eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "ZAKUP WRAZ ZDOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU W PODZIALE NA 7 PAKIETÓW".Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„ZAKUP WRAZ ZDOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU W PODZIALE NA 7 PAKIETÓW”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003462043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mopszawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZAKUP WRAZ ZDOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU W PODZIALE NA 7 PAKIETÓW”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b71cb6b-751e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035573/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 dostawa artykułów żywnościowych w podziale na pakiety

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mops-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.
poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: mops@mopszawiercie.pl oraz adresy e mail Wykonawców
podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko
poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym
lub
2) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mopszawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą
przetargową), w
wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę
(wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest
zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://mops-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin
korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://mopszawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie
internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mopszawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj.
Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia
oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy
przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mopszawiercie.pl;
- pisemnie na adres siedziby Administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZAKUP WRAZ ZDOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU W PODZIALE NA 7 PAKIETÓW – znak sprawy PN/MOPS/6/2022.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/MOPS/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET I: mięso i jego przetwory:
1 Antrykot, mięso z/k gat. I kg 136;
2 Baleron wieprzowy gotowany, wędzonka przygotowana z peklowanych karczków wieprzowych. Produkt soczysty o delikatnie wyczuwalnym bukiecie przypraw i wędzenia. kg 7
3 Boczek surowy b/k kg 15;
4 Filet z piersi kurczaka b/k kg 135;
5 Flaki wołowe cięte parzone –pakowane od 0,5kg-do 1kg garmażeryjne. kg 15;
6 Mięso gulaszowe wieprzowe chude gat. I kg 15;
7 Kabanosy wieprzowo-drobiowe. kg 20;
8 Karczek z/k gat. I kg 150;
9 Kaszanka jęczmienna –w naturalnej osłonie -wyprodukowana z głów wieprzowych, mięsa wieprzowego, kaszy jęczmiennej, krwi. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. kg 20;
10 Kiełbasa szynkowa wieprzowa zawartość tłuszczu nie więcej niż 8g/100g produktu ,grubo rozdrobniona wyprodukowana z mięsa wieprzowego peklowanego ,na przekroju widoczne duże kawałki mięsa. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. kg 25;
11 Kiełbasa śląska zawartość wsadu mięsnego nie mniej niż 73%,zawartość tłuszczu nie więcej niż 15g/100g produktu Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw kg 450;
12 Kiełbasa toruńska zawartość wsadu mięsnego nie mniej niż 70%,zawartość tłuszczu nie więcej niż 30g/100g produktu Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw.
kg 450;
13 Nogi wieprzowe kg 5;
14 Kiełbasa żywiecka średnio rozdrobniona ,wyprodukowana z peklowanego mięsa wieprzowego nadziewana w osłonki sztuczne .Kiełbasa wędzona ,parzona chłodzona ,podsuszana. Charakterystyczny dla asortymentu wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw kg 15;
