eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowychOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000197729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. marsz. Ferdynanda Focha 39

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-119

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4211098

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pbw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pbw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b4cb8c-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042158/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1b4cb8c-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl. Należy posługiwać się numerem referencyjnym: WOA-271- 4/23. Pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, komunikacja w zakresie dopuszczonym w SWZ może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@pbw.edu.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. Szczegóły opisu złożenia oferty zawarte są w pkt 11 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz ofertowy - oferta misi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opis w pkt 36 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opis w pkt 36 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA-271- 4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych obejmującym:
a) Dźwig towarowy- roboty ogólnobudowlane
prace budowlane związane z budowa trzonu windowego pod montaż małego dźwigu towarowego trzyprzystankowego (przebicie w stropach nad piwnicą i pierwszym piętrem, budowa szybu, wykonanie izolacji p.poż. i akustycznej, montaż windy, prace wykończeniowe;
doprowadzenie energii elektrycznej do uruchomienia dźwigu).
 wykonanie nowego trzonu konstrukcyjnego windy towarowej, ściany windy z bloczków zalewowych szerokości 19cm ze zbrojeniem poziomym;
 wykonanie płyty podszybia o grubości 25cm po skuciu istniejących warstw wykończeniowych posadzki;
 wykonanie płyty nadszybia o grubości 20cm z hakami windowymi w rozmieszczeniu wg DTR windy;
 podstemplowanie stropu nad piwnic – belek stalowych po zdjęciu obudowy oraz podstemplowanie stropu monolitycznego w obrębie1m poza obrys przewidzianej windy;
 wykonanie płyty podszybia oraz ścian murowanych z bloczków zalewowych ok. 20-25cm pod strop nad piwnicą;
 wykonanie przewiertów technologicznych w stropie oraz wykonanie wieńców żelbetowych pod płytą z wystawieniem wytyków z prętów #16mm do ścian powyżej;
 powtórzenie schematu dla stropu powyżej;
 wykonanie ścian I pietra i płyty nadszybia;
 wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych gr 10cm
 wykonanie tynków wewnętrznych;
 wykonanie posadzki-uzupełnienia;
 roboty malarskie
 dostawa dźwigu towarowego elektrycznego 400V 50Hz, udźwig 100kg , wys. podnoszenia 10m, przystanków 3 wraz z odbiorem UDT ( gwarancja producenta 24 miesiące na urządzenie- dźwig towarowy).
b) Roboty zewnętrzne- schody zewnętrzne i izolacja ściany
 wykonanie ogrodzenia pełnego o wys. 1,8,na czas realizacji prac przy wykonaniu izolacji ściany od granicy ściany budynku 2,5m do granicy terenu biblioteki 2,5m (teren sąsiada);
 demontaż i ponowny montaż istniejącego zadaszenia nad schodami;
 roboty rozbiórkowe- rozebranie balustrad, skucie betonu, płytek chodnikowych i kostki betonowej;
 wykonanie izolacji;
 wykonanie płyty żelbetowej i schodów;
 wykonanie okładziny schodów z lastryko 13,21m2 ;
 wykonanie hydrofobizacji pow. betonowych;
 wykonanie i montaż balustrady z pochwytem stalowym malowana proszkowo;
 wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ,roboty ziemne, deskowanie wykopów;
 odbicie tynków zewnętrznych ze ściany, odgrzybianie , spoinowanie, przygotowanie podłoża pod tynki, wykonanie tynków gr 1cm, wykonanie fasety uszczelniającej na styku fundamentu i ściany;
 wykonanie wysoko elastycznej izolacji ścian pionowych,
 wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z płyt styropianowych XPS gr 15cm mocowanej na kleju;
 zamocowanie foli kubełkowej wraz z listą mocującą;
 zasypanie wykopów, wykonanie podbudów, ułożenie nawierzchni z kostki i płyt chodnikowych
( materiał z odzysku);
 rekultywacja terenów zielonych, wykonanie trawnika, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.
 wykonywanie prac przy elewacji przy schodach: odbicie tynków zen, spoinowanie murów,
 przygotowanie podłoża pod tynki, wykonanie tynków, usunięcie wykwitów,- zabrudzeń, malowanie tynków.
 wywóz gruzu, składowanie w kontenerach.
c) czytelnia
 demontaż wyposażenia na czas remontu;
 spakowanie do twardych kartonów i wyniesienie księgozbioru ok 3000 woluminów z czytelni
 do magazynu oraz po remoncie rozpakowanie z zachowaniem wcześniejszego porządku
ustawienia księgozbioru;
 wymianę oświetlenia sufitowego – oprawy materiał Inwestora.
 remont oświetlenia ewakuacyjnego
 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych
 przerobienie instalacji elektrycznych pod nowe wymagania
 remont posadzek parkietowych
 malowanie ścian i sufitu
 montaż wyposażenia po remoncie
 wywóz gruzu itp.

2) Dodatkowe informacje:
a) Budynek przy al. Marszałka F. Focha 39 w Krakowie figuruje w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.
Wykonawca zgodnie z zapisem w Postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków będzie prowadził prace pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki i w ramach potrzeby organizował komisje konserwatorskie.
b) Zamawiający wykonał roboty w pomieszczeniach od -1.0 do -1.4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45262700-8 - Przebudowa budynków

45313100-5 - Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z opisem zawartym w pkt 15 SWZ. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1) cena ryczałtowa brutto – 95%;
2) długość okresu gwarancji –5%.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 95%) * 100 + (Gb/12 * 5%) * 100 = liczba punktów
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku i wykonaniu izolacji ścian o wartości robót brutto co najmniej 500 000,00 zł.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
2) Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.
 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 osobami, które będą pełnić funkcje kierowników robót w specjalności instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych,
 osobą, która będzie prowadzić prace w zakresie postanowienia MKZ jako konserwator dzieł sztuki.

UWAGA:
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (teks jedn. Dz. U. z 2023, poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, - w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio: a) wykonawcy; b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej; c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ). 3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 5) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy
złotych).
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 51 1020 4900 0000 8802 3530 1847. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia:
Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami zawartymi w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć: 1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 2) żaden ze wspólników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 3) oferta musi zawierać: a) Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie każdego ze wspólników o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w punkcie 13 i 18 SWZ, b) Zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie przez platformę e-zamówienie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.