eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbkowice Śląskie › " ZAKUP PALIW DLA ZABEZPIECZENIA POTRZEB TRANSPORTOWYCH I SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH "Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„ ZAKUP PALIW DLA ZABEZPIECZENIA POTRZEB TRANSPORTOWYCH
I SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 19

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 8151 657

1.5.8.) Numer faksu: 74 8153 541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-zabkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zdp-zabkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.zdp-zabkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ZARZĄDZANIE DROGAMI

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ ZAKUP PALIW DLA ZABEZPIECZENIA POTRZEB TRANSPORTOWYCH
I SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c24e39a-696c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014037/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 ZAKUP PALIW DLA ZABEZPIECZENIA POTRZEB TRANSPORTOWYCH I SPRZĘTOWYCH ZDP ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447949/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.251.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 333333,33 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 292688,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia : przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w 2023 roku. Zamówienia zostało podzielone na 2 części tj. na dwa zadania :
ZADANIE Nr 1 – w miejscowości Ząbkowice Śląskie
ZADANIE Nr 2 – w miejscowości Ziębice.
Szczegółowe Wymagania w stosunku do Wykonawcy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiąc załącznik nr 1 A i załącznik nr 1 B do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2.
Zakup będzie realizowany według bieżących potrzeb.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych dla asortymentu wyszczególnionego w części: nr 1 i nr 2.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówień – w okresie 12 m-cy od dnia 01 stycznia 2023r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy.
Wykonawca zamówienia jest zobowiązany POSIADAĆ W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE – CAŁODOBOWO wymagane w ofercie paliwa i czynne punkty sprzedaży – stacje paliw minimum 1 na terenie miasta dla:
a) ZADANIE NR 1– w miejscowości Ząbkowice Śl.
b) ZADANIE NR 2 – w miejscowości Ziębice,
c) lokalizacja punktów tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd pojazdów Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.