eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowychOgłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000197729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. marsz. Ferdynanda Focha 39

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-119

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4211098

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pbw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pbw.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1b4cb8c-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b4cb8c-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042158/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403499

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOA-271- 4/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 442796,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych obejmującym:
a) Dźwig towarowy- roboty ogólnobudowlane
prace budowlane związane z budowa trzonu windowego pod montaż małego dźwigu towarowego trzyprzystankowego (przebicie w stropach nad piwnicą i pierwszym piętrem, budowa szybu, wykonanie izolacji p.poż. i akustycznej, montaż windy, prace wykończeniowe;
doprowadzenie energii elektrycznej do uruchomienia dźwigu).
 wykonanie nowego trzonu konstrukcyjnego windy towarowej, ściany windy z bloczków zalewowych szerokości 19cm ze zbrojeniem poziomym;
 wykonanie płyty podszybia o grubości 25cm po skuciu istniejących warstw wykończeniowych posadzki;
 wykonanie płyty nadszybia o grubości 20cm z hakami windowymi w rozmieszczeniu wg DTR windy;
 podstemplowanie stropu nad piwnic – belek stalowych po zdjęciu obudowy oraz podstemplowanie stropu monolitycznego w obrębie1m poza obrys przewidzianej windy;
 wykonanie płyty podszybia oraz ścian murowanych z bloczków zalewowych ok. 20-25cm pod strop nad piwnicą;
 wykonanie przewiertów technologicznych w stropie oraz wykonanie wieńców żelbetowych pod płytą z wystawieniem wytyków z prętów #16mm do ścian powyżej;
 powtórzenie schematu dla stropu powyżej;
 wykonanie ścian I pietra i płyty nadszybia;
 wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych gr 10cm
 wykonanie tynków wewnętrznych;
 wykonanie posadzki-uzupełnienia;
 roboty malarskie
 dostawa dźwigu towarowego elektrycznego 400V 50Hz, udźwig 100kg , wys. podnoszenia 10m, przystanków 3 wraz z odbiorem UDT ( gwarancja producenta 24 miesiące na urządzenie- dźwig towarowy).
b) Roboty zewnętrzne- schody zewnętrzne i izolacja ściany
 wykonanie ogrodzenia pełnego o wys. 1,8,na czas realizacji prac przy wykonaniu izolacji ściany od granicy ściany budynku 2,5m do granicy terenu biblioteki 2,5m (teren sąsiada);
 demontaż i ponowny montaż istniejącego zadaszenia nad schodami;
 roboty rozbiórkowe- rozebranie balustrad, skucie betonu, płytek chodnikowych i kostki betonowej;
 wykonanie izolacji;
 wykonanie płyty żelbetowej i schodów;
 wykonanie okładziny schodów z lastryko 13,21m2 ;
 wykonanie hydrofobizacji pow. betonowych;
 wykonanie i montaż balustrady z pochwytem stalowym malowana proszkowo;
 wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ,roboty ziemne, deskowanie wykopów;
 odbicie tynków zewnętrznych ze ściany, odgrzybianie , spoinowanie, przygotowanie podłoża pod tynki, wykonanie tynków gr 1cm, wykonanie fasety uszczelniającej na styku fundamentu i ściany;
 wykonanie wysoko elastycznej izolacji ścian pionowych,
 wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z płyt styropianowych XPS gr 15cm mocowanej na kleju;
 zamocowanie foli kubełkowej wraz z listą mocującą;
 zasypanie wykopów, wykonanie podbudów, ułożenie nawierzchni z kostki i płyt chodnikowych
( materiał z odzysku);
 rekultywacja terenów zielonych, wykonanie trawnika, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.
 wykonywanie prac przy elewacji przy schodach: odbicie tynków zen, spoinowanie murów,
 przygotowanie podłoża pod tynki, wykonanie tynków, usunięcie wykwitów,- zabrudzeń, malowanie tynków.
 wywóz gruzu, składowanie w kontenerach.
c) czytelnia
 demontaż wyposażenia na czas remontu;
 spakowanie do twardych kartonów i wyniesienie księgozbioru ok 3000 woluminów z czytelni
 do magazynu oraz po remoncie rozpakowanie z zachowaniem wcześniejszego porządku
ustawienia księgozbioru;
 wymianę oświetlenia sufitowego – oprawy materiał Inwestora.
 remont oświetlenia ewakuacyjnego
 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych
 przerobienie instalacji elektrycznych pod nowe wymagania
 remont posadzek parkietowych
 malowanie ścian i sufitu
 montaż wyposażenia po remoncie
 wywóz gruzu itp.

2) Dodatkowe informacje:
a) Budynek przy al. Marszałka F. Focha 39 w Krakowie figuruje w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.
Wykonawca zgodnie z zapisem w Postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków będzie prowadził prace pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki i w ramach potrzeby organizował komisje konserwatorskie.
b) Zamawiający wykonał roboty w pomieszczeniach od -1.0 do -1.4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45262700-8 - Przebudowa budynków

45313100-5 - Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 569586,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 590601,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 569586,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ARSBUD Wojciech Róg

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2MJ sp. z o.o. SK 30-390 Kraków, ul. Zawiła 57

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 357138271

7.3.3) Ulica: ul. Turystyczna 8

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-213

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 569586,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.