15 Konserwa turystyczna 300 g mięso z kurcząt min. 29%, surowce wieprzowe min. 23%, przyprawy kg 180;
16 Konserwa – Gulasz angielski 300g , mięso wieprzowe min. 92% , skórki wieprzowe , przyprawy. kg 70;
17 Kiełbasa krakowska drobiowa średnio rozdrobniona, wyprodukowana z mięsa drobiowego, nadziewana w osłonki sztuczne. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. kg 18
18 Kurczak kg 60
19 Łopatka z/k (bez skóry) gat. I kg 120
20 Parówki śląskie wyprodukowane z mięsa wieprzowego min. 30% mięsa wołowego min.10% oraz tłuszczu wieprzowego surowce rozdrobnione z dodatkiem gotowej mieszanki przyprawowej. Parówki podwędzane a następnie parzone. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. kg 35;
21 Pasztet drobiowy 160 g mięso drobiowe min. 34%,tłuszcz wieprzowy min. 18%,wątroba z kurcząt, przyprawy. kg 80;
22 Pasztet pieczony wieprzowo-drobiowy przygotowany z dodatkiem podrobów. Powierzchnia pasztetu pokryta jest kruszonką. kg 22;
23 Polędwica sopocka wędzonka przygotowana ze schabu wieprzowego, wędzona i parzona. Charakteryzuje się delikatnym smakiem i soczystością oraz bardzo niską zawartością tłuszczu. kg 14
24 Salami z mięsa wieprzowego min. 59%,tłuszcz wieprzowy, sól, cukier, przyprawy. kg 7;
25 Mortadela zawartość: mięso z indyka min. 35% , mięso wieprzowe min. 12%, skórki z kurczaka, przyprawy. kg 5
26 Kiełbasa kminkowa – mięso wieprzowe min. 76% , sól , skrobia ziemniaczana , kminek , przyprawy. kg 13;
27 Schab z/k gat. I kg 170;
28 Smalec 200 g kg 220;
29 Szynka „Gerwazego” produkt blokowy parzony, mięso z indyka min. 42,7%, przyprawy. kg 20;
30 Szynka golonkowa. Wędzonka z odpowiednio przygotowanych mięśni łopatki wieprzowej, parzona, soczysta, o delikatnym smaku i prawidłowo zachowanej jasnoróżowej barwie przekroju. Doskonała do plasterkowania na krajalnicy. kg 14;
31 Szynka mielona prasowana produkt drobiowo-wieprzowo - wołowy (kurczak – min. 22%,wieprzowe – min. 7%, wołowe – min. 4%) przyprawy.
kg 15;
32 Szynka tyrolska wyśmienity produkt blokowy, wieprzowo-drobiowy z wyraźnie wyczuwalnym smakiem konserwy. Wyrób soczysty o dość ścisłej konsystencji kg 10;
33 Szynka wiejska gotowana – wędzonka o częściowo zachowanej strukturze tkankowej , wyprodukowana z mięsa wieprzowego, peklowana , wędzona , parzona. Wyrób w siatce wędzarniczej. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. kg 35;
34 Szynka z indyka - odpowiednio przygotowane mięso z indyka; soczysta, o delikatnym smaku i prawidłowo zachowanej jasnoróżowej barwie przekroju. kg 30;
35 Udko z kurczaka (ćwiartka tylna średnia) kg 90;
36 Wątroba drobiowa kg 90;
37 Wołowina b/k gat. I, płaty mięsa bez ścięgien, bez okrywy tłuszczowej kg 160;
38 Żeberka (paski środkowe) równomiernie cięte , z przewagą mięsa gatunek klasa I, bez mostków. kg 60;
39 Salceson z indyka biały wyprodukowany z mięsa z indyka , mięsa z głów z dodatkiem żelatyny nadziewany w osłonki sztuczne, nie powinien się rozpadać . Na przekroju widoczne składniki. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. kg 20;
40 Parówkowa wyprodukowana z mięsa wieprzowego , peklowanego, farsz nadziewany w osłonkę naturalną , produkt wędzony a następnie parzony. Konsystencja dość ścisła , elastyczna, niedopuszczalne skupiska jednego ze składników , zaciek tłuszczu i galarety. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. kg 20;
41 Pasztetowa w osłonce poliamidowej wyprodukowana z mięsa i tłuszczu wieprzowego z dodatkiem wątroby wieprzowej, nadziewana w jelita wieprzowe , parzona. Surowce dokładnie rozdrobnione. Charakterystyczny dla asortymentu, wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw kg 15;
