eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa elementów oświetlenia sceny do Centrum Św. Jana w GdańskuOgłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa elementów oświetlenia sceny do Centrum Św. Jana w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Korzenna 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-851

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 301 10 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elementów oświetlenia sceny do Centrum Św. Jana w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c441613c-64c4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00316931/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wymiana i uzupełnienie elementów oświetlenia w Centrum św. Jana w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ (dalej
jako „Miniportal”)
2. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora Miniportalu oraz stronie internetowej
zamawiającego: http://bip.nck.org.pl/pl/zamowienia-publiczne/przetargi
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Miniportalu, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl.
2. Komunikacja przy użyciu przy użyciu Miniportalu i ePUAPu, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, dokumentów, zawiadomień, informacji, innych niż oferta i oświadczenie z art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, zawiadomień odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów
elektronicznych (za wyjątkiem oferty i załączników do oferty oraz oświadczenia wskazanego w par. 6
ust. 1) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@bozp.com.pl
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.
2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Miniportalu/ePUAPU lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na stronie postępowania na Miniportalu i w BIP NCK. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej do konkretnego wykonawcy.
6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr
2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
8. W celu korzystania z Miniportalu konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
9. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP.
10. System dostępny jest za pośrednictwem przeglądarek: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk; tel. +48 (58) 301 10
51, e-mail: sekretariat@nck.org.pl
2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Piotr Aszyk, tel. +48 (58) 326 10 25, email:
iod@nck.org.pl.
3) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych w zakresie składanych przez zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby
Odwoławczej – w przypadku wniesienia odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia
skargi, a także odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia – w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie fizycznej;
5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje wykonawcom:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający może żądać od osoby, której dane osobowe dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowania żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia danego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/NCK/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część 1 – dostawa elementów i akcesoriów oświetlenia sceny, obejmująca następujące elementy:
a) Ruchoma głowa typu PROFIL LED szt. 8
b) Case na dwie ruchome głowy typu PROFIL LED szt. 2
c) Ruchoma głowa typu WASH LED szt. 9
d) Case na dwie ruchome głowy typu PROFIL LED szt. 3
e) Rozdzielacz sygnału DMX szt. 1
f) Konwerter Ethernet-DMX szt. 2
g) Urządzenie do wytwarzania mgły ze skrzynią transportową szt. 1
h) Płyn do urządzenia do wytwarzania mgły szt. 1
i) Wentylator czarny szt. 2
j) Przedłużacz pojedynczy 230V 16A szt. 20
k) Przedłużacz z listwą 230V 16A szt. 20
l) Przewód DMX z wtykami XLR 3 pin, długość 2 m szt. 20
m) Przewód DMX z wtykami XLR 3 pin, długość 5 m szt. 20
n) Przewód DMX z wtykami XLR 3 pin, długość 10 m szt. 10
o) Zestaw adapterów XLR 3-5 pin szt. 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, osobno w zakresie każdej części zamówienia
cena – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 obejmująca dostawę konsolety oświetleniowej, obejmująca:
1) konsoletę oświetleniową szt. 1
2) skrzynię transportową na konsoletę oświetleniową szt. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, osobno w zakresie każdej części zamówienia
1) cena – 80%
2) okres gwarancji - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

§ 4 Wykonawcy występujący wspólnie.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany umowy, mogą dotyczyć:
1) warunków płatności,
2) poszczególnych elementów dostawy lub instalacji
3) sposobu dostawy lub instalacji
4) terminu realizacji umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku:
1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania danego produktu z produkcji i zastąpienia go innym modelem, lub braku produktu na rynku i zastąpienia go produktem równoważnym lub podobnym; w przypadku wystąpienia konieczności takiej zmiany, do zachowania formy pisemnej wystarczający jest pisemny wniosek do Zamawiającego z opisem proponowanego produktu i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę, z zachowaniem postanowień ust. 4;
2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, przez co rozumie się: epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, katastrofy budowlane i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec,
3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
5) zaleceń wynikających z ochrony obiektów zabytkowych – nadzoru konserwatorskiego, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na Miniportalu, na stronie dotyczącej postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

takie same jak kryteria oceny ofert

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykluczy również:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na
Ukrainę;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.