eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa elementów oświetlenia sceny do Centrum Św. Jana w GdańskuOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa elementów oświetlenia sceny do Centrum Św. Jana w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Korzenna 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-851

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 301 10 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elementów oświetlenia sceny do Centrum Św. Jana w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c441613c-64c4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00316931/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wymiana i uzupełnienie elementów oświetlenia w Centrum św. Jana w Gdańsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438990/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/NCK/6/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 590809,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część 1 – dostawa elementów i akcesoriów oświetlenia sceny, obejmująca następujące elementy:
a) Ruchoma głowa typu PROFIL LED szt. 8
b) Case na dwie ruchome głowy typu PROFIL LED szt. 2
c) Ruchoma głowa typu WASH LED szt. 9
d) Case na dwie ruchome głowy typu PROFIL LED szt. 3
e) Rozdzielacz sygnału DMX szt. 1
f) Konwerter Ethernet-DMX szt. 2
g) Urządzenie do wytwarzania mgły ze skrzynią transportową szt. 1
h) Płyn do urządzenia do wytwarzania mgły szt. 1
i) Wentylator czarny szt. 2
j) Przedłużacz pojedynczy 230V 16A szt. 20
k) Przedłużacz z listwą 230V 16A szt. 20
l) Przewód DMX z wtykami XLR 3 pin, długość 2 m szt. 20
m) Przewód DMX z wtykami XLR 3 pin, długość 5 m szt. 20
n) Przewód DMX z wtykami XLR 3 pin, długość 10 m szt. 10
o) Zestaw adapterów XLR 3-5 pin szt. 15

4.5.3.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

4.5.5.) Wartość części: 410233,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 obejmująca dostawę konsolety oświetleniowej, obejmująca:
1) konsoletę oświetleniową szt. 1
2) skrzynię transportową na konsoletę oświetleniową szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 180576,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 496494,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 496494,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 496494,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prolight Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 951-12-02-933

7.3.3) Ulica: Ul. 3 Maja 183

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 496494,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219403,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219403,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 219403,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ltt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 113-00-19-056

7.3.3) Ulica: Ul. Bakalarska 17

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-212

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 219403,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.