42 Boczek wędzony ze skórą bez żeberek. Tłuszcz przerośnięty warstwami mięsa .Wędzenie wyczuwalne. kg 200;
43 Żołądki z indyka kg 6;
44 Porcje rosołowe z kurczaka kg 787;
45 Parówki drobiowe wyprodukowane z mięsa kurcząt min. 83% , mięso cielęce min. 4%, skrobia ziemniaczana, sól, pieprz kg 20;
46 Kiełbasa drobiowa wyprodukowana z mięsa kurczaka min. 93%, woda, sól, przyprawy naturalne. kg 30;
47 Ozorek wołowy kg 15;
48 Filet z indyka b/k kg 10;
49 Szynka wiejska wędzona bez tłuszczu, peklowana w zalewie solankowej. kg 20;
50 Kiełbasa biała parzona z pieprzem, solą i czosnkiem, mięso wieprzowe min. 65% kg 15;
51 Wątróbka wieprzowa. kg 12;
52 Frankfurterki wieprzowe bez konserwantów, mięso wieprzowe min. 55% kg 20;
53 Kiełbasa wiejska , skład – mięso wieprzowe min. 67% , sól, czosnek, przyprawy (bez konserwantów, bez fosforanów, glutaminianu sodu bez alergenów) kg 60;
54 Schab b/k (gatunek I) kg 80;
55 Słonina kg 5;
56 Łopatka b/k I gat. (bez skóry) kg 60.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15130000-8 - Produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR II: Produkty spożywcze różne:
1 Batonik karmelowy z migdałami w polewie czekoladowej 30 g kg 5;
2 Baton z żurawiną i maliną 40g kg 5;
3 Baton orzechowy w czekoladzie 40g kg 5;
4 Baton z bananami w czekoladzie 40g kg 5;
5 Budyń owocowy z cukrem 70 g różne smaki kg 3,0;
6 Bulion w płynie 1 l l 10;
7 Chrzan tarty180 g kg 10;
8 Cukier 1kg kg 140;
9 Cukierki czekoladowe mieszanka 1 kg kg 12;
10 Cynamon pakowany po 20g kg 1;
11 Czekolada mleczna 100g, skład – cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, tłuszcz mleczny, masa kakaowa min. 30%, masa mleczna min. 15% kg 15;
12 Czekolada mleczna orzechowa 90g , skład – cukier, tłuszcz kakaowy, mleko odtłuszczone w proszku, orzechy laskowe min. 8%, tłuszcz mleczny. kg 10
13 Czekolada mleczna truskawkowa 100g , skład: czekolada mleczna min. 50%, tłuszcz mleczny, nadzienie truskawkowe min. 20%, cukier , mleko w proszku odtłuszczone, kg 10;
14 Czekolada gorzka , masa kakaowa min. 70% kg 5;
15 Czosnek mielony pakowany po 50g kg 10;
16 Czosnek granulowany bez chemii pakowany po 50g kg 10;
17 Draże kakaowe w opakowaniach 50g kg 10;
18 Herbata czarna ekspresowa 100g kg 9;
19 Herbata owocowa ekspresowa 50g (różne smaki) kg 3;
20 Herbatniki mieszanka kg 10;
21 Ciasteczka owsiane 138g kg 10;
22 Jaja klasa A kod systemu 2, klasa wagowa M szt. 5500;
23 Kakao naturalne 100g niskotłuszczowe kg 3;
24 Kasza manna 1kg kg 30;
25 Kasza mazurska średnia 1 kg;
kg
150
26 Kasza gryczana nieprażona 1kg kg 20;
27 Kasza jaglana 1 kg kg 30;
28 Kawa naturalna 100g kg 8;
29 Kawa zbożowa 100g kg 7 ;
30 Ketchup 1000 g łagodny skład: koncentrat pomidorowy min. 50% cukier, woda. kg 16;
31 Kisiel owocowy z cukrem 80g różne smaki kg 3;
32 Kozieradka mielona 100g kg 5;
33 Liść laurowy, op. 8 g kg 2;
34 Lizaki owocowe 150g kg 4;
35 Majeranek otarty 8 g kg 3;
36 Majonez dekoracyjny 350g skład: olej roślinny, żółtko jaja min. 6 %,musztarda, przyprawy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy kg 8;
37 Makaron gruby kolanka 500g skład: mąka pszenna z pszenicy durum kg 50;
38 Makaron gruby muszelki 500g skład: mąka pszenna z pszenicy durum kg 50;
39 Makaron gruby świderki 500g skład: mąka pszenna z pszenicy durum kg 70;
40 Makaron nitka 4-jajeczny skład: mąka pszenna makaronowa, semolina 4 jajka /1kg kg 50;
41 Makaron spagetti 1000g kg 40;
42 Mąka pszenna typu poznańska typ 500 kg 140;
43 Mąka ziemniaczana 1kg kg 20;
44 Mikołaj czekoladowy 60g kg 5;
45 Miód naturalny wielokwiatowy 370 g kg 6;
46 Musztarda stołowa 180g bez konserwantów kg 10;
47 Musli czekoladowe 350g , skład: płatki owsiane , mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, kasza kukurydziana, cukier trzcinowy, czekolada, kakao.
