eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzałowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-730

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914251409

1.5.8.) Numer faksu: +48 914251406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://onkologia.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-873d5c1f-409a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012543/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace adaptacyjne bunkrów (pom. 024 i 033) na Oddziale Klinicznym Radioterapii, pod warunkiem otrzymania dotacji w roku 2022 na zakup akceleratora.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372015/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-25/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1097560,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów w budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii (budynek nr 2) w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4.
2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne.
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
45314310-7 Układanie kabli.
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia.
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych.
45442100-8 Roboty malarskie.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
1) opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę,
2) uzyskanie niezbędnych uzgodnień,
3) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego w dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem wyposażenia:
a) adaptacja pomieszczenia nr 033 w celu instalacji użytkowanego akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, który zostanie zdemontowany w pomieszczeniu nr 024, przeniesiony i zainstalowany w pomieszczeniu nr 033, aktualnie w pomieszczeniu nr 033 znajduje się akcelerator Artiste s∕n 5837 firmy SIEMENS, który przeznaczony jest do demontażu,
b) adaptacja pomieszczenia nr 024 pod montaż nowego akceleratora TRUE BEAM firmy Varian, aktualnie w pomieszczeniu nr 024 znajduje się akcelerator Halcyon s/n 1201 firmy Varian, który zostanie docelowo przeniesiony do pomieszczenia nr 033,
4) uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym, w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem odbioru prac adaptacyjnych, niezależnie dla każdego z wyżej wymienionych pomieszczeń.
4. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy,
2) Poradnik Planowania Produktu, dotyczy nowego akceleratora TRUE BEAM firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 024,
3) Przewodnik Planowania Produktu, dotyczy akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 033 ,
4) Projekt umowy,
5) Projekt ochrony radiologicznej, dotyczy nowego akceleratora TRUE BEAM firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 024,
6) Projekt ochrony radiologicznej, dotyczy akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 033.
5. Zakres zadania obejmujący dostawę akceleratora, przechowanie akceleratora w magazynie WYKONAWCY na jego koszt do czasu przetransportowania go do ZAMAWIAJĄCEGO celem montażu, ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY akceleratora od ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego, demontaż i utylizację akceleratora Artiste s∕n 5837 firmy SIEMENS, wykonanie projektu ochrony radiologicznej, ustawienie nowego aparatu wraz z jego montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeszkoleniem personelu oraz przeniesienie i reinstalacja użytkowanego akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, z pomieszczenia
nr 024 do pomieszczenia nr 033 w budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii, wraz z jego uruchomieniem, wykonaniem projektu ochrony radiologicznej, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych, objęty jest odrębnym postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na którego realizację zawarta została odrębna umowa. Postępowanie o numerze PN-6/22 przeprowadzone zostało przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Zamówienie publiczne jest dostępne pod adresem:
https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022
Wykonawca zadania opisanego w punkcie 5 zobowiązany jest do konsultacji w zakresie prac adaptacyjnych.
6. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne lub pomocne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej, przy czym dokonanie wizji lokalnej nie jest wymogiem przed złożeniem oferty.
Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 7.10.2022 roku, o godz. 9:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Dział Techniczny.
7. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzucie części budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt.
8. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Oddziału Klinicznego Radioterapii na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22.
9. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 95 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) prace budowlane lub sanitarne.
10. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, przez podwykonawców i dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W zakresie realizacji obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę WYKONAWCA zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Zakres kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i sankcje dla WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 oraz § 13 projektu umowy.
11. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
12. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia określony zostaje w sposób następujący:
1) adaptacja pomieszczenia nr 033:
a) wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie pomieszczenia nr 033, z wyłączeniem ostatniego malowania ścian: do 20.01.2023r., potwierdzeniem zakończenia wykonanych prac jest podpisanie przez obie strony częściowego protokołu odbioru w zakresie pomieszczenia nr 033,
b) wykonanie ostatniego malowania ścian i ewentualnych napraw uszkodzeń ścian podczas wprowadzania urządzenia: do 21.03.2023r., potwierdzeniem zakończenia całości przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji pomieszczenia nr 033 jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego w zakresie pomieszczenia nr 033.
2) adaptacja pomieszczenia 024:
a) wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie pomieszczenia nr 024 z wyłączeniem ostatniego malowania ścian: do 31.03.2023r., potwierdzeniem zakończenia wykonanych prac jest podpisanie przez obie strony częściowego protokołu odbioru w zakresie pomieszczenia nr 024;
b) wykonanie ostatniego malowania ścian i ewentualnych napraw uszkodzeń ścian podczas wprowadzania urządzenia: do 20.06.2023r., potwierdzeniem zakończenia całości przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji pomieszczenia nr 024 jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego w zakresie pomieszczenia nr 024.
Przedmiot zamówienia związany jest bezpośrednio z dostawą akceleratora, realizowaną w ramach umowy o udzielenia zamówienia publicznego nr PN-6/22, w której również wskazano konkretną datę realizacji zamówienia. Zakup akceleratora dofinansowany jest w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii”, a umowa zawarta ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Zdrowia, również wskazuje konkretny termin realizacji zadania rozumiany jako rozpoczęcie działalności leczniczej z zastosowaniem tego akceleratora. Stąd uzasadnione jest określenie terminu wykonania zamówienia poprzez podanie konkretnej daty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1266598,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1266598,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1266598,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERM sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 810913601

7.3.3) Ulica: ul. Południowa 25

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-001

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1266598,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.