eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa pojazdów samochodowych osobowychOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pojazdów samochodowych osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pojazdów samochodowych osobowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2e35894-753c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066155/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.32 Zakup pojazdów samochodowych osobowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf
g) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu email
oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.
b) w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu.
c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaskapolicja.eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.
221 ustawy. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z
10. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w
Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail
iod.kwp@ka.policja.gov.pl; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; Podstawą prawną przetwarzania dotyczących
Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.),
zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w
zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz
innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
organizacji międzynarodowej; Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana
osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie
określonym przepisami prawa; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych; Podanie danych jest wymogiem ustawowym; W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO).
Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych
spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Więcej szczegółów zawiera sekcja XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-552/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Dostawa pojazdu nieoznakowanego osobowego typu kombivan o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1199 cm3 i nie większej niż 1499 cm3 (1 szt.). 2. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3.1 do SWZ dla zadania nr 1, w załączniku nr 3.2 do SWZ dla zadania nr 2 oraz w załączniku nr 3.3 do SWZ dla zadania nr 3 stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu ofertowym w przypadkach wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany asortyment zostały wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego asortymentu pod warunkiem, iż jego parametry techniczne nie są gorsze niż produktu zaoferowanego, a cena nie jest wyższa od zaoferowanej w formularzu ofertowym.
4.1 W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego asortymentu.
4.2 Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego asortymentu. W zaistniałym przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego asortymentu zgodnych z treścią oferty.
4.3 Zamawiający zgodę lub jej brak, o których mowa w pkt 4.1 lub pkt 4.2 przekaże w formie pisemnej Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga aby oferowane pojazdy były fabrycznie nowe, gatunku I-go, nieużywane, nierejestrowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, wolne od wad fabrycznych i prawnych, maksymalny przebieg samochodu nie większy niż 30 km, dopuszczony do obrotu, spełniały normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3.1 i/lub nr 3.2 i/lub nr 3.3 do SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w danym zadaniu samochodów z różnym wyposażeniem dodatkowym, które nie mają wpływu na cenę pojazdu.
7. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę marki, modelu, wersji, roku produkcji, symbolu lub innych dodatkowych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację oferowanego pojazdu w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). Brak wpisania danych w miejscach wykropkowanych w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia, jeżeli z żadnego dokumentu składanego wraz z ofertą nie będzie można ich określić.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów, lub 24 miesięcy z limitem kilometrów minimum 100 000km. Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Gwarancja liczona będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym długości gwarancji na poszczególne elementy tj. na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na powłokę lakierniczą , na perforację elementów nadwozia.
10. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1, nr 3.2, nr 3.3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
11. Wspólny słownik CPV: CPV: 34110000-1 – samochody osobowe
12. Zamówienie jest podzielone na zadania (części). Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość zadań
13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
15. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2
a/ A - cena oferty brutto – 60 %, co stanowi 60 punktów
b/ B – moc silnika netto (kW) – 40 %, co stanowi 40 punktów
co łącznie daje 100 %, co stanowi 100 punktów

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową w następujący sposób:

1.1.1 Ocena ofert X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto – 60 punktów
B - moc silnika netto (kW) – 40 punktów

1.1.2 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów

1.1.3 Punktacja dla kryterium (B) „ moc silnika netto (kW) ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:

moc silnika netto (kW) oferty badanej
Ilość pkt = najwyższa moc silnika netto (kW) z ważnych ofert x 40 pkt.

a) ważna oferta z najwyższą moc silnika netto (kW) otrzyma maksymalną liczbę punktów tj.: 40pkt
b) pozostałe ważne oferty z podaną pojemność skokowa silnika (cm3) zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: moc silnika netto (kW)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Dostawa pojazdu nieoznakowanego osobowego typu kombivan o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1550 cm3 ( 1szt.). 2. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3.1 do SWZ dla zadania nr 1, w załączniku nr 3.2 do SWZ dla zadania nr 2 oraz w załączniku nr 3.3 do SWZ dla zadania nr 3 stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu ofertowym w przypadkach wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany asortyment zostały wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego asortymentu pod warunkiem, iż jego parametry techniczne nie są gorsze niż produktu zaoferowanego, a cena nie jest wyższa od zaoferowanej w formularzu ofertowym.
4.1 W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego asortymentu.
4.2 Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego asortymentu. W zaistniałym przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego asortymentu zgodnych z treścią oferty.
4.3 Zamawiający zgodę lub jej brak, o których mowa w pkt 4.1 lub pkt 4.2 przekaże w formie pisemnej Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga aby oferowane pojazdy były fabrycznie nowe, gatunku I-go, nieużywane, nierejestrowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, wolne od wad fabrycznych i prawnych, maksymalny przebieg samochodu nie większy niż 30 km, dopuszczony do obrotu, spełniały normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3.1 i/lub nr 3.2 i/lub nr 3.3 do SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w danym zadaniu samochodów z różnym wyposażeniem dodatkowym, które nie mają wpływu na cenę pojazdu.
7. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę marki, modelu, wersji, roku produkcji, symbolu lub innych dodatkowych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację oferowanego pojazdu w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). Brak wpisania danych w miejscach wykropkowanych w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia, jeżeli z żadnego dokumentu składanego wraz z ofertą nie będzie można ich określić.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów, lub 24 miesięcy z limitem kilometrów minimum 100 000km. Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Gwarancja liczona będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym długości gwarancji na poszczególne elementy tj. na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na powłokę lakierniczą , na perforację elementów nadwozia.
10. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1, nr 3.2, nr 3.3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
11. Wspólny słownik CPV: CPV: 34110000-1 – samochody osobowe
12. Zamówienie jest podzielone na zadania (części). Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość zadań
13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
15. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2
a/ A - cena oferty brutto – 60 %, co stanowi 60 punktów
b/ B – moc silnika netto (kW) – 40 %, co stanowi 40 punktów
co łącznie daje 100 %, co stanowi 100 punktów