kg 2;
48 Musli owocowe 350g , skład: płatki owsiane, płatki pszenne , mąka owsiana, mąka kukurydziana, mieszanka owoców min. 13%(rodzynka, morela jabłko, truskawka ), cukier. kg 4;
49 Musli z owocami tropikalnymi 350g , skład: płatki owsiane, płatki pszenne , płatki kukurydziane, mieszanka owoców min. 18% (rodzynka, ananas papaja ), cukier. kg 2;
50 Ocet spirytusowy min. 10%, 0,5 l l 5;
51 Olej rzepakowy 1l l 150;
52 Papryka mielona słodka 20g kg 2,5;
53 Pieprz mielony czarny 50g kg 14;
54 Płatki kukurydziane kg 6;
55 Płatki owsiane 0,5kg kg 7;
56 Przyprawa do ryb 50g kg 0,5;
57 Przyprawa do zup sypka 200g (warzywa suszone min. 15,1%) kg 50;
58 Przyprawa do zup sypka bez glutaminianu sodu, 300g. Skład: sól, cukier, warzywa suszone (marchew , pasternak, natka pietruszki, seler) kg 55;
59 Przyprawa curry 50 g (bez sztucznych barwników i konserwantów) kg 0,5;
60 Zioła prowansalskie 50g , skład: oregano, rozmaryn, bazylia, tymianek, majeranek, cząber, estragon, szałwia, mięta, lawenda kg 1;
61 Ryż 1kg kg 350;
62 Sól warzona jodowana 1kg kg 85;
63 Wafelek czekoladowy – wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie kg 10;
64 Wafle andruty suche 225g kg 5;
65 Pierniki w czekoladzie 132g kg 10;
66 Zacierka 250g – skład: mąka makaronowa pszenna, masa jajowa min. 10% kg 50;
67 Ziele angielskie 20g kg 3;
68 Żelatyna spożywcza 50g kg 1;
69 Żurek pakowany 0,5 l l 75;
70 Gałka muszkatołowa 20g kg 0,5;
71 Przyprawa do spagetti 47 g kg 1;
72 Przyprawa Gyros 20g kg 0,5;
73 Drożdże piekarskie 100g kg 2;
74 Cukier waniliowy pakowany po 32-34 g kg 0,5;
75 Pasztet sojowy 113g kg 5;
76 Pasztet sojowy z koperkiem 113g kg 5;
77 Baton proteinowy 50g kg 5;
78 Paprykarz warzywny 120g kg 5;
79 Proszek do pieczenia. kg 0,5;
80 Cukier puder. kg 2;
81 Przyprawa do piernika 50g kg 0,5;
82 Imbir mielony 20g kg 0,5;
83 Pieprz ziołowy 20g kg 4;
84 Przyprawa do ziemniaków 25g kg 1;
85 Przyprawa do kebaba 30g kg 1;
86 Lizaki owocowe kulka 20g kg 9;
87 Frytura 2l l 7;
88 Kasza kuskus 1kg kg 5;
89 Ziele angielskie 30g (mielone) kg 2;
90 Kminek mielony 30g kg 1;
91 Oregano 30g kg 0,5;
92 Jaja klasa A kod systemu 2 klasa wagowa L szt 5000;
93 Ketchup dla dzieci bez konserwantów.(min. 180g pomidorów na 100g ketchup) kg 3;
94 Chrupki smakowe do mleka różne. 250g kg 3;
95 Przecier pomidorowy 500g, bez konserwantów, min. 95% kg 100;
96 Warzywa suszone kostka 200g, bez chemii kg 10;
97 Koperek susz 20g kg 1;
98 Pietruszka natka suszona 25g kg 1;
99 Kolendra mielona 50g kg 0,5;
100 Makaron łazanki 500g skład: mąka pszenna z pszenicy durum kg 15;
101 Makaron gruby wstążki 500g skład: mąka pszenna z pszenicy durum kg 60;
102 Warzywa mrożone , skład: mieszanka warzyw –marchew , pietrucha , seler , por kg 100;
103 Mąka orkiszowa , Bio , typ 700 kg 5;
104 Oliwa z oliwek – Extra Virgin, tłoczona na zimno. l 5;
105 Ryż brązowy kg 5;
106 Makaron pełnoziarnisty kg 12;
107 Tortellini kg 4;
108 Szpinak mrożony kg 4;
109 Pasztet warzywny z cieciorką 160g kg 6;
