienie dyżuru podczas spektaklu trwa do przerwy i po przerwie sprzątaczka sprząta toalety i foyer (gdy nie ma przerwy w przedstawieniu, osoba sprząta po rozpoczęciu spektaklu – dotyczy gmachu głównego Teatru)

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w obiektach Teatru nienagannej czystości oraz zabezpieczyć mienie znajdujące się w pomieszczeniach.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena – 100%
Sposób oceny ofert dla kryterium:
1 – cena:
Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto usługi, w całym okresie obowiązywania umowy. Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem PK1= [CN / CR ] x100
PK - suma punktów dla kryterium, CN - najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, CR - cena oferty badanej, % wagi – znaczenie procentowe danego kryterium.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Pzp, a dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi sprzątania z których każda trwała co najmniej 5 miesięcy w ramach jednej umowy, o wartości dla każdej umowy przekraczającej lub równej
130 000,00 zł brutto (załącznik nr 3),
4.2 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4.3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz oferty (pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2.1 oświadczenie (załącznik nr 5) stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, zastępujące podmiotowe środki dowodowe,
2.2 oświadczenie (załącznik nr 6) stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, zastępujące podmiotowe środki dowodowe dla podmiotu trzeciego.
2.3 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1.
3.Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
3.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz oferty (pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2.1 oświadczenie (załącznik nr 5) stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, zastępujące podmiotowe środki dowodowe,
2.2 oświadczenie (załącznik nr 6) stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, zastępujące podmiotowe środki dowodowe dla podmiotu trzeciego.
2.3 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1.
3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
3.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu :
4.1 aktualnego dokumentu potwierdzającego ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , przy czym minimalna suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powinna wynosić 300.000 zł.
4.2 Wykaz usług stanowiący załącznik nr 3 na kwotę każdej z usług przekraczającej lub równej 130.000 zł brutto wraz z załączeniem dowodów potwierdzających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 2, 5 i 6 (jeśli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 3 i 4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły w punkcie 7 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 14:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://teatrkalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 14:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.