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową w następujący sposób:

1.1.1 Ocena ofert X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto – 60 punktów
B - moc silnika netto (kW) – 40 punktów

1.1.2 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów

1.1.3 Punktacja dla kryterium (B) „ moc silnika netto (kW) ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:

moc silnika netto (kW) oferty badanej
Ilość pkt = najwyższa moc silnika netto (kW) z ważnych ofert x 40 pkt.

a) ważna oferta z najwyższą moc silnika netto (kW) otrzyma maksymalną liczbę punktów tj.: 40pkt
b) pozostałe ważne oferty z podaną pojemność skokowa silnika (cm3) zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: moc silnika netto (kW)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – Dostawa pojazdu nieoznakowanego osobowo-terenowego (1 sz. + 1 szt. w opcji). 2. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3.1 do SWZ dla zadania nr 1, w załączniku nr 3.2 do SWZ dla zadania nr 2 oraz w załączniku nr 3.3 do SWZ dla zadania nr 3 stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu ofertowym w przypadkach wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany asortyment zostały wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego asortymentu pod warunkiem, iż jego parametry techniczne nie są gorsze niż produktu zaoferowanego, a cena nie jest wyższa od zaoferowanej w formularzu ofertowym.
4.1 W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego asortymentu.
4.2 Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego asortymentu. W zaistniałym przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego asortymentu zgodnych z treścią oferty.
4.3 Zamawiający zgodę lub jej brak, o których mowa w pkt 4.1 lub pkt 4.2 przekaże w formie pisemnej Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga aby oferowane pojazdy były fabrycznie nowe, gatunku I-go, nieużywane, nierejestrowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, wolne od wad fabrycznych i prawnych, maksymalny przebieg samochodu nie większy niż 30 km, dopuszczony do obrotu, spełniały normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3.1 i/lub nr 3.2 i/lub nr 3.3 do SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w danym zadaniu samochodów z różnym wyposażeniem dodatkowym, które nie mają wpływu na cenę pojazdu.
7. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę marki, modelu, wersji, roku produkcji, symbolu lub innych dodatkowych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację oferowanego pojazdu w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). Brak wpisania danych w miejscach wykropkowanych w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia, jeżeli z żadnego dokumentu składanego wraz z ofertą nie będzie można ich określić.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów, lub 24 miesięcy z limitem kilometrów minimum 100 000km. Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Gwarancja liczona będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym długości gwarancji na poszczególne elementy tj. na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na powłokę lakierniczą , na perforację elementów nadwozia.
10. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1, nr 3.2, nr 3.3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
11. Wspólny słownik CPV: CPV: 34110000-1 – samochody osobowe
12. Zamówienie jest podzielone na zadania (części). Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość zadań
13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
15. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje skorzystanie z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów maksymalnie o 1 sztukę. Pojazd zakupiony w ramach prawa opcji będzie tożsamy z zaoferowanym w ramach zamówienia podstawowego, a jego cena jednostkowa będzie identyczna jak pojazdu oferowanego w ramach zamówienia podstawowego. Miejsce dostawy pojazdu w ramach prawa opcji będzie tożsame z dostawą zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZADANIE NR 3
a/ A - cena oferty brutto – 60 %, co stanowi 60 punktów
b/ B - pojemność skokowa silnika (cm3) – 40 %, co stanowi 40 punktów
co łącznie daje 100 %, co stanowi 100 punktów

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową w następujący sposób:

1.2.1 Ocena ofert X = A+B+C
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto – 60 punktów
B - pojemność skokowa silnika (cm3) – 40 punktów

1.2.2 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów

1.2.3 Punktacja dla kryterium (B) „pojemność skokowa silnika (cm3) ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:

pojemność skokowa silnika (cm3) oferty badanej
Ilość pkt = najwyższa pojemność skokowa silnika (cm3) z ważnych ofert x 40 pkt.

a) ważna oferta z najwyższą mocą silnika otrzyma maksymalną liczbę punktów tj.: 40pkt
b) pozostałe ważne oferty z podaną mocą silnika zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pojemność skokowa silnika (cm3)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych. Natomiast do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w sekcji VII. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:a/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem punktu 1.3.
1.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.), odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, lub innym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj. wyciągu ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE zaoferowanego pojazdu.
UWAGA: przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski stanowi komplet. W przypadku braku jednego z dokumentów będącego częścią kompletu ma zastosowanie art. 107 ust. 2. Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy (§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Dz.U. z 2020 poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj. wyciągu ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE zaoferowanego pojazdu.
UWAGA: przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski stanowi komplet. W przypadku braku jednego z dokumentów będącego częścią kompletu ma zastosowanie art. 107 ust. 2. Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy (§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Dz.U. z 2020 poz. 2452).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia składane wraz z formularzem ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( patrz punkt 2), składając oświadczenie według wzoru Załącznik nr 4 do SWZ oraz Załącznik nr 4a do SWZ..
2. W przypadku konsorcjów i spółek cywilnych należy przedstawić odrębne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczące każdego ze współwykonawców. Oświadczenie takie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika (art. 125 ust. 4 Pzp). Oznacza to, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.2-1.5 stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaskapolicja. eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki” (zgodnie z pkt 2) Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 2.1.Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji 5 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem że ostateczny termin dostawy nie może przekroczyć 28 grudnia 2022.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.