110 Pasztet warzywny z soczewicą 160g kg 6;
111 Bulion warzywny bio 200g kg 10;
112 Olej z pestek winogron nierafinowany l 20;
113 Lody mleczne - różne smaki kg 10;
114 Chałwa, różne smaki (100g) kg 7;
115 Grzanki pszenne kg 4;
116 Makaron pióra 500g skład: mąka pszenna z pszenicy durum kg 30;
117 Makaron kokardki 500g skład: mąka pszenna z pszenicy durum kg 50.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR III: produkty konserwowane
1 Dżem wiśniowy 300g skład: wiśnie, cukier , substancja żelująca-pektyna ,regulator kwasowości kg 8;
2 Dżem z czarnej porzeczki 300g skład: czarna porzeczka, cukier, substancja żelująca-pektyna ,regulator kwasowości
kg 8;
3 Dżem truskawkowy 300g skład: truskawki , cukier , substancja żelująca-pektyna, regulator kwasowości kg 8;
4 Dżem brzoskwiniowy 300g skład: brzoskwinie , cukier , syrop glukozowo-fruktozowy, substancja żelująca-pektyna, regulator kwasowości kg 8;
5 Dżem z owoców leśnych 300g skład: truskawki ,maliny , jeżyny,borówki w różnych proporcjach , cukier , substancja żelująca-pektyna, regulator kwasowości kg 8;
6 Dżem truskawkowy słodzony fruktozą 300g skład: truskawki , syrop fruktozowy , substancja żelująca-pektyna kg 6;
7 Dżem z czarnej porzeczki słodzony fruktozą 300g skład: czarna porzeczka , syrop fruktozowy , substancja żelująca-pektyna kg 6;
8 Fasolka szparagowa konserwowa 500 g kg 90;
9 Galaretka owocowa 80g bez sztucznych barwników, rożne smaki kg 3;
10 Groszek konserwowy 400 g kg 30;
11 Koncentrat pomidorowy min. 30%, 200g bez konserwantów ,bez tłuszczu ,bez laktozy ,bez cukru kg 35;
12 Kukurydza konserwowana 400 g kg 5;
13 Kwasek cytrynowy 50 g kg 4;
14 Pomidor w całości 400 g kg 15;
15 Ogórki konserwowe 900 g kg 40;
16 Papryka konserwowa 0,9 l kg 10;
17 Przecier ogórkowy 300 g kg 5;
18 Sałatka domowa 900 g kg 20;
19 Sałatka luksusowa 900 g kg 10;
20 Sałatka obiadowa 900 g kg 20;
21 Sałatka przysmak domowy 900g kg 10;
22 Sałatka szwedzka 900g kg 10;
23 Sałatka wielowarzywna 900g kg 10;
24 Sałatka z czerwonej kapusty 900g kg 12;
25 Fasola czerwona konserwowa 390g kg 6;
26 Syrop zagęszczany owocowy 550g, niskosłodzony różne smaki, bez barwników i konserwantów kg 240;
27 Szczaw konserwowany 300 g kg 12;
28 Oliwki czarne drylowane, skład – oliwki, woda, sól kg 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15331500-2 - Warzywa konserwowane w occie

15622000-4 - Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR IV: ryby i przetwory rybne :
1 Konserwa rybna, szprot w oleju, opakowanie 170 g kg
18;
2 Konserwa rybna, szprot w pomidorach, opakowanie 170 g kg
18;
3 Konserwa rybna śledź w oleju, opakowanie 170g kg
18;
4 Konserwa rybna śledź w pomidorach, opakowanie 170 g kg
18;
5 Konserwa filety z makreli w pomidorach, opakowanie 170 g kg ;5
5 Sałatka pikantna z makreli 130 g kg 10;
6 Konserwa , makrela z warzywami 330 g kg 25;
7 Makrela wędzona kg 20;
8 Śledź matias kg 32;
9 Filet z czarniaka mrożony SHP kg 40;
10 Filet sola iqf kg 8;
