eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nysa › Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej na I półrocze 2023 r. do ZK Nysa i OZ PrudnikOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej na I półrocze 2023 r. do ZK Nysa i OZ Prudnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Nysie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 4A

1.5.2.) Miejscowość: Nysa

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.baziuk@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-nysie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka sektora finansów publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej na I półrocze 2023 r. do ZK Nysa i OZ Prudnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81664b1c-7558-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051892/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawy pieczywa świeżego na I półrocze 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
służą WYŁĄCZNIE do składania / wycofywania i zmiany ofert;
2) poczty elektronicznej: anna.baziuk@sw.gov.pl
służy WYŁĄCZNIE do wszelkiej pozostałej korespondencji tzn. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień,
pozostałe dokumenty, informacje składane przez wykonawcę, składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
służą WYŁĄCZNIE do składania / wycofywania i zmiany ofert;
2) poczty elektronicznej: anna.baziuk@sw.gov.pl
służy WYŁĄCZNIE do wszelkiej pozostałej korespondencji tzn. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień,
pozostałe dokumenty, informacje składane przez wykonawcę, składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta)
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowaniaWykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc,
.docx,.rtf,.xps,.odt.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: anna.baziuk@sw.gov.pl
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem„Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składaniadokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: anna.baziuk@sw.gov.pl Dokumenty należy sporządzać w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf,
.pdf,.doc, .docx, .odt

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Nysie jest Pan
por. Michał Wagner
ul. Kościuszki 4a
48-300 Nysa
e-mail: iod_nysa@sw.gov.pl
tel.(77) 448 30 58
faks: ( 77) 433 45 33
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej na I półrocze 2023 r.” nr sprawy DKw.2232.13.2022 prowadzonym w trybie podsta-wowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych oso-bowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Chleb mieszany pszenno- żytni - 300g lub 600g, pokrojony i zapakowany o zawartości mąki pszennej 70% i żytniej 30%
Chleb świeży, drobno porowaty o elastycznym miękiszu, łagodnym aromacie i smaku. Dobrze wypieczony o miękkiej skórce, bez konserwantów i ulepszaczy. Każdy bochenek o jednakowej dacie ważności/ nie mniejszej niż 72 godziny od daty dostawy/ i jednorodnej świeżości w całej cząstkowej dostawie, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
zg. z PN, ZK Nysa: 40500 kg,
2. Chleb pszenny - 350g, pokrojony i zapakowany o zawartości mąki pszennej 100 %
Chleb świeży, drobno porowaty o elastycznym miękiszu, łagodnym aromacie i smaku. Dobrze wypieczony o miękkiej skórce, bez konserwantów i ulepszaczy. Każdy bochenek o jednakowej dacie ważności/ nie mniejszej niż 72 godziny od daty dostawy/ i jednorodnej świeżości w całej cząstkowej dostawie, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
zg. z PN, ZK Nysa: 1260 kg,

3. Bułka tarta
Opakowania od 0,5 kg do - 30 kg . Bułka tarta bez ciał obcych i widocznych większych kawałków nierozdrobnionych, bez śladów pleśni. Zapach i smak właściwy dla bułki tartej (rozdrobnionego, rozkruszonego pieczywa)
zg. z PN, ZK Nysa: 360 kg,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811100-7 - Chleb

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Chleb mieszany pszenno- żytni - 300g lub 600g, pokrojony i zapakowany o zawartości mąki pszennej 70% i żytniej 30%
Chleb świeży, drobno porowaty o elastycznym miękiszu, łagodnym aromacie i smaku. Dobrze wypieczony o miękkiej skórce, bez konserwantów i ulepszaczy. Każdy bochenek o jednakowej dacie ważności/ nie mniejszej niż 72 godziny od daty dostawy/ i jednorodnej świeżości w całej cząstkowej dostawie, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
zg. z PN, OZ Prudnik: 8150 kg,

2. Bułka tarta
Opakowania od 0,5 kg do - 30 kg . Bułka tarta bez ciał obcych i widocznych większych kawałków nierozdrobnionych, bez śladów pleśni. Zapach i smak właściwy dla bułki tartej (rozdrobnionego, rozkruszonego pieczywa)
zg. z PN, OZ Prudnik: 150 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811100-7 - Chleb

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia wymagań na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 do SWZ,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie, o których mowa powyżej,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia,
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik – jeżeli dotyczy
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać
następujące wymagania:
a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – załączają do oferty pełnomocnictwo,
b) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
c) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
d) każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia,
e) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp,
f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),
g) zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
wykonawców występujących wspólnie,
h) wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny artykułów w przypadku:
a) zmian wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) dokonanych ustawą o podatku od towarów i usług,
b) obniżenia cen określonych w umowie do uśrednionych cen na tym rynku w przypadku spadku cen towarów na wolnym
rynku,
c) obniżenia ceny określonej w umowie objętych nią artykułów w sytuacjach wprowadzenia przez Dostawcę cen
promocyjnych z uwzględnieniem wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia całkowitej ilości dostaw poszczególnego przedmiotu zamówienia do 30%, ze względu na wystąpienie
okoliczności których nie można przewidzieć, zwłaszcza powodowanych zmniejszeniem liczby osadzonych bądź innymi
nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami.
b) zmiany ilości danego asortymentu z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach
publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.