11 Filet z mintaja mrożony SHP , wielkość płata (4,8) kg 8;
12 Filet miruna ze skórą SHP kg 80;
13 Paprykarz szczeciński 310 g kg 50;
14 Tuńczyk w sosie własnym, duże kawałki 170g kg 8;
15 Tuńczyk w oleju 170kg kg 8;
16 Dorsz wędzony kg 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR V: produkty mleczarskie :
1 Jogurt naturalny min. 1,5% tłuszczu, opakowanie 150g l 75;
2 Jogurt smakowy, min. 1,5% tłuszczu, opakowanie 150g l 45;
3 Margaryna mleczna 250g kg 75;
4 Masło extra min. 82% zawartość tłuszczu, opakowanie po 200 g kg 280;
5 Maślanka 1000 ml l 15;
6 Mleko pasteryzowane 2 % folia, po 0,9 l l 260;
7 Ser topiony kremowy (różne smaki) , po 100 g kg 95;
8 Ser żółty pełnotłusty min. 45%, typu „GOUDA” kg 80;
9 Serek twarogowy kremowy min., opakowanie po 125g kg 30;
10 Serek twarogowy kremowy (różne dodatki) , opakowanie po 125g kg 65;
11 Serek homogenizowany (różne smaki) opakowanie po 150g kg 65;
12 Serek homogenizowany naturalny, opakowanie po 150g kg 15;
13 Serek wiejski lekki max. 3% tłuszczu , opakowanie po 150g kg 40;
14 Śmietana 30% zawartość tłuszczu, opakowanie 0,5 l l 280
15 Twaróg półtłusty kg 70;
16 Ser żółty edamski 250g kg 4;
17 Masło klarowane 500g kg 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR VI: pieczywo :
1 Bułka tarta kg 50;
2 Bułki zwykłe 0,10 kg kg 280;
3 Bulki ciemne z ziarnami 0,10 kg kg 30;
4 Bułka grahamka 0,10 kg kg 30;
5 Bułka orkiszowa 0,10 kg kg 30;
6 Chałka pszenna 0,2 kg kg 15;
7 Chleb baltonowski 0,8 kg , pieczony na zakwasie , bez konserwantów i ulepszaczy, w całości lub krojony zgodnie z zamówieniem kg
1800;
8 Chleb ciemny z ziarnami 0,5 kg, pieczony na zakwasie, bez konserwantów i ulepszaczy, w całości lub krojony zgodnie z zamówieniem kg 70;
9 Chleb orkiszowy 0,5 kg, pieczony na zakwasie , bez konserwantów i ulepszaczy, pieczony na zakwasie , bez konserwantów i ulepszaczy, w całości lub krojony zgodnie z zamówieniem kg 70;
10 Chleb graham 0,5 kg, pieczony na zakwasie, bez konserwantów i ulepszaczy, w całości lub krojony zgodnie z zamówieniem kg 40;
11 Rogal maślany 0,1 kg kg 60;
12 Bułka do kebaba 100g kg 20;

13 Bułka do hot doga 100g kg 30;
14 Bułka do hamburgera 100g kg 15;
15 Bułka do zapiekanek 100g kg 30;
16 Chleb tostowy kg 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR VII: wyroby ciastkarskie :
1 Babka piaskowa kg 20;
2 Bułki nadziewane kg 75;
3 Ciastka różne na wagę kg 10;
4 Ciastka W-Z 100g kg 35;
5 Ciastko „Napoleonka” 100g kg 10;
6 Ciasto biszkoptowe kg 10;
7 Ciasto jabłecznik kg 20;
8 Ciasto „Ptasie mleczko” kg 10;
9 Ciasto drożdżowe kg 45;
10 Strucla z makiem kg 25;
11 Pączki z pudrem z marmoladą 100g kg 80;
12 Piernik kg 25;
13 Tort śmietankowy z owocami kg 18;
14 Sernik kg 28.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Nie dotyczy.
II. CD Opisu Przedmiotu zamówienia:
3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty pierwszego gatunku, czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie,
spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach.
4) W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej lub handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu i
zgłosi niezwłocznie reklamację telefonicznie lub faksem lub za pomocą poczty e-mail w dniu dostawy.
5) Wykonawca zobowiązuje się odebrać i wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych lub posiadającą wady
eliminujące ją do spożycia na wolną od wad:
a) najpóźniej w tym samym dniu lub w dniu następnym od chwili zgłoszenia – dotyczy pakietów: II, III, IV, V i VII,
b) tego samego dnia w ciągu maksymalnie trzech godzin od chwili zgłoszenia – dotyczy pakietów: I i VI
w godzinach pracy Zamawiającego i na własny koszt.
Uwaga:
Czas realizacji reklamacji stanowi jedno z kryterium oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdz. XXII SWZ.
6) W przypadku nie zrealizowania reklamacji w umówionym terminie Zamawiający zakupi towar na koszt Wykonawcy w dowolnej,
wybranej przez Zamawiającego placówce handlowej.
7) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli jakościowej i
ilościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym.
8) Wykonawca będzie realizował zamówienia do magazynów Zamawiającego środkami transportu dostosowanymi do przewozu
żywności, zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, w
pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH lub równoważny, za które Wykonawca nie będzie pobierał opłat, a
Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu.
Uwaga:
Normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia stanowią jedno z kryterium oceny ofert,
szczegółowo opisane w rozdz. XXII SWZ.
9) Dysponenci i kierowcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież
ochronną.
10) Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia tego typu towaru
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i HACCAP.
11) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa, rozładunek i
wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
12) Wielkości zamówienia podane w Załączniku nr 1 a do SWZ – w formularzach asortymentowo-cenowych (pakiety nr I-VII) są
wielkościami szacunkowymi, jakie Zamawiający planuje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania
wskazanych w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec
Zamawiającego. Zamawiający może dokonywać zmiany ilości podanych w formularzach asortymentowo-cenowych (pakiety nr I-VII)
o +/-50% w ramach limitu finansowego (wartości brutto umowy). Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana
każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
13) Zakup towarów przez Zamawiającego w ilości mniejszej od ustalonej w formularzach asortymentowo-cenowych (pakiety nr I-VII),
nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu
dostarczonego towaru.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Nie
dotyczy.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych w podziale na 7 pakietów na koszt i ryzyko
Wykonawcy, do magazynów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu tj.: DD Senior+ ul. Piłsudskiego 47 - zgodnie z
zapisami zawartymi w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 a do SWZ.
Wykonawcy zobowiązani będą dostarczać produkty do placówek Zamawiającego na niżej wymienione adresy:
Dzienny Dom Senior +, Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47,
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Zawiercie, ul. Filaretów 1.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilościach, terminie i według wskazań określonych przez Zamawiającego, po uprzednim
telefonicznym, przekazywanym drogą e-mail zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 7.00 – 14.30.
Dla pieczywa (pakiet VI) dostawy do magazynu winny być przeprowadzone zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, 6 razy w
tygodniu w godzinach: 7.00 – 7.30 lub według ustaleń Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż sporadycznie może zażądać dodatkowej dostawy pieczywa w tym samym dniu, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
Wykonawca realizuje dostawy własnym transportem i na własne ryzyko. Ustala się, iż każdorazowo przed wydaniem przedmiotu
umowy ilość dostarczonego asortymentu oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie przez pracownika
Zamawiającego i Wykonawcy.
Dostarczone towary muszą być odpowiednio oznakowane:
- pakiet nr I mięso i jego przetwory: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii: waga, termin przydatności do spożycia i
odpowiadać zasadom dobrej praktyki żywności i żywienia (wg obowiązujących norm dla klasy pierwszej). Oferowane produkty
drobiowe nie mogą posiadać domieszek wieprzowych (tłuszczu, mięsa, żelatyny),
- pakiet nr II produkty spożywcze różne: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii, wagą, terminem przydatności do
spożycia,
- pakiet nr III produkty konserwowane: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii, wagą, terminem przydatności do
spożycia,
- pakiet nr IV ryby i przetwory rybne: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii, wagą, terminem przydatności do
spożycia,
- pakiet nr V produkty mleczarskie: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii, wagą, terminem przydatności do spożycia
(nabiał - minimum 14 dni od dnia dostawy, mleko i tłuszcze – termin przydatności do spożycia wynosi minimum 30 dni od dnia
ostawy)
- pakiet nr VI pieczywo: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii i odpowiadające zasadom dobrej praktyki żywności i
żywienia tj.: pieczywo chrupiące, niezbite, niekruszące się, świeże, niespalone. Świeżość pieczywa nie może wzbudzać żadnych
wątpliwości, produkty nadmiernie twarde w stosunku do ogólnie przyjętych standardów, niedopieczone, nadmiernie kruszące się
oraz produkty nieprzejawiające ogólnie przyjętych dla danej grupy produktów walorów smakowych – zostaną przez Zmawiającego
uznane za produkty nienależytej jakości,
- pakiet nr VII wyroby ciastkarskie: ciasta oraz produkt pakowane opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii, wagą,
terminem przydatności do spożycia.
Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu,
w którym produkt zachowuje zdatność do spożycia określoną na etykiecie.
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodne z Systemami
Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu.
2) W zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać
nadrukowaną informację o nazwie produktu, składzie, informacje o producencie / nazwie/, dacie przydatności do spożycia oraz
gramaturze /litrażu.
cd. w sekcji : Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego (w zakresie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp) musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do
złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania
Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób
równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich
złożenia/uzupełnienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie
wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (odpowiednio dla Pakietu I-VII) . Oświadczenie
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.2. Formularz asortymentowo - cenowy (odpowiednio dla Pakietu I-VII) – załącznik nr 1a do SWZ.
1.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego ( jeśli dotyczy)
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy (Rozdział IX ust. 3.1. SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ ze wzgl. na ogr. ilość znaków (odpowiednio dla Pakietu I-VII).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ (odpowiednio dla Pakietu I-VII).
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mopszawiercie. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. cd Opisu Przedmiotu Zamówienia:
14) Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie, źródło
lub szczególny proces, który charakt. produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło
wskazanie norm, ocen tech, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Z. zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101
ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla
danego produktu.
15) Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskaz. przez Z.
Zaoferowany produkt musi posiadać co najmniej takie same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka,
konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez
Z. i nie obniżą określonych przez Z. standardów.
16) Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
17) Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego (w zakresie norm, ocen tech., specyfikacji tech. systemów refe. tech., o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy Pzp) musi udowodnić w ofercie, w szczeg. za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wym.określone w opisie
przedmiotu zamówienia.
18) W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do
złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania
Zamawiającego określone w OPZ.
(…)
21) Żywność będąca przedmiotem zamów.musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami,
prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zas. GMP/GHP systemu HACCP.
2. Z. dopuszcza możliwość składania ofert częś.na wymienione w niniejszej SWZ pakiety, z których każde stanowi odrębną
część przedmiotu zamówienia wg załączonych do SWZ zestawień pakietowych (I – VII)
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zam. w danym pakiecie zostaną odrzucone.
Przewidywana wielkość oraz asortyment produktów spoż. został określony dla każdego pakietu osobno w Zał.nr 1a do SWZ
dla pakietów I-VII.
3. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia okr. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY- zał. nr 3 do SWZ.
Ze wzgl. na ogr. ilość znaków reszta informacji w SWZ.
II. Pozostałe informacje:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub w.ug takiego samego schematu,
stanowiącego zał. nr 1 do SWZ (odp. dla Pakietu I-VII).
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektr.
opatrzonej kwalifi. podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z zał. musi być złożona za pośr. Platformy przetargowej.
Zamawiający zaleca, aby oferta została utw. w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym
podpisem elektr. – zg z rozdz. VIII ust. 2 SWZ.
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do
pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas
złożenia podpisu.
3. Zamawiający wykluczy z post. Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (P. 1-7).
4. Zamawiający wymaga złożenia ośw., o którym mowa w art 125 ust 1 ustawy Pzp tylko w zakresie potwierdzającym brak
podstaw wykluczenia z
postępowania. (P. 1